1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla nauki”, obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.


Chcesz wziąć udział w wyborach? Zweryfikuj swoje dane. Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej.

Rada Doskonałości Naukowej

Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące wyborów do nowego organu. Zakładka poświęcona Radzie Doskonałości Naukowej będzie systematycznie uzupełniania przy okazji kolejnych etapów związanych z wyborami – dlatego też zachęcamy do regularnych odwiedzin strony. Treść podzielona została na rozdziały – do każdego z nich można przejść, klikając w link znajdujący się w spisie treści.

 

Wybory informacje ogólne

Wybory składają się z następujących etapów:

 • Etap I – zgłaszanie kandydatów, które odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 8 lutego do 14 marca 2019 roku).
 • Etap II – weryfikacja danych dotyczących osób uprawnionych do głosowania (od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku).
 • Etap III – głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 12 do 30 kwietnia 2019 roku).

Protokół z wyborów będzie sporządzony do 22 maja 2019 r.

Elektroniczny system wyborczy

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego „WYBORY RDN”, gwarantującego zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. Przy budowie systemu wykorzystano doświadczenia związane z systemem do obsługi wyborów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przeprowadzonych w 2016 r.

System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: RADON.OPI.ORG.PL

Komisja wyborcza – skład

Wybory członków RDN przeprowadza komisja wyborcza, która – w przypadku pierwszej kadencji – jest powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister zwrócił się do trzech gremiów, które wzięły udział w konsultacjach dotyczących projektu pierwszego statutu RDN (tj. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Polityki Naukowej oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów) o wskazanie kandydatów na członków komisji. W skład komisji weszło po dwóch kandydatów zgłoszonych przez te ciała oraz przedstawiciel Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, który przygotował elektroniczny system wyborczy i który jest administratorem systemu „WYBORY RDN”:

 • prof. dr hab. Tomasz Jerzy Szapiro – przewodniczący komisji
 • dr hab. Wiesława Anna Grajkowska – członek komisji
 • prof. dr hab. Jacek Kossut – członek komisji
 • prof. dr hab. Marian Michał Szczerek – członek komisji
 • prof. dr hab. Ryszard Zimak – członek komisji
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz – członek komisji
 • dr Jarosław Protasiewicz – sekretarz komisji

Dostęp do systemu

Dostęp do funkcjonalności zgłaszania kandydatów w ramach systemu wyborczego mają tylko pracownicy podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków RDN.

Zgodnie z art. 191 ust. 4 przepisów wprowadzających ustawę kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:

 • uczelnia, w której co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87) posiadała według stanu na dzień 30 września 2018 r. kategorię naukową A+, A albo B;
 • instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadały według stanu na dzień 30 września 2018 r. kategorię naukową A+, A albo B.

Dla tych podmiotów w systemie POL-on udostępniona jest możliwość przydzielenia specjalnej roli, pozwalającej użytkownikowi na zgłaszanie kandydatów na członków RDN w systemie wyborczym:

 • kod roli: INST_RDN_ZGLASZAJACY
 • opis: Osoba rejestrująca kandydatów w systemie obsługującym wybory członków Rady doskonałości Naukowej.
 • dostęp do danych osobowych: tak
 • rola nadająca: INST_ADM, INST_NAUK_ADM

Aby zalogować się w systemie wyborczym jako zgłaszający, konieczne jest więc posiadanie w systemie POL-on konta o przypisanej roli INST_RDN_ZGLASZAJACY w kontekście podmiotu zgłaszającego. Dodatkowo konieczne jest przełączenie konta POL-on na konto centralne – MCL, ponieważ logowanie do systemu wyborczego odbywa się za pomocą Modułu Centralnego Logowania. Osoba rejestrująca kandydatów w systemie wyborczym musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie.

Dostęp do systemu – krok po kroku

 • Wybór pracownika/pracowników podmiotu odpowiedzialnych za wprowadzanie zgłoszeń kandydatów w systemie wyborczym.
 • Założenie wybranym pracownikom kont w systemie POL-on – konta zakłada administrator systemu POL-on w danym podmiocie, czyli osoba posiadająca w POL-on rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM (krok dotyczy osób, które nie miały wcześniej konta w POL-on).
 • Przydzielenie wybranym pracownikom roli INST_RDN_ZGLASZAJACY – rolę nadaje administrator systemu POL-on w danym podmiocie, czyli osoba posiadająca w POL-on rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM.

Przełączenie konta POL-on na konto centralne MCL – wykonują właściciele kont (krok dotyczy osób, które nie posiadają jeszcze konta centralnego). Szczegóły opisane są na stronach pomocy POL-on.

Kalendarz wyborczy

Kalendarz najważniejszych czynności dotyczących procedury wyborów został określony, zgodnie z §25 ust. 1 statutu RDN, w komunikacie ministra w sprawie harmonogramu wyborów RDN pierwszej kadencji.

Zgłaszanie kandydatów

Od 8 lutego do 14 marca uprawnione podmioty zgłaszają kandydatów na członków RDN. Każde zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym rektora uczelni bądź dyrektora instytutu zgłaszającego.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi liczby kandydatów, która może być zgłoszona, przez podmiot uprawniony, do wyborów do Rady Doskonałości Naukowej w ramach jednej dyscypliny, informujemy, że podmiot uprawniony do zgłaszania kandydatów, może zgłosić więcej niż jednego kandydata w ramach jednej dyscypliny. Należy jednak pamiętać, że muszą to być oddzielne zgłoszenia w ramach elektronicznego systemy wyborczego.

Zgodnie ze statutem RDN w sytuacji gdy do 14 marca w dyscyplinie będzie mniej niż pięciu kandydatów komisja wyborcza przedłuży termin na zgłaszanie kandydatów w tej dyscyplinie o 14 dni, tj. do 28 marca.

Weryfikacja przesłanych zgłoszeń

Do 8 kwietnia komisja wyborcza będzie weryfikowała zgłoszenia na bieżąco. W sytuacji, w której zgłoszenie będzie zawierało braki lub błędy, będzie ono odsyłane do podmiotu zgłaszającego za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego. Podmiot będzie miał 3 dni robocze na poprawienie zgłoszenia i ponowne jego podpisanie w systemie. Jeżeli w wyniku weryfikacji kandydat nie spełni wymagań ustawowych, komisja wyborcza informuje podmiot zgłaszający o braku możliwości wpisania kandydata na listę kandydatów.

