31

października

2018

Rozmowy o Konstytucji dla Nauki z rektorami uniwersytetów, uczelni technicznych i zawodowych

Główne cele nowej ustawy, harmonogram wdrażania reformy, nowy algorytm finansowy i zmiany w systemie ewaluacji działalności naukowej to wiodące tematy ubiegłotygodniowych rozmów o Konstytucji dla Nauki, w których uczestniczył wiceminister Piotr Müller. Podsekretarz stanu spotkał się z członkami Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

O głównych celach reformy w Lublinie

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na swoje posiedzenie plenarne wybrała Katolicki Uniwersytet Lubelski ‒ najstarszą uczelnię Lublina i jedną z najstarszych w Polsce ‒ świętującą w tym roku 100 rocznicę powstania. Posiedzenie połączone było z uroczystą inauguracją roku akademickiego, w której uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas spotkania wiceminister Müller podkreślał znaczenie zmian, jakie wprowadza Konstytucja dla Nauki. ‒ Wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej mają szansę skorzystać na przemianie polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Naszym głównym założeniem było bowiem stworzenie jak najlepszych warunków do dynamicznego rozwoju nauki i innowacyjności gospodarki, a to wiąże się ze zmianą podejścia do nauki z ilościowego na jakościowe, zapewnieniem większej autonomii uczelni, wprowadzeniem nowego algorytmu finansowego, zmianą systemu kształcenia doktorantów, docenieniem roli dydaktyków poprzez podwyższenie rangi dydaktycznej ścieżki  kariery i gwarancją podwyżek ich wynagrodzeń, wsparciem dla nauk humanistycznych i społecznych czy większą ochroną praw studentów  ‒ zaznaczył Piotr Müller.

Harmonogram i wdrażanie przepisów Konstytucji dla Nauki

XXV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, które odbyło się w Warszawie z udziałem wiceministra Piotra Müllera, poświęcone było m.in. szczegółowemu omówieniu harmonogramu wdrażania reformy oraz pakietu działań wspomagających uczelnie we wdrażaniu nowego prawa. Wiceminister Müller podczas spotkania przybliżył kolejne etapy wdrażania przepisów Konstytucji dla Nauki ‒ Nowa ustawa stopniowo wchodzi w życie od  początku października tego roku. Już w styczniu 2019 r. wejdzie w życie większość przepisów finansowych ułatwiających funkcjonowanie uczelni, w tym regulacje dotyczące podwyżek dla nauczycieli akademickich. W październiku 2019 r. pojawią się nowe statuty uczelni, jeszcze w 2018 r. ruszą konkursy na uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości, w 2020 r. skończą się kadencje obecnych rektorów uczelni, a w 2021 r. pojawią się wyniki nowej ewaluacji ‒ podkreślił minister Piotr Müller.

Od września trwają spotkania informacyjne z ekspertami ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsze były przeznaczone dla kadry zarządzającej uczelniami – rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów. Kolejne, listopadowe spotkania z zakresu kształcenia, ustroju oraz kwestii finansowych uczelni odbędą się w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Krakowie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w zakładce szkolenia. A na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl//pytania-i-odpowiedzi na bieżąco aktualizujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 Obrady KRPUT na Politechnice Łódzkiej

Rektorzy Publicznych Uczelni Technicznych obradowali na Politechnice Łódzkiej. Podczas spotkania odbyła się debata na temat ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z udziałem podsekretarza stanu Piotra Müllera. Omawiano m.in. zagadnienia związane z nowym sposobem finansowania uczelni, nowymi zasadami ewaluacji działalności naukowej i kształceniu praktycznym.

Ustawa wprowadza przepisy, dzięki którym publiczne uczelnie akademickie będą otrzymywały jeden strumień finansowy i będą miały pełną wolność w decydowaniu, jaką część środków przeznaczyć na przykład na rozwój potencjału badawczego, a jaką na kształcenie kadr. Dotychczas uczelnie otrzymywały środki finansowe w postacie wielu rozdrobnionych strumieni, przy czym wszystkie te pieniądze musiały być przeznaczone na ściśle określony cel.

Więcej o nowym algorytmie finansowym: https://konstytucjadlanauki.gov.pl//projekt-nowego-algorytmu-napisany-ze-srodowiskiem-akademickim-od-dzisiaj-w-konsultacjach

Konstytucja dla Nauki wprowadza istotne zmiany w zakresie oceny działalności naukowej jednostek. Polegają one na tym, że ewaluacji w nowym systemie podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. Nowa ewaluacja będzie dokonywana w obrębie dyscyplin w ramach uczelni lub instytutów. Nie będzie już polegała na zestawianiu ze sobą wydziałów o często nieporównywalnym profilu. Dlatego też, będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna. Ministerstwo przygotowuje aktualizację przewodnika dotyczącego zmian w zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajdą się w nim informacje na temat istoty ewaluacji, powodów zmian dotychczasowego, a także ogólnych i szczegółowych zasad nowego systemu ewaluacji.