17

lipca

2018

Wsparcie dla polskich czasopism naukowych

Opracowana w resorcie Jarosława Gowina reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego ma na celu uwolnienie potencjału polskiej nauki. Jednym z licznych rozwiązań temu służących jest wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych, które dzięki dofinansowaniu będą mogły się rozwinąć i wejść do międzynarodowego obiegu naukowego. Program „Wsparcie dla czasopism naukowych” powstał głównie z myślą o czasopismach humanistycznych i tych z zakresu nauk społecznych. Obecnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie założeń programu. Prowadzone w duchu dialogu obywatelskiego konsultacje służą m.in. uwzględnieniu zróżnicowanych potrzeb środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Polskie czasopisma

„Chcemy, aby polskie czasopisma i dorobek polskiej nauki w jak największym stopniu wpływały na kształt nauki światowej. Zależy nam na obecności polskich czasopism w międzynarodowych bazach” – podkreślał wielokrotnie Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W pierwszych propozycjach w ramach Konstytucji dla Nauki, czyli reformy szkolnictwa wyższego i nauki, resort proponował program wsparcia finansowego dla 250 czasopism naukowych, które maja ambicję wpływać na światowy dyskurs naukowy. Ostatecznie jednak, w odpowiedzi na postulaty środowiska akademickiego, a zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, zwiększono pierwotnie proponowaną liczbę czasopism objętych programem do 500. „Te czasopisma otrzymają znaczące wsparcie finansowe ze strony ministerstwa oraz będą punktowane tak, jak gdyby już znalazły się w bazach międzynarodowych” – powiedział szef resortu nauki.

 

Jakość nie ilość

Jednym z celów Konstytucji dla Nauki jest zachęcenie naukowców do prowadzenia ważnych badań, to znaczy takich, które znacząco zmieniają naszą rzeczywistość i wpływają na poprawę jakości życia społeczeństwa. Dzięki wprowadzanym zmianom naukowcy będą mogli skupić się na nauce, a nie na zbieraniu punktów za publikowanie artykułów o niskiej wartości naukowej. Obecny system punktowania osiągnięć w czasopismach naukowych premiuje ilość publikacji niezależnie od ich wartości merytorycznej. Publikacja wielu przeciętnych lub słabych artykułów naukowych daje taką sama liczbę punktów, jaką można uzyskać za mające znaczenie dla światowej nauki publikacje w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach. „W ramach przyszłej ewaluacji każdy naukowiec będzie prezentował nie więcej niż cztery swoje najwybitniejsze osiągnięcia z okresu minionych czterech lat. Stawiamy na jakość, nie ilość” ‒ podkreśla Jarosław Gowin.

Humanistyka zawsze wyrasta z kultury rodzimej i zakorzeniona jest w języku narodowym. Na takim założeniu opierają się zasady ewaluacji, które proponujemy w odniesieniu do nauk humanistycznych ‒ wyjaśnia minister Gowin.

 

Silna rodzima humanistyka

„W międzynarodowych bazach znajdują się też czasopisma w języku polskim. Język publikacji nie ma tu znaczenia. Aby czasopismo naukowe znalazło się w międzynarodowych bazach danych, musi spełnić standardy jakościowe. To m.in. transparentne zasady recenzowania artykułów przed publikacją, regularność wydawania czasopisma czy skład rady redakcyjnej ‒ powinny w niej zasiadać osoby z różnych instytucji” ‒ dodaje wiceminister Piotr Müller. I właśnie dzięki ministerialnemu programowi „Wsparcie dla polskich czasopism naukowych” i oferowanym przez niego grantom jeszcze więcej polskich czasopism będzie mogło wejść w międzynarodowy obieg naukowy i oddziaływać na światową naukę.

 

Konsultacje

Oprócz omawianego projektu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” pod koniec czerwca do konsultacji trafiły także inne projekty rozporządzeń do Konstytucji dla Nauki:

Ich treść oraz informacje o tym, w jaki sposób można przedstawić swoje stanowisko publikujemy również na stronie https://www.nauka.gov.pl/konsultacje/. Konsultacje projektów rozporządzeń trwają do końca lipca. Planowane wejście w życie ustawy to 1 października 2018 roku.