Publikacja listy kandydatów

Weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania

 • od 1 marca na stronie systemu wyborczego udostępniona zostanie wstępna lista osób uprawnionych do głosowania, których dane są zgromadzone w systemie POL-on. Na tej liście znajdą się osoby, dla których w systemie POL-on dostępne są następujące informacje:

– stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,

– numer PESEL, a w przypadku jego braku komplet danych: numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości, data urodzenia.

Od 1 marca do 1 kwietnia każda osoba uprawniona będzie mogła zweryfikować swoje dane oraz wnioskować o dokonanie korekty, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – o dodanie do listy wyborców.

Jednym z warunków uwzględnienia na liście osób uprawnionych do głosowania pracowników uczelni, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych jest wcześniejsze złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz wprowadzenie przez rektora lub dyrektora do systemu POL-on informacji zawartych w tym oświadczeniu.

Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie powinni byli złożyć wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz pracownicy naukowi instytutów, z definicji prowadzący działalność naukową. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie może złożyć także pracownik zatrudniony na innym stanowisku, nawet jeśli wykonuje jedynie funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących działalność naukową. Tym samym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, będąca np. nauczycielem akademickim zatrudnionym w grupie pracowników dydaktycznych, może złożyć oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, nie musząc przy tym składać oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w danej dyscyplinie (tzw. oświadczenia do liczby „N”).

Do 9 kwietnia zostanie przez komisję wyborczą sporządzona ostateczna lista osób uprawnionych do głosowania, uwzględniająca wyniki weryfikacji.

Głosowanie

Od 12 do 30 kwietnia: głosowanie odbywać się będzie poprzez elektroniczny system wyborczy, który gwarantuje zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. Szczegóły na temat procedury głosowania oraz działania systemu zostaną przekazane w kolejnym pakiecie informacyjnym na przełomie lutego i marca. Ponadto, do osób uprawnionych do głosowania ujętych na liście zatwierdzonej przez komisję wyborczą zostanie do 11 kwietnia przesłane oficjalne zawiadomienie o wyborach wraz z informacją o sposobie głosowania.

Wyniki wyborów

Do 10 maja: po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów komisja wyborcza poprzez system wyborczy poinformuje kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów gwarantującą członkostwo w RDN, o ich nominacji.

 • od 10 do 21 maja: nominowani członkowie będą mogli zrezygnować z członkostwa w Radzie Doskonałości Naukowej. W takim wypadku na członka RDN zostaje powołana kolejna osoba z listy.
 • 24 maja: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną opublikowane wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej.

Etap I  zgłaszanie kandydatów


INFORMACJE DLA KANDYDATA

Kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:

 1. uczelnia, w której co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87) posiadała według stanu na dzień 30 września 2018 r. kategorię naukową A+, A albo B;
 2. instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają według stanu na dzień 30 września 2018 r. kategorię naukową A+, A albo B.

Kto może być kandydatem?

Kandydatem na członka RDN reprezentującego daną dyscyplinę może być osoba, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie warunkiem biernego prawa wyborczego

Jednym z podstawowych warunków zgłoszenia kandydata będącego pracownikiem podmiotu zgłaszającego, jest wcześniejsze złożenie przez niego rektorowi lub dyrektorowi instytutu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie (albo reprezentowanych dyscyplinach – maksymalnie dwóch) oraz wprowadzenie przez rektora lub dyrektora do systemu POL-on informacji zawartych w tym oświadczeniu. Dyscyplina, w której zgłaszany jest kandydat, musi być zgodna z informacją o reprezentowanej dyscyplinie wynikającą z oświadczenia.

Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie powinni byli złożyć wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz pracownicy naukowi instytutów, z definicji prowadzący działalność naukową. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie może złożyć także pracownik zatrudniony na innym stanowisku, nawet jeśli wykonuje jedynie funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących działalność naukową. Tym samym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, będąca np. nauczycielem akademickim zatrudnionym w grupie pracowników dydaktycznych, może złożyć oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, nie musząc przy tym składać oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w danej dyscyplinie (tzw. oświadczenia do liczby „N”).

Jakie kryteria musi spełnić kandydat na członka RDN?

Kandydatem na członka Rady Doskonałości Naukowej może być osoba, która:

  • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
 • nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
 • posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
 • posiada w dorobku co najmniej:

a) 3 artykuły naukowe opublikowane w latach 2014-2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C ostatniego wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów uchylonej ustawy o zasadach finansowani nauki, ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów (do dnia, w którym upływa ostateczny termin na zgłaszanie kandydatów nie zostanie ogłoszony nowy wykaz czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), lub

b) monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:

– wydawnictwo ujęte w komunikacie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa lub

– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w ww. wykazie, lub

c) wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub

d) wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RDN, tj. do 1.06.2019 r.;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

Do Rady Doskonałości Naukowej nie może kandydować:

 • członek Komisji Ewaluacji Nauki;
 • rektor;
 • prezes i wiceprezes PAN;
 • dyrektor instytutu PAN;
 • dyrektor instytutu badawczego;
 • dyrektor instytutu międzynarodowego.

W jakich dyscyplinach może być zgłoszony kandydat?

Kandydat może być zgłoszony jedynie w dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Natomiast uprawniony podmiot może wysunąć określoną kandydaturę wyłącznie w jednej dyscyplinie. Będzie to weryfikowane na podstawie:

 • w odniesieniu do osoby zatrudnionej w podmiocie zgłaszającym – na podstawie informacji w systemie POL-on wynikających z oświadczenia złożonego zgodnie 343 ust. 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tytułu prowadzenia działalności naukowej albo brania udziału w prowadzeniu działalności naukowej.
 • w odniesieniu do osoby niezatrudnionej w podmiocie zgłaszającym – na podstawie oświadczenia kandydata o reprezentowaniu dyscypliny, załączonego bezpośrednio w elektronicznym systemie wyborczym przez podmiot zgłaszający.

UWAGA! W sytuacji, w której kandydat nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym, jednakże złożył na podstawie art. 343 ust. 7 i 8 oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie w innym podmiocie go zatrudniającym, dyscyplina wskazywana przez podmiot zgłaszający kandydata musi być zbieżna z dyscypliną wynikającą z informacji w systemie POL-on.

Jakie są wymagania dotyczące dorobku naukowego, które musi spełnić kandydat?

