30

stycznia

2018

Reformę poparły uczelnie zawodowe i regionalne

Konstytucja dla Nauki spotyka się z coraz szerszą akceptacją środowiska akademickiego. Rozbudowanie pakietu wsparcia dla uczelni regionalnych zaowocowało poparciem Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, a stała dyskusja i uwzględnienie potrzeb uczelni zawodowych doceniła  Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Od początku jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki jest zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego. W efekcie konsultacji społecznych uznano, że regiony powinny otrzymać jeszcze większe wsparcie.Zaproponowany w styczniu przez Jarosława Gowina szeroki pakiet wsparcia dla regionalnych uczelni spotkał się z dużą aprobatą środowiska akademickiego z regionów. Zaowocowało to zdecydowanym poparciem reformy od małych i średnich uczelni publicznych, które w znakomitej większości opowiedziały się za nowymi rozwiązaniami.

Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich

Poparcie szczególnie pakietu dla zrównoważonego rozwoju

W imieniu Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich w Polsce przekazać pełne poparcie dla aktualnego projektu ustawy, licząc na równie owocne działania na dalszym etapie prac legislacyjnych oraz w czasie wdrażania rozwiązań ustawowych.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Pakiet rozwiązań dla realizacji zrównoważonego rozwoju szkół wyższych w Polsce to m.in.:

  • rozszerzenie dostępu do konkursu na dodatkowe finansowanie – Regionalne Inicjatywy Doskonałości,
  • wprowadzenie możliwości tworzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
  • brak ingerencji w aktualne nazwy uczelni, które mogłyby ulec zmianie ze względu na nowe uregulowania.
  • realne wsparcie finansowe – na lata 2018‒2019 przewidziano blisko 2,5 miliarda złotych, które przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Uczciwie mogę powiedzieć, że wraz z Konstytucją dla Nauki wprowadzamy przełomowy i bezprecedensowy w historii Polski po 1989 roku system szerokiego wsparcia uczelni regionalnych.

Jarosław Gowin

 

Uczelnie zawodowe również za reformą

Projekt Konstytucji dla Nauki spotkał się również z entuzjazmem uczelni zawodowych. W ostatnim tygodniu prof. zw. dr hab. Witold Stańkowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przekazał na ręce ministra nauki i szkolnictwa wyższego poparcie swojego środowiska. W ramach konsultacji uwzględniono postulaty uczelni zawodowych dotyczące przede wszystkich uznania roli i misji wyższych szkół zawodowych oraz kształcenia praktycznego i inżynierskiego dla otoczenia społecznego – regionu, powiatu, województwa czy miasta. Do proponowanych przez resort nauki konkursów dołączono również propozycję konkursu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, którego celem jest mocniejsze wsparcie uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. Uczelnie zawodowe osiągające najlepsze wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów będą otrzymywały premię finansową, której kwota będzie określana w corocznym komunikacie ministra.

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Szczególne uznanie dla przebiegu konsultacji ze środowiskiem

„Środowisko Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych popiera ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski
Przewodniczący KRePSZ

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Dalsze prace nad Konstytucją dla Nauki 

Przedstawiciele środowiska akademickiego przekazują liczne słowa poparcia dla reformy Jarosława Gowina. Obecnie projektem ustawy zajmie się Rada Ministrów, a następnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Na etapie parlamentarnym resort nauki od początku deklaruje starania o wysłuchanie publiczne projektu ustawy.  Planowane wejście w życie ustawy to 1 października 2018 r.