23

czerwca

2018

Spotkania z uczelniami technicznymi oraz środowiskiem akademickim Jeleniej Góry

Ponad dwa lata prac nad reformą szkolnictwa wyższego i nauki odbywało się w formule stałego dialogu i konsultacji. Efektem tych rozmów jest Konstytucja dla Nauki, którą zajmie się Sejm na najbliższym posiedzeniu. W tym tygodniu uczelnie techniczne podtrzymały swoje wcześniejsze poparcie reformy podczas posiedzenia z udziałem podsekretarza stanu Piotra Müllera. Wiceminister spotkał się również ze środowiskiem akademickim regionu jeleniogórskiego, podkreślając wśród rozwiązań ustawy szczególnie szeroki program wsparcia dla zrównoważonego rozwoju w całej Polsce.

Uczelnie techniczne za reformą

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), działająca od 1989 roku, jest dobrowolnym stowarzyszeniem rektorów uczelni technicznych. Należą do niej 22 uczelnie publiczne oraz 6 uczelni stowarzyszonych. Na tegoroczne spotkanie w progach Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjechało 24 rektorów. Tak wysoka frekwencja jest świadectwem, że środowisko naukowe skupione w KRPUT jest otwarte na dialog i współpracę w ramach wdrażania reformy. Na posiedzenie zaproszono podsekretarza stanu w MNiSW Piotra Müllera, który wziął udział w debacie dotyczącej nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przewodniczący KRPUT prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor krakowskiej AGH, zaznaczył, że główne kierunki zmian zaproponowanych w ustawie wychodzą naprzeciw „wielu propozycjom zawartym w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP i uwagom przekazanym przez konferencje branżowe uczelni oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Poparcie to jest szczególnie ważne obecnie, na końcowym etapie prac nad reformą, i jeszcze raz dobitnie wyraża ideę kluczową dla reformy szkolnictwa wyższego – dialog między przedstawicielami nauki a MNiSW.

Zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego

Wiceminister Piotr Müller, prócz spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim, wziął udział w rozmowach ze środowiskiem akademickim Jeleniej Góry. W prezentacji dotyczącej reformy szkolnictwa wyższego i nauki podkreślił szczególnie unikalny pakiet rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Podobnie jak w założeniach planu odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski ważne jest, by każdy obywatel mógł czerpać korzyści z koniunktury gospodarczej, tak na płaszczyźnie szkolnictwa wyższego zrównoważony rozwój polega na daniu szansy każdemu studentowi, doktorantowi czy pracownikowi naukowemu, by mógł uczyć się, pracować i kształtować swą karierę naukową w jak najlepszych warunkach, niezależnie od tego, czy dotyczy to ośrodka akademickiego w dużym, czy mniejszym mieście. Dlatego Konstytucja dla Nauki wprowadza system szerokiego wsparcia uczelni regionalnych, w tym również finansowego. Więcej informacji dotyczących pakietu wsparcia w artykule „Wielka szansa dla uczelni regionalnych”.

Reforma efektem ponad dwóch lat prac i konsultacji

Spotkania i dyskusje wiceministra zarówno w Zielonej Górze, jak i w Jeleniej Górze, to jeden z elementów stałych prac nad reformą, które toczą się od ponad dwóch lat. Szeroko dyskutowana w środowisku akademickim, upraszczająca dotychczas obowiązujące prawo o szkolnictwie wyższym, kładąca nacisk na jakość kształcenia, uwzględniająca autonomię i wolność uniwersytetu – to najważniejsze cechy charakterystyczne Konstytucji dla Nauki.