Kwestia wymagań dotyczących dorobku naukowego  została uregulowana w art. 191 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydat musi wykazać:

 • 3 artykuły naukowe opublikowane w latach 2014-2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C ostatniego wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów uchylonej ustawy o zasadach finansowani nauki, ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów (do dnia, w którym upływa ostateczny termin na zgłaszanie kandydatów nie zostanie ogłoszony nowy wykaz czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), lub
 • monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:

– wydawnictwo ujęte w komunikacie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa lub

– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w ww. wykazie, lub

 • wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub
 • wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

Czy konieczne jest złożenie przez kandydata tzw. oświadczenia lustracyjnego?

Tak. Z kandydowaniem na funkcję publiczną członka Rady Doskonałości Naukowej wiąże się m.in. obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, wynikający z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186), zwanej dalej ustawą lustracyjną.

W myśl art. 7 ust. 1 omawianej ustawy lustracyjnej obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. mają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.

Jednocześnie, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy lustracyjnej oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, a organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego członka Rady Doskonałości Naukowej jest komisja wyborcza.

Po otrzymaniu oświadczenia lustracyjnego, jest ono przekazywane do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w celu rozpoznania, w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2032).

Wcześniejsze złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego składnia, a osoba zainteresowana przedkłada jedynie informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

W stosunku do osób, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 roku system wyborczy będzie wymuszał umieszczenie skanu jednego z dwóch dokumentów:

 • oświadczenia kandydata o przesłaniu do komisji wyborczej oświadczenia lustracyjnego (oświadczenie powinno zostać wysłane przez kandydata przed wysłaniem zgłoszenia przez podmiot uprawniony) lub
 • informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Uprzejmie prosimy osoby kandydujące, których dotyczy wymóg złożenia oświadczenia lustracyjnego, o złożenie oświadczeń do Komisji wyborczej w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20,
00-529 Warszawa
z dopiskiem „Wybory do RDN”.

Przekazujemy obowiązujące wzory oświadczenia lustracyjnegoinformacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Jednocześnie w oświadczeniu o spełnianiu warunków do objęcia funkcji członka RDN kandydat będzie musiał oświadczyć, że od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami.


INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH

Kto może zgłosić kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej ?

Kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:

 1. uczelnia, w której co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87) posiadała według stanu na dzień 30 września 2018 r. kategorię naukową A+, A albo B;
 2. instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadały według stanu na dzień 30 września 2018 r. kategorię naukową A+, A albo B.

Kogo można zgłosić jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej ?

Kandydatem na członka Rady Doskonałości Naukowej może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
 • nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
 • posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
 • posiada w dorobku co najmniej:

a) 3 artykuły naukowe opublikowane w latach 2014-2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C ostatniego wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów uchylonej ustawy o zasadach finansowani nauki, ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów (do dnia, w którym upływa ostateczny termin na zgłaszanie kandydatów nie zostanie ogłoszony nowy wykaz czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), lub

b) monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:

– wydawnictwo ujęte w komunikacie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa lub

– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w ww. wykazie, lub

c) wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub

d) wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RDN;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

Ponadto do Rady Doskonałości Naukowej nie może kandydować:

 • członek Komisji Ewaluacji Nauki;
 • rektor;
 • prezes i wiceprezes PAN;
 • dyrektor instytutu PAN;
 • dyrektor instytutu badawczego;
 • dyrektor instytutu międzynarodowego.

Co powinno zawierać zgłoszenie kandydata do Rady Doskonałości Naukowej?

Zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej dokonuje się w systemie elektronicznym. Zawiera ono następujące obligatoryjne informacje:

 • imię i nazwisko
 • PESEL lub w przypadku jego braku numer dokumentu tożsamości oraz kraj jego wydania oraz datę urodzenia
 • posiadany stopień lub tytuł
 • reprezentowaną dziedzinę i dyscyplinę
 • adres poczty elektronicznej
 • dane dotyczące podmiotu zgłaszającego (nazwa, adres)
 • opis dorobku naukowego lub artystycznego z okresu ostatnich 5 lat, przy czym wymagane jest uzupełnienie minimum jednej z poniższych kategorii:

– artykuły naukowe (wymagane dodanie 3 artykułów)

– monografia naukowa

– wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane
w okresie ostatnich 5 lat

– wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat

Ponadto do zgłoszenia załącza się następujące dokumenty w formie skanu:

a) Załączniki obligatoryjne:

 • uchwałę senatu uczelni lub rady naukowej instytutu o zgłoszeniu kandydata do Rady Doskonałości Naukowej
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków formalnych niezbędnych do objęcia funkcji członka Rady Doskonałości Naukowej, wynikających z ustawy – według wzoru dostępnego w systemie wyborczym
 • zgodę kandydata na kandydowanie do Rady Doskonałości Naukowej – według wzoru dostępnego w systemie wyborczym

b) Załączniki wymagane przy spełnieniu określonych warunków:

Jeśli kandydat nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym i w żadnym z podmiotów nie złożył oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie:

 • oświadczenie kandydata o reprezentowanej dyscyplinie – według wzoru dostępnego w systemie wyborczym. W sytuacji, w której kandydat nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym, jednakże złożył na podstawie art. 343 ust. 7 i 8 oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie w innym podmiocie go zatrudniającym, dyscyplina wskazywana przez podmiot zgłaszający kandydata musi być zbieżna z dyscypliną wynikającą z informacji w systemie POL-on.

Jeśli kandydat urodził się przed 1 sierpnia 1972 roku:

 • oświadczenie kandydata o przesłaniu do komisji wyborczej oświadczenia lustracyjnego według wzoru dostępnego w systemie wyborczym (oświadczenie lustracyjne powinno zostać wysłane przez kandydata przed wysłaniem zgłoszenia przez podmiot uprawniony) – dotyczy kandydata, który wysłał oświadczenie lustracyjne do komisji wyborczej w wyborach do RDN, lub
 • informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego – dotyczy kandydata, który wcześniej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, złożył już oświadczenie lustracyjne odpowiedniemu podmiotowi (wzór oświadczenia udostępniony jest w systemie wyborczym).

Jak zgłaszać kandydatów – opis systemu wyborczego

Zgłoszenie kandydata w systemie wyborczym przebiega następująco:

1. Użytkownik zgłaszający wybiera dziedzinę i dyscyplinę, w której chce zgłosić kandydata. Wybrana dziedzina i dyscyplina musi być zgodna z dyscypliną, którą reprezentuje kandydat.

