25

czerwca

2018

Studenci ważnym głosem reformy

Konstytucja dla Nauki jest ustawą dla studentów. To właśnie oni brali od samego początku, czyli od ponad dwóch lat, aktywny udział w pracach nad projektem. Wypracowane rozwiązania zaowocowały oficjalnymi poparciami ze strony Parlamentu Studentów RP oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Projektem wkrótce zajmie się Sejm, ale i na tym etapie wiceminister Piotr Müller spotyka się ze studentami i dyskutuje na temat reformy. W ostatnim czasie rozmawiał z młodzieżą akademicką podczas posiedzeń Forum Uniwersytetów Polskich w Toruniu, Forum Uczelni Technicznych w Koszalinie oraz Rady Studentów PSRP w Łodzi. Na wszystkich spotkaniach studenci docenili uwzględnianie ich głosu w budowaniu reformy.

Stały dialog ze studentami

Konstytucja dla Nauki to wynik ponad 2,5-letniego dialogu społecznego ze środowiskiem akademickim, w którym od samego początku aktywny udział brali studenci. Wypracowane rozwiązania oficjalnie poparł Parlament Studentów RP, który jest ustawowym reprezentantem ogółu studentów w Polsce. Swoje poparcie dla reformy wyrazili również studenci Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ostatnim czasie wiceminister Piotr Müller spotkał się kilkukrotnie z młodzieżą akademicką, aby po raz kolejny rozmawiać o rozwiązaniach zawartych w reformie. Wziął udział w posiedzeniach Rady Studentów PSRP, Forum Uczelni Technicznych oraz Forum Uniwersytetów Polskich. Spotkania ze studentami są znakomitą okazją nie tylko do dyskusji o projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lecz także do wyjaśnienia wątpliwości związanych z reformą.

 

Rozwiązania dla studentów

Konstytucja dla Nauki zachowa dotychczas przysługujące przywileje studentów i zapewni stabilny system pomocy materialnej, a także będzie lepiej chroniła ich interesy.

  • Opłaty znane od początku studiów

Po wejściu w życie ustawy uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia wszelkich opłat pobieranych od studentów na cały okres studiów na początku ich trwania. Jeśli w trakcie cyklu kształcenia nałoży na studenta dodatkowe opłaty lub zwiększy wysokość opłat wcześniej ustalonych, będzie mogła zapłacić nawet 50 tys. złotych kary.

  • Dyplom w terminie

Podobną ochronę studenci zyskają w przypadku opóźnień w wydawaniu dyplomów. Jeśli szkoła wyższa nie wyda dyplomu w przeciągu trzydziestu dni, wówczas będzie jej groziła kara w wysokości 5 tys. złotych.

  • Student-rodzic będzie miał łatwiej

Władze uczelni będą zobowiązane zapewnić studentce, która jest w ciąży możliwość indywidualnego toku studiów. Ponadto przez pierwszy rok od przyjścia na świat dziecka zarówno ojciec, jak i matka będą mogli skorzystać z urlopu dziekańskiego lub rektorskiego. Do tej pory zależało to od uznaniowej decyzji. Teraz władze uczelni będą zobligowane ustawą, by taki urlop przyznać.

  • Regulamin studiów i stypendialny w uzgodnieniu ze studentami

  • Stypendium rektora dla sportowców już na I roku

Stypendium rektora przyznawane już od pierwszego roku studiów będą mogli otrzymywać nie tylko laureaci czy finaliści olimpiad przedmiotowych, ale również zdolni sportowcy ze znaczącymi osiągnięciami sportowymi na poziomie krajowym.

  • Dobrzy dydaktycy

Reforma dostrzega kluczową rolę dydaktyków odpowiedzialnych za jakość kształcenia na studiach wyższych. To właśnie z myślą o nich w ramach reformy proponuje się utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków, odpowiadających za kształcenie przyszłych kadr intelektualnych Polski. To oni bowiem kształcąc studentów – zapewniają gospodarce i rynkowi pracy najlepsze kadry. Dlatego też Konstytucja dla Nauki oprócz wynagrodzenia zwiększa również możliwości zawodowe nauczycieli akademickich. Tworzy nową ścieżkę kariery przeznaczoną specjalnie dla dydaktyków.

  • Przedstawiciele studentów w organach kolegialnych uczelni

Studenci będą mieli zapewniony udział w organach kolegialnych uczelni – stanowić będą minimum 20% składu np. Senatu czy Kolegium Elektorów. W projekcie Konstytucji dla Nauki uwzględniono głos środowiska studenckiego, który domagał się, aby jedno miejsce w radzie uczelni zarezerwować dla przedstawiciela studentów. W ten sposób przewodniczący samorządu studenckiego będzie miał ustawową gwarancję obecności w tym ważnym organie uczelni. 

  • Interdyscyplinarne kształcenie

Dzięki Konstytucji dla Nauki polskie uczelnie uzyskają nowe możliwości tworzenia studiów interdyscyplinarnych.  Szkoły wyższe miały większą autonomię w budowaniu interdyscyplinarnego modelu kształcenia dopasowanego do potrzeb i oczekiwań studentów oraz rynku pracy. To kolejny krok ku doskonałości dydaktycznej po zmianie algorytmu finansowego w 2017 roku, który wymusił wprowadzenie przez uczelnie mniejszych grup zajęciowych.