29

maja

2019

Stanowisko w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS

 

Stanowisko w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) studia są prowadzone w formie:

1) studiów stacjonarnych, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów;

2) studiów niestacjonarnych wskazanych w uchwale senatu, w ramach których mniej niż połowa punktów ECTS objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów.

W programie studiów uczelnia określa łączną liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów, w tym łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.

Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się, na który składają się objęte programem studiów zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób i studentów oraz praca samodzielna studenta. Przypisanie punktów ECTS poszczególnym zajęciom (lub grupom zajęć) określonym w programie studiów odbywa się w oparciu o oszacowanie nakładu pracy studenta. Proporcje nakładu pracy przeznaczonego na uzyskiwanie punktów ECTS w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów oraz w wyniku pracy samodzielnej są zróżnicowane w zależności od poszczególnych zajęć (lub grup zajęć) objętych programem studiów.

Każdy punkt ECTS składa się zatem z dwóch elementów (praca własna studenta i udział w zajęciach), a w związku z tym, łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia, określona w danym programie studiów (w przypadku studiów stacjonarnych – co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów), powinna stanowić sumę wartości poszczególnych punktów ECTS odnoszących się do jego udziału w poszczególnych, zajęciach (lub grupach zajęć) prowadzonych przez nauczycieli lub inne osoby.

Prawidłowość oszacowania łącznego nakładu pracy studenta, a w konsekwencji określenia liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć (lub grup zajęć) podlega eksperckiej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zaplanowany nakład pracy studenta, w tym  wymiar godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, muszą zapewniać osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Nieuzasadnione jest automatyczne przeliczanie liczby godzin zajęć w ramach poszczególnych punktów ECTS poprzez przyjmowanie założenia uśredniającego, gdyż ustalenie tej liczby wymaga analizy programu studiów, zajęć w nim przewidzianych oraz zakładanego przez uczelnię udziału samodzielnej pracy studenta w ramach punktu ECTS w stosunku do łącznego nakładu pracy niezbędnego do osiągnięcia efektów uczenia się zakładanych dla określonych zajęć (lub grupy zajęć). Poprawność tych założeń będących podstawą programu studiów podlegać będzie ewaluacji dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną, która ocenia, czy stosunek liczby godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów do liczby godzin samodzielnej pracy studenta (w ramach punktu ECTS) umożliwi studentowi osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.