2. System wyborczy wyświetla formularz wyszukiwania kandydata – wymagane jest wprowadzenie następujących danych kandydata:

 • imię
 • nazwisko
 • PESEL (opcja wybrana domyślnie)

albo

 • numer dokumentu tożsamości

3. Po wprowadzeniu danych system wyborczy wyszukuje kandydata w bazie systemu wyborczego.

 • w przypadku gdy osoba nie zostanie znaleziona – system wyświetla komunikat z informacją o braku osoby w bazie. Jeśli osoba jest zatrudniona w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki i jej dane powinny znajdować się w systemie POL-on, należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych. Jeśli dane są poprawne, należy wysłać zgłoszenie w tej sprawie za pomocą opcji „Zgłoś uwagę”. Jeśli osoba nie jest zatrudniona w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, istnieje możliwość samodzielnego dodania osoby do bazy systemu wyborczego. W takiej sytuacji należy skorzystać z opcji: „Dodaj osobę do bazy”.

UWAGA! W przypadku dodania osoby do bazy podmiot zgłaszający odpowiada za poprawność danych. Dodatkowo, po dodaniu osoby do bazy, jej dane będą dostępne dla pozostałych użytkowników – tzn. użytkownicy innych podmiotów będą mogli wyszukać osobę i zgłosić jako kandydata do RDN.

 • w przypadku gdy osoba zostanie znaleziona – system dokona weryfikacji zgodności dyscypliny reprezentowanej przez kandydata z dyscypliną, w której jest zgłaszany.

Możliwe wyniki weryfikacji:

4. Po pozytywnej weryfikacji, system prezentuje formularz zgłoszenia kandydata na członka RDN.

Zakres danych na formularzu zgłoszenia kandydata na członka RDN:

Dane podstawowe kandydata

Dane podmiotu zgłaszającego

Opis  dorobku naukowego lub artystycznego z okresu ostatnich 5 lat

Wymagane wypełnienie 1 z 4 obszarów:

 • artykuły naukowe (wymagane dodanie 3 artykułów),
 • monografia naukowa,
 • wybitne osiągnięcie,
 • wybitne dzieło artystyczne.

Artykuł naukowy

Monografia naukowa

Wybitne osiągnięcie

Wybitne dzieło artystyczne

Załączniki obligatoryjne

Załączniki wymagane przy spełnieniu określonych warunków

5. Po wprowadzeniu wymaganych danych i zatwierdzeniu zgłoszenia przez użytkownika, system zapisuje zgłoszenie kandydata.

6. UWAGA! Zgłoszenie kandydata wymaga następnie podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez rektora lub dyrektora instytutu, aby zostało uwzględnione przez komisję wyborczą. Dopóki zgłoszenie nie zostanie podpisane, użytkownik może je przeglądać, edytować lub usunąć.

Podpisanie zgłoszenia

 1. Użytkownik przechodzi do podglądu zgłoszenia kandydata – może zweryfikować treść zgłoszenia i dodanych załączników. W przypadku gdy dane są poprawne, użytkownik wybiera opcję podpisywania zgłoszenia kandydata.
 2. System generuje z systemu wyborczego dokument PDF ze zgłoszeniem, który zawiera dane ze zgłoszenia kandydata oraz nazwy dodanych załączników.
 3. Użytkownik podpisuje dokument za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 4. Zgłoszenie kandydata uzyskuje status podpisane.
 5. System przenosi użytkownika na widok podglądu podpisanego zgłoszenia kandydata.
 6. Po podpisaniu zgłoszenia kandydata:
 • użytkownik ma dostęp do podglądu zgłoszenia + informacji o złożonym podpisie;
 • użytkownik nie może już w żaden sposób modyfikować zgłoszenia (usunąć, edytować, wycofać podpisu);
 • zgłoszenie zostaje przekazane do weryfikacji przez komisję wyborczą.

Zgłaszanie kandydatów jest dostępne dla podmiotów zgłaszających w czasie określonym w harmonogramie wyborów. Po zakończeniu etapu zgłaszania kandydatów, podmioty zgłaszające nie mogą już dodawać i podpisywać zgłoszeń.

Komisja wyborcza będzie uwzględniać zgłoszenia kandydatów, które do dnia zakończenia etapu zgłaszania kandydatów zostały podpisane przez podmioty zgłaszające. Zgłoszenia niepodpisane nie będą uwzględniane.

Etap II – weryfikacja danych w systemie przez uprawnionych do głosowania

1 marca na stronie systemu wyborczego udostępniona została wstępna lista osób uprawnionych do głosowania. Na tej liście znajdą się osoby, dla których w systemie POL-on dostępne są następujące informacje:

 • stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku komplet danych: numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości oraz data urodzenia.

Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom znajdującym się na tej liście, o ile w systemie wyborczym dodatkowo będą dostępne następujące informacje:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz
 • aktualny adres e-mail.

Dla części osób, znajdujących się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania, nie są dostępne informacje o adresie e-mail czy reprezentowanej dyscyplinie. Dlatego istotne jest, aby osoby uprawnione do głosowania zweryfikowały, czy w systemie wyborczym znajdują się ich wszystkie dane, niezbędne do tego, aby otrzymać kartę wyborczą.

W związku z tym, w dniach 1 marca – 1 kwietnia każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła:

 • sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
 • zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
 • wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
 • złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, będą przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL-on rolę INST_PR/INST_NAUK_PR. Osoby te będą dodawać lub korygować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym.

Po zakończeniu etapu weryfikacji danych osób uprawnionych do głosowania, komisja wyborcza zatwierdzi listę osób uprawnionych do głosowania – osoby znajdujące się na tej liście otrzymają karty wyborcze.

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH

Rola podmiotów zatrudniających w procesie weryfikacji danych osób uprawnionych do głosowania

W dniach 1 marca – 1 kwietnia każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła:

 • sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
 • zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
 • wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
 • złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, będą przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL-on rolę INST_PR/INST_NAUK_PR. Osoby te będą dodawać lub korygować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym. O złożeniu wniosku dotyczącego aktualizacji adresu e-mail osoba posiadająca rolę INST_PR/INST_NAUK_PR zostanie każdorazowo powiadomiona mailowo.

Dlaczego podmioty zatrudniające biorą udział w aktualizacji adresów e-mail pracowników na potrzeby wyborów do RDN?

