Zniesienie minimum kadrowego

W Konstytucji dla Nauki i w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów zrezygnowano z instytucji tzw. minimum kadrowego dla studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 1 października 2018 r. zostały uchylone przepisy w tym zakresie.

Od 1 października 2018 r. w ramach programu studiów o profilu:

  • praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
  • ogólnoakademickim – co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Podstawę obliczenia minimalnej liczby godzin zajęć powinna stanowić liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu. Przepisy ustawy w tym zakresie nie odnoszą się do formy studiów ani nie wskazują na liczbę godzin zajęć faktycznie realizowanych (np. określone zajęcia, których wymiar zgodnie z programem wynosi 60 godzin mogą być realizowane w 5 grupach, co dawałoby 300 godzin prowadzonych zajęć). Zatem nie ma podstaw do stwierdzenia, że każdorazowo należałoby zsumować liczbę faktycznie realizowanych godzin zajęć na danym kierunku, poziomie i profilu, i na tej podstawie ustalać liczbę godzin, o której mowa w art. 73 ustawy.

Więcej informacji

Obowiązki informacyjne uczelni

Jakie informacje należy umieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni?

Obowiązek publikacji na stronie BIP informacji dotyczy dokumentów uchwalonych po 30 września 2018 r., takich jak: statut, strategia uczelni, regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, regulamin studiów, regulamin świadczeń dla studentów, zasady i tryb przyjmowania na studia, programy studiów, informacje o wysokości opłat pobieranych od studentów, sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i ich rozliczenie, uchwały PKA dotyczące oceny programowej lub oceny kompleksowej wraz z ich uzasadnieniem, informacje o konkursach na zatrudnienie nauczycieli akademickich wraz z informacją o ich wynikach. Zasadnym jest, pomimo braku przepisu przejściowego, aby na stronie BIP uczelni znalazły się również te dokumenty, w tym programy studiów, które zostały przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy.

Podstawa prawna:

  • 80 ust. 5, art. 110 ust. 5, art. 119 ust. 3, art. 247 ust. 2, art. 358 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

Jakie dane należy wprowadzać do systemu POL-on po 1 października 2018?

W zakresie obowiązku wprowadzania danych do Systemu POL-on obowiązuje okres przejściowy. Od dnia wejścia w życie Konstytucji dla Nauki minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma 12 miesięcy na dostosowanie systemu POL-on do nowego prawa. Do tego czasu do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w systemie POL-on stosuje się przepisy dotychczasowe (z zastrzeżeniem art. 219 ust. 5 w zakresie wskazanym w art. 343 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Po upływie 12-miesięcznego terminu uczelnia ma 6 miesięcy na wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie w Systemie POL-on danych za okres od 1 października 2018 roku.

Podstawa prawna:

  • Dział X. ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)
  • 219 ust. 4, ust. 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

Zakładanie konta na ePUAP

Uczelnia jako podmiot publiczny od 1 października 2018 r. obowiązana jest przestrzegać przepisy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. – o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. Oznacza to konieczność założenia konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu. Instrukcje i podręczniki dotyczące użytkowania konta ePUAP zamieszczone są na stronie internetowej epuap.gov.pl.

Dyplomy i tytuły

Z jakich dokumentów składa się komplet dyplomów, który uczelnia wydaje absolwentowi? Od kiedy obowiązują nowe regulacje?

Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (do tego dwa odpisy dyplomu w języku polskim oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim). Na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w języku obcym. Taki komplet dokumentów jest bezpłatny.

Od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. uczelnie wydają absolwentowi dyplom ukończenia studiów zgodny z dotychczasowymi przepisami, natomiast od 1 października 2019 r. zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 Konstytucji dla Nauki.

W jakim języku obcym może być wydany odpis dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu? Czy uczelnia powinna w regulaminie studiów wskazać te języki?

Dokumenty te mogą być wydane w dowolnym języku obcym. Przepisy nie przyznają uczelniom upoważnienia do dookreślania w regulaminach studiów, w jakich językach obcych będą wydawane odpisy dyplomu i suplementu do dyplomu.

Czy za wydanie dyplomu ukończenia studiów pobierana jest opłata?

Nie. Komplet dokumentów będzie bezpłatny dla osób, które rozpoczną studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem i dwoma odpisami dyplomu w języku polskim oraz dwoma odpisami suplementu w języku polskim. Na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w języku obcym. Natomiast zarówno osoby, które zostały przyjęte na studia przed 1 października 2018 r., jak i te które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 związane są opłatami ustalonymi na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenie z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

Ile czasu uczelnia ma na wydanie dyplomu? Co się stanie, jeżeli nie zostanie on wydany w terminie?

Uczelnia ma 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego na wydanie dyplomu absolwentowi. Jeżeli tego nie zrobi, może otrzymać karę w wysokości do 5 tysięcy złotych.

  • 77 ust. 2, art. 431 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

CASE: Uzyskałem tytuł Master of Science (MSc) na uczelni w jednym z państwach członkowskich UE, OECD lub EFTA. Czy mogę posługiwać się polskim odpowiednikiem tego tytułu?

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi w drodze nostryfikacji albo na podstawie umowy międzynarodowej, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem. Natomiast osoba posiadająca dyplom uzyskany na uczelni w jednym z państwach członkowskich UE, OECD lub EFTA, o którym mowa w art. 326 ust. 1 Konstytucji dla Nauki i korzystająca z uprawnień uregulowanych w tym przepisie, nie może posługiwać się tytułem polskim, bowiem na mocy tego przepisu nie doszło do stwierdzenia równoważności tytułu.

Dlatego też zalecamy posługiwanie się tytułem w oryginalnym brzmieniu. Dodatkowo warto wskazywać przy tytule nazwę i siedzibę instytucji, która nadała tytuł. Pozwoli to zapobiec ewentualnym pomyłkom w sytuacji, gdy oryginalna nazwa tytułu mogłaby być mylona z tytułem polskim.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy – strona główna.

SPRAWY FINANSOWE

Wszystko o stypendiach, pomocy materialnej i sprawach finansowych uczelni.