27

luty

2020

Wybory władz uczelni w świetle obowiązujących przepisów prawa

W związku z kończącymi się kadencjami rektorów i senatów uczelni publicznych przypominamy o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych wynikających z ustawy „Konstytucja dla nauki”.

Wybory rektora

Wybór rektora uczelni publicznej należy do kolegium elektorów, które powinno być demokratyczną reprezentacją określonej wspólnoty akademickiej. Kandydata na stanowisko rektora wskazuje rada uczelni oraz inne uprawnione do tego podmioty określone w statucie szkoły wyższej. Liczba ubiegających się o tę funkcje jest nieograniczona.
Kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata. Urząd ten można sprawować nie więcej niż dwa razy z rzędu.
Jeżeli rektor uczelni wyższej chce podjąć jakiekolwiek dodatkowe zajęcie zarobkowe musi uzyskać zgodę rady uczelni. W przypadku wykonywania zajęcia zarobkowego bez wymaganej zgody Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdza wygaśnięcie mandatu rektora.

Wybory członków senatu

W skład senatu wchodzą:

  • w publicznej uczelni wyższej: profesorowie, studenci i doktoranci, nauczyciele akademiccy, a także inni pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;
  • w publicznej uczelni zawodowej: nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, studenci, nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
    Kadencja senatu trwa 4 lata i można ją sprawować nie więcej niż dwa razy. Przewodniczącym senatu jest rektor uczelni.

Obowiązki związane z lustracją

Ubieganie się o funkcję publiczną rektora, członka kolegium elektorów, członka senatu lub członka innego organu uczelni wiąże się także z obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego. Osoba kandydująca zobowiązana jest do złożenia dokumentów:

  • oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
  • oświadczenia będącego wymogiem art. 20 ust. 1 pkt 5 – Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce.

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub objęcie danej funkcji. Organem właściwym do złożenia takiego dokumentu jest:

  • w przypadku kandydowania na członka kolegium elektorów, członka senatu lub innego organu określonego przez statut uczelni – właściwy rektor;
  • w przypadku kandydowania na stanowisko rektora – kolegium elektorów.

Podsumowując, przeprowadzenie wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem należy do uczelnianych komisji wyborczych oraz pozostałych podmiotów wskazanych w statutach uczelni. Organem odpowiedzialnym za zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących daną uczelnię wyższą jest rektor.

Więcej informacji na temat wyborów na stronie MNiSW.