Udział podmiotów zatrudniających w procesie aktualizacji adresów e-mail osób uprawnionych do głosowania ma duże znaczenie z punktu widzenia weryfikacji tożsamości osób wnioskujących o aktualizację adresu e-mail. Podmiot zatrudniający, który otrzyma wniosek o aktualizację adresu e-mail, ma możliwość kontaktu z pracownikiem i potwierdzenia, czy wnioskował o tę zmianę oraz czy podane na wniosku dane są prawidłowe.

Dostęp do systemu wyborczego dla podmiotów zatrudniających

Logowanie i uprawnienia

Aby zalogować się w systemie wyborczym jako podmiot zatrudniający, w celu aktualizacji adresu e-mail pracownika, konieczne jest posiadanie w systemie POL-on konta o przypisanej roli INST_PR lub INST_NAUK_PR w kontekście podmiotu zatrudniającego osobę uprawnioną do głosowania. Ponadto konieczne jest przełączenie konta POL-on na konto centralne – MCL, gdyż logowanie do systemu wyborczego odbywa się za pomocą Modułu Centralnego Logowania.

Jak utworzyć konto dla osoby aktualizującej adresy e-mail pracowników uprawnionych do głosowania?

Kroki:

 1. Wybierz pracownika/pracowników podmiotu odpowiedzialnych za aktualizację adresów e-mail pracowników w systemie wyborczym.
 2. Załóż wybranym pracownikom konta w systemie POL-on – konta zakłada administrator systemu POL-on w danym podmiocie, czyli osoba posiadająca w POL-on rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM (krok dotyczy osób, które nie miały wcześniej konta w POL-on).
 3. Przydziel wybranym pracownikom rolę INST_PR / INST_NAUK_PR – rolę nadaje administrator systemu POL-on w danym podmiocie, czyli osoba posiadająca w POL-on rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM (krok dotyczy osób, które nie miały wcześniej takiej roli w POL-on)..
 4. Ostatnim krokiem jest przełączenie konta POL-on na konto centralne MCL – wykonują właściciele kont (krok dotyczy osób, które nie posiadają jeszcze konta centralnego). Szczegóły opisane są na stronach pomocy POL-on.

Jak zalogować się do systemu wyborczego jako osoba aktualizująca adresy e-mail pracowników uprawnionych do głosowania?

Osoba uprawniona do aktualizacji adresów e-mail pracowników, która ma w systemie POL-on przydzieloną rolę INST_PR / INST_NAUK_PR oraz ma przełączone konto na kontro centralne MCL, może zalogować się do systemu wyborczego bezpośrednio ze strony głównej systemu – zakładka „Informacje dla podmiotów zatrudniających”:

Po wybraniu opcji „Przejdź do logowania”, wyświetlone zostanie okno logowania za pomocą MCL:

Po zalogowaniu, użytkownik zostanie przeniesiony do systemu wyborczego (widok dla podmiotów zatrudniających).

Co zrobić w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie rolę INST_PR oraz INST_RDN_ZGLASZAJACY?

Jeśli pracownik podmiotu zatrudniającego, posiada jednocześnie rolę uprawniającą do zarządzania rejestrem pracowników oraz do zgłaszania kandydatów na członków RDN, to po zalogowaniu do systemu wyborczego możliwy będzie wybór kontekstu, w którym użytkownik chce zalogować się do systemu:

 • jako zgłaszający kandydatów na członków RDN, w celu zgłoszenia kandydatów do RDN

lub

 • jako pracownik instytucji zatrudniającej, w celu aktualizacji adresów e-mail pracowników uprawnionych do głosowania.

Weryfikacja wniosków o aktualizację adresów e-mail w systemie wyborczym

Po zalogowaniu do systemu wyborczego, podmiot zatrudniający będzie miał dostęp do:

 • Listy wniosków o aktualizację danych swoich pracowników
 • Podglądu treści złożonego przez pracownika wniosku z możliwością jego akceptacji bądź odrzucenia.

Jak przebiega weryfikacja wniosku o aktualizację adresu e-mail w systemie wyborczym?

Kroki:

 1. Należy zalogować się do systemu wyborczego jako pracownik instytucji (nie jako zgłaszający kandydatów)
 2. System wyświetli listę zgłoszeń o aktualizację danych osób uprawnionych do głosowania, które posiadają aktualne zatrudnienie w danym podmiocie.
 3. Należy przejść do zgłoszenia, które użytkownik chce zweryfikować.
 4. System wyświetli podgląd zgłoszenia o aktualizację danych – na podglądzie zaprezentowany będzie stan danych wprowadzony przez uprawnionego do głosowania.

Uwaga: Użytkownik z podmiotu zatrudniającego nie może wprowadzać zmian na zgłoszeniu pracownika. Ma dostęp tylko do podglądu danych oraz możliwość zaakceptowania bądź odrzucenia stanu danych wprowadzonych na wniosku.

 1. Użytkownik z podmiotu zatrudniającego powinien potwierdzić poprawność danych z pracownikiem, który złożył wniosek.
  1. W przypadku pozytywnej weryfikacji, użytkownik z podmiotu zatrudniającego powinien zaakceptować wniosek – dane zostaną automatycznie zapisane w systemie wyborczym, a osoba składająca wniosek otrzyma powiadomienie mailowe;
  2. W przypadku negatywnej weryfikacji, użytkownik z podmiotu zatrudniającego powinien odrzucić wniosek i wprowadzić powód odrzucenia – dane nie zostaną zapisane w systemie wyborczym, a osoba składająca wniosek otrzyma powiadomienie mailowe z powodem odrzucenia wniosku.

W jaki sposób zaktualizować/uzupełnić dziedzinę i dyscyplinę reprezentowaną przez pracownika w systemie wyborczym?

W systemie wyborczym nie ma możliwości aktualizacji / uzupełniania informacji o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie. Informacje o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie pobierane są do systemu wyborczego z systemu POL-on.

 • W przypadku braku dyscypliny w POL-on, podmiot zatrudniający, w którym pracownik złożył oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie lub dyscyplinach (na podstawie art. 343 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; osoba prowadząca działalność naukową lub biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej reprezentuje nie więcej niż dwie dyscypliny), powinien wprowadzić informację o dyscyplinie lub dyscyplinach do systemu POL-on. Dane z systemu POL-on zostaną następnie pobrane do systemu wyborczego (będą dostępne z 24h opóźnieniem).
 • W przypadku błędnej dyscypliny w POL-on (niezgodnej z oświadczeniem o reprezentowanej dyscyplinie złożonym przez pracownika), podmiot zatrudniający, w którym pracownik złożył oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, powinien skorygować informację o dyscyplinie w systemie POL-on. Dane z systemu POL-on zostaną następnie pobrane do systemu wyborczego (będą dostępne z 24h opóźnieniem).

Należy przypomnieć, że jednym z warunków uwzględnienia na liście osób uprawnionych do głosowania pracowników uczelni, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych jest wcześniejsze złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz wprowadzenie przez rektora lub dyrektora do systemu POL-on informacji zawartych w tym oświadczeniu. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz pracownicy naukowi instytutów, z definicji prowadzący działalność naukową, powinni byli złożyć do 30 listopada 2018 r. pierwsze oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie. Kierownicy podmiotów zobowiązani byli do wprowadzenia tych informacji do 15 stycznia br. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie może złożyć także pracownik zatrudniony na innym stanowisku, nawet jeśli wykonuje jedynie funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących działalność naukową. Tym samym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, będąca np. nauczycielem akademickim zatrudnionym w grupie pracowników dydaktycznych, może złożyć oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, nie musząc przy tym składać oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w danej dyscyplinie (tzw. oświadczenia do liczby „N”).

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA 

1 marca na stronie systemu wyborczego udostępniona zostanie wstępna lista osób uprawnionych do głosowania. Na tej liście znajdą się osoby, dla których w systemie POL-on dostępne są następujące informacje:

 • stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku komplet danych: numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości oraz data urodzenia (te dane nie są upubliczniane, są wykorzystywane do weryfikacji).

12 kwietnia o godzinie 6.00 osobom znajdującym się na ww. liście zostanie przekazany drogą mailową indywidualny dostęp do kart wyborczych, o ile w systemie wyborczym dodatkowo będą dostępne następujące informacje:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz
 • aktualny adres e-mail.

Dla części osób, znajdujących się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania, nie są dostępne informacje o adresie e-mail czy reprezentowanej dyscyplinie. Dlatego istotne jest, aby osoby uprawnione do głosowania zweryfikowały, czy w systemie wyborczym znajdują się ich wszystkie dane, niezbędne do tego, aby otrzymać kartę wyborczą.

W związku z tym, w dniach 1 marca – 1 kwietnia każda osoba uprawniona do głosowania będzie mogła:

 • sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
 • zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
 • wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
 • złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

Uwaga:

Jeśli osoba uprawniona do głosowania:

 • dla której w systemie wyborczym nie będzie informacji o adresie e-mail i/lub dyscyplinie;
 • której nie będzie na liście osób uprawnionych do głosowania

nie złoży wniosku o aktualizację danych/dopisanie do listy wyborców do 1 kwietnia włącznie, to nie otrzyma karty wyborczej.

Weryfikacja danych w systemie wyborczym

W jaki sposób zweryfikować, czy jestem na liście osób uprawnionych do głosowania?

Aby to sprawdzić, należy przejść do strony głównej systemu wyborczego, zakładka „Informacje dla wyborców” (https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home). Na zakładce dostępny jest przycisk „Przejdź do listy osób uprawnionych do głosowania”, który przekierowuje do wstępnej listy osób uprawnionych do głosowania:

Na liście znajdują się osoby znajdujące się w bazie systemu wyborczego. Dla każdej osoby prezentowane są następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • tytuł/stopień.

Nad listą dostępna jest wyszukiwarka, za pomocą której można wyszukać swoją osobę na liście (dostępne jest wyszukiwanie po polach: imię, nazwisko).

W jaki sposób zweryfikować, jakie moje dane są dostępne w systemie wyborczym?

Kroki:

 1. Należy wyszukać swoją osobę na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania (patrz: W jaki sposób zweryfikować, czy jestem na liście osób uprawnionych do głosowania?
 2. Następnie, należy kliknąć w przycisk „Zweryfikuj dane”, znajdujący się na liście, przy danej osobie:
 3. System wyświetli formularz weryfikacji tożsamości osoby uprawnionej do głosowania:

PESEL:

Dokument tożsamości:

 1. Należy wprowadzić wymagane na formularzu dane:
  1. PESEL
  2. Lub w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości, datę urodzenia.
 2. Należy zapoznać się i zaakceptować regulamin systemu wyborczego, a następnie zatwierdzić formularz za pomocą przycisku „Dalej”.
 3. System dokona weryfikacji tożsamości osoby – tzn. zweryfikuje czy wprowadzone dane identyfikacyjne są zgodne z danymi znajdującymi się w systemie wyborczym.
  1. w przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości, system wyświetli podgląd danych osoby, znajdujących się w systemie wyborczym.
  2. w przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości (braku zgodności wprowadzonych danych identyfikacyjnych z danymi znajdującymi się w systemie), system wyświetli komunikat o negatywnym wyniku weryfikacji – podgląd danych znajdujących się w systemie wyborczym nie będzie dostępny.
 • Wyborca będzie miał możliwość sprawdzenia w systemie WYBORY RDN, czy jest na liście osób uprawnionych do głosowania i czy jego dane są poprawne.
 • Lista osób uprawnionych do głosowania będzie udostępniona na stronie głównej systemu wyborczego.
 • Lista będzie dostępna publicznie w zakresie następujących danych:
 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Stopień/tytuł
 • Sprawdzenie swoich danych niepublicznych przez wyborcę będzie dostępne po autoryzacji tożsamości.
 • Wyborca będzie zobowiązany wprowadzić następujące dane:
 • PESEL
 • lub
 • Numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości, data urodzenia
 • Po pozytywnej weryfikacji tożsamości, uprawniony do głosowania będzie miał dostęp do swoich danych z systemu wyborczego:
 • Adres/adresy e-mail albo informacja o braku e-maila
 • Reprezentowana dziedzina/dyscyplina albo informacja o braku dyscypliny.

W jaki sposób sprawdzić, czy otrzymam kartę wyborczą?

 • Po pozytywnej weryfikacji tożsamości, uprawniony do głosowania będzie miał dostęp do swoich danych znajdujących się w systemie wyborczym:
 • Adres/adresy e-mail albo informacja o braku adresu e-mail
 • Reprezentowana dziedzina/dyscyplina albo informacja o braku dyscypliny.
 • W przypadku gdy w systemie wyborczym dostępny będzie komplet danych osoby uprawnionej do głosowania, na podglądzie danych prezentowany będzie komunikat z potwierdzeniem, że osoba otrzyma kartę wyborczą.
 • Przykładowy komunikat:
 • W przypadku gdy w systemie wyborczym będzie brakowało informacji o adresie e-mail i/lub reprezentowanej dyscyplinie osoby uprawnionej do głosowania, na podglądzie danych prezentowany będzie komunikat z ostrzeżeniem, że osoba nie otrzyma karty wyborczej ze względu na brak wymaganych danych w systemie wyborczym.
 • Przykładowy komunikat:

W jaki sposób zaktualizować/uzupełnić dane w systemie wyborczym?

 • W przypadku stwierdzenia, że w systemie wyborczym brakuje wymaganych danych lub dane są nieaktualne, osoba uprawniona do głosowania może zgłosić wniosek o aktualizację danych.
 • W tym celu należy nacisnąć przycisk „Zgłoś wniosek o aktualizację danych”, znajdujący się na dole ekranu z podglądem danych znajdujących się w systemie:
 • System wyświetli formularz wniosku o aktualizację danych.
 • Na wniosku można wprowadzić aktualny adres e-mail i usunąć e-mail, który aktualnie znajduje się w bazie. W przypadku pozostawienia dotychczasowego adresu e-mail i wprowadzeniu kolejnego, nowego adresu e-mail, karta wyborcza zostanie wysłana na dwa wskazane adresy e-mail.
 • Możliwość aktualizacji reprezentowanej dziedziny i dyscypliny jest ograniczona – jeśli osoba uprawniona do głosowania, posiada aktualne zatrudnienie w podmiocie szkolnictwa wyższego i nauki, to aktualizacja dyscypliny na formularzu nie będzie możliwa. Informacja o dyscyplinie powinna zostać wprowadzona w systemie POL-on przez podmiot, w którym złożono oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie. Informacje o dyscyplinie są następnie pobierane do systemu wyborczego z systemu POL-on (dane z systemu POL-on są dostępne w systemie wyborczym z 24-godzinnym opóźnieniem).
 • Przykładowy formularz (brak możliwości aktualizacji dyscypliny):
 • Jeśli osoba nie ma zatrudnienia w podmiocie szkolnictwa wyższego i nauki, może samodzielnie uzupełnić informację o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie na formularzu aktualizacji danych. W takiej sytuacji wymagane jest:
 • wybranie z listy dziedziny i dyscypliny
 • dołączenie do zgłoszenia oświadczenia o reprezentowanej dyscyplinie, zgodnego z szablonem (załącznik).
 • Przykładowy formularz (z możliwością uzupełnienia reprezentowanej dyscypliny):

Po wysłaniu wniosku o aktualizację danych, nastąpi weryfikacja wniosku przez:

 • podmiot zatrudniający (w zakresie poprawności adresu e-mail) – jeśli osoba składająca wniosek posiada aktualne zatrudnienie w podmiocie systemu nauki i szkolnictwa wyższego;
 • pracownika OPI PIB – jeśli osoba składająca wniosek nie posiada aktualnego zatrudnienia w podmiocie systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Po weryfikacji wniosku, osoba składająca wniosek, otrzyma powiadomienie mailowe z informacją o wyniku weryfikacji (akceptacja bądź odrzucenie wniosku). W przypadku akceptacji wniosku, dane zostaną zapisane w bazie systemu wyborczego. Osoba składająca wniosek będzie mogła zweryfikować poprawność zaktualizowanych/uzupełnionych danych poprzez ponowne skorzystanie z opcji weryfikacji swoich danych w systemie wyborczym.

W jaki sposób można dopisać się do listy osób uprawnionych do głosowania?

 • W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego do głosowania braku jego danych na liście, uprawniony do głosowania będzie mógł wysłać do OPI PIB wniosek o dopisanie do listy osób uprawnionych do głosowania.
 • W tym celu należy skorzystać z opcji „Zgłoś wniosek o dopisanie do listy wyborców”, dostępnej na stronie systemu wyborczego z wstępną listą osób uprawnionych do głosowania:
 • W zgłoszeniu należy wprowadzić następujące dane uprawnionego do głosowania:
 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • PESEL, a w przypadku jego braku numer i kraj wydania dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia;
 • informacja o posiadaniu tytułu prof. i/lub stopnia dr hab. lub uprawnień równoważnych
 • aktualny adres email,
 • aktualne miejsce pracy – niewymagane
 • skan dyplomu habilitacyjnego/ aktu nadania tytułu profesora
 • dokument potwierdzający uprawnienia (dotyczy osób, które posiadają tylko uprawnienia równoważne ze stopniem doktora habilitowanego lub stopień równoważny stopniowi doktora habilitowanego i nie posiadają jednocześnie tytułu profesora)
 • oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie – załącznik do zgłoszenia w formacie PDF, zgodny z przyjętym szablonem (załącznik).
 • Dodatkowo wymagane jest zapoznanie się z regulaminem systemu wyborczego i jego akceptacja.

Po weryfikacji wniosku, osoba składająca wniosek, otrzyma powiadomienie mailowe z informacją o wyniku weryfikacji (akceptacja bądź odrzucenie wniosku). W przypadku akceptacji wniosku, dane zostaną zapisane w bazie systemu wyborczego. Osoba składająca wniosek będzie mogła zweryfikować poprawność danych poprzez wyszukanie się na liście osób uprawnionych do głosowania i skorzystanie z opcji weryfikacji swoich danych w systemie wyborczym.

 

Pomoc techniczna – OPI PIB

System wyborczy jest zintegrowany z systemem obsługi zgłoszeń i błędów. Pomocy technicznej w zakresie obsługi systemu wyborczego do Rady Doskonałości Naukowej udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Aby dodać zgłoszenie, należy skorzystać z przycisku Zgłoś uwagę, dostępnego w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu przycisku, nastąpi przekierowanie do systemu HELPDESK, za pośrednictwem którego można wysłać zgłoszenie do pracowników zespołu wsparcia użytkowników OPI PIB (przycisk Nowe zgłoszenie na górze ekranu).

Formularz dodawania zgłoszenia obejmuje następujące pola:

 • System: należy wybrać z listy: System wyborczy RDN (opcja domyślnie wybrana)
 • Obszar: należy wskazać jeden z obszarów dostępnych na liście:

– Administracja (konta, uprawnienia)

– Zgłaszanie kandydatów

– Głosowanie

 • Temat: należy wprowadzić temat zgłoszenia
 • Opis: należy wprowadzić opis zgłoszenia
 • Opcjonalnie – istnieje możliwość dodania załącznika (przycisk Załącz pliki).

Informacje dotyczące głosowania

Głosowanie w wyborach członków Rady Doskonałości Naukowej przeprowadza się odrębnie dla każdej dyscypliny. Osoba uprawniona go głosowania w ramach danej dyscypliny będzie mogła oddać głos na nie więcej niż trzech kandydatów.

 • Głosowanie na kandydatów na członków RDN rozpocznie się 12 kwietnia 2019 o godz. 6:00 i potrwa do 30 kwietnia 2019 do godz. 23:59. Głosowanie odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system wyborczy RDN:
 • https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home

Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom znajdującym się na ostatecznej liście osób uprawnionych do głosowania, sporządzonej przez komisję wyborczą po uwzględnieniu wyników weryfikacji danych osób uprawnionych do głosowania (patrz: Weryfikacja danych w systemie wyborczym).

Na ostatecznej liście osób uprawnionych do głosowania znajdą się osoby:

 • dla których w systemie POL-on dostępne są następujące informacje:
  • stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku komplet danych: numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości oraz data urodzenia.
 • które zostały dopisane do listy uprawnionych do głosowania w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o dopisanie do listy uprawnionych do głosowania,

oraz dodatkowo, dla których w systemie wyborczym będą dostępne następujące informacje:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina oraz
 • aktualny adres e-mail.

W jaki sposób będzie przebiegało głosowanie?

Karty wyborcze zostaną przesłane do osób uprawnionych do głosowania na ich adresy e-mail znajdujące się w bazie systemu wyborczego. Karty zostaną udostępnione najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania do godz. 6:00 rano. Karty wyborcze będą aktywne dopiero od 12 kwietnia od godz. 6:00.

 • W treści wiadomości e-mail znajdować się będzie link z dostępem do karty wyborczej (adres z indywidualnym tokenem wyborcy). Po wybraniu linku, nastąpi weryfikacja tożsamości wyborcy. Wyborca będzie zobowiązany wprowadzić następujące dane:
 • Imię
 • Nazwisko
 • PESEL
 • albo
 • Numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości, data urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL).
 • Dodatkowo, wyborca będzie musiał zaakceptować regulamin systemu wyborczego, jeśli wcześniej nie akceptował regulaminu (podczas weryfikacji swoich danych w systemie wyborczym).
 • Po pozytywnej weryfikacji tożsamości, wyborca uzyska dostęp do karty wyborczej w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie (lub dwóch kart wyborczych, jeśli reprezentuje 2 dyscypliny).

Zgodnie z §16 ust. 3 Statutu RDN karta wyborcza w danej dyscyplinie będzie zawierać:

 • w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych w danej dyscyplinie kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających;
 • zwięzłą informację o sposobie głosowania, w tym o liczbie kandydatów, których może wskazać uprawniony do głosowania.
 • Prawidłowe oddanie głosu będzie polegało na postawieniu znaku „X” na formularzu elektronicznej karty wyborczej obok nazwisk i imion nie więcej niż trzech kandydatów. Postawienie znaku „X” obok nazwisk i imion więcej niż trzech kandydatów powoduje, że głos jest nieważny.
 • Po oddaniu głosu przez uprawnionego do głosowania, link z dostępem do karty wyborczej przestanie być aktywny.
 • Jeśli uprawniony do głosowania otworzy kartę wyborczą, ale nie odda głosu, to karta wyborcza będzie nadal aktywna – uprawniony będzie mógł ją ponownie otworzyć i zagłosować.
 • Uwaga: Karty wyborcze będą aktywne w czasie trwania etapu głosowania (zgodnie z terminem określonym w harmonogramie wyborów). Jeśli osoba uprawniona do głosowania nie odda głosu do 30 kwietnia do godz. 23:59, to karta wyborcza przestanie być aktywna i nie będzie już można zagłosować.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zgłaszania kandydatów

Ile kandydatów w ramach jednej dyscypliny może zgłosić podmiot uprawniony?

Podmiot uprawniony do zgłaszania kandydatów, może zgłosić więcej niż jednego kandydata w ramach jednej dyscypliny. Należy jednak pamiętać, że muszą to być oddzielne zgłoszenia w ramach elektronicznego systemy wyborczego.

Co należy rozumieć pod pojęciem „pełnienia funkcji kierowniczej w uczelni”, o którym mowa w art. 233 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to statut określa funkcje kierownicze w uczelni, a zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 6 rektor powołuje osoby na te stanowiska. Należy przy tym zaznaczyć, że funkcje te zostaną określone w statutach uczelni uchwalonych na podstawie przepisów ww. ustawy. Zgodnie z art.  227 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowe statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 roku (do tego momentu zachowują moc statuty dotychczasowe). Tym samym, wymogu z art. 233 ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do pierwszych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej, której kadencja zaczyna się 1 czerwca 2019 r., tj. przed wejściem w życie nowych statutów uczelni.

Dodatkowo w dniu 27 lutego 2019 r. przez Sejm RP został przyjęty projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, którym wprowadzono poprawkę do art. 233 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  uchylając pkt 3 zakazujący członkostwa w RDN osobie pełniącej funkcje kierownicze w uczelni.  Projekt ustawy oczekuje w podpisie u Prezydenta RP.

Czy w przypadku złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dwóch dyscyplin (zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) mogę być zgłoszony tylko w jednej dyscyplinie niezależnie od informacji o udziale czasu pracy w dyscyplinie (np. 75% w dyscyplinie A; 25% w dyscyplinie B) ?

Tak. Jedna osoba może być zgłoszona przez dany podmiot w jednej dyscyplinie, także w przypadku złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dwóch dyscyplin. Podmiot zgłaszający nie jest związany informacją o udziale czasu pracy w dyscyplinie tak więc może zgłosić kandydata w dyscyplinie, w której udział czasu pracy kandydata wynosi 25%.

Dodatkowo, jeśli osoba złożyła oświadczenie o reprezentowaniu dwóch dyscyplin, to niezależnie od informacji o udziale czasu pracy w dyscyplinie, będzie uprawniona do głosowania w obu dyscyplinach.

Czy jedna uchwała senatu uczelni lub rady naukowej instytutu może dotyczyć wielu kandydatów na członków RDN?

Tak. Należy jednak pamiętać, że będą to oddzielne zgłoszenia w elektronicznym systemie wyborczym i każdorazowo trzeba będzie załączyć ww. uchwałę.