05

marca

2020

Rady uczelni – najważniejsze informacje

Do zadań rady uczelni należy:

 1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
 2. opiniowanie projektu statutu;
 3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  a)opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
  b) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  c) zatwierdza sprawozdanie finansowe;
 4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
 5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
 7. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do dokumentów uczelni, a wykonując czynności związane z powyższymi zadaniami, członkowie rady uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.

Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.

W skład rady uczelni wchodzi:

 • 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z czego co najmniej 50% osób stanowią osoby spoza wspólnoty uczelni;
 • przewodniczący samorządu studenckiego.

Wymogi formalne

Członkiem rady uczelni może być osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni powoływanych przez senat;
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Członek rady uczelni zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia lustracyjnego, a organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego w stosunku do kandydata na członka rady uczelni jest właściwy rektor.

Członkostwo w radzie uczelni

Do członków rad uczelni nie stosuje się przepisów art. 19 ustawy  o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. wymogów wobec kandydata na członka organu nadzorczego.

Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.

Członkostwo w radzie uczelni wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego, lub zaprzestania spełniania wymagań formalnych, a wygaśnięcie członkostwa w radzie uczelni stwierdza przewodniczący senatu.

W przypadku ustania członkostwa w radzie uczelni, senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji.

Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.

Ta sama osoba może być członkiem rady uczelni nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Skrócenie kadencji rady uczelni

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez radę uczelni przepisów prawa, minister występuje do senatu z wnioskiem o skrócenie kadencji rady.

W terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o skróceniu kadencji rady uczelni senat powołuje nową radę uczelni na okres do końca kadencji dotychczasowej rady uczelni.

Uprawnienia i obowiązki rady uczelni

 1. przewodniczącym rady uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni, wybrany przez senat;
 2. rada uczelni uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania;
 3. rada uczelni podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków;
 4. członkowi rady uczelni, powoływanemu przez senat, przysługuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć 67% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, tj. 6.410 zł. Wysokość wynagrodzenia ustala senat.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia członka rady uczelni jest uchwała senatu. Uczelnia winna dookreślić w przepisach wewnętrznych zasady i formę wypłaty wynagrodzenia członka rady uczelni.

Natomiast, odpowiednia klasyfikacja wynagrodzenia uzyskiwanego przez członków rady, leży w gestii uczelni lub jednostki świadczącej odpłatną pomoc prawną powyższej szkole wyższej.

Pozostałe zadania, uprawnienia i uwarunkowania funkcjonowania rady uczelni

 1. rada uczelni może zgłosić wniosek o odwołanie rektora uczelni publicznej (art. 27 ust. 2);
 2. powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni oraz formułowanie rekomendacji dla rady uczelni w zakresie wykonywanych przez nią zadań należy do zadań senatu
  (art. 28 ust. 1 pkt 4 i pkt 7);
 3. statut określa skład rady uczelni oraz zasady i tryb jej funkcjonowania (art. 34 ust. 1 pkt 2 i pkt 3);
 4. statut uczelni publicznej uchwala senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków po zasięgnięciu opinii rady uczelni wyrażonej większością głosów statutowej liczby członków oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni (art. 34 ust. 2);
 5. przewodniczący rady uczelni wykonuje w stosunku do rektora uczelni publicznej czynności z zakresu prawa pracy (art. 121)
 6. przewodniczący rady uczelni może na podstawie pełnomocnictwa upoważnić inną osobę do dokonania pewnych czynności w jego imieniu w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa (Art. 98 Kodeks cywilny)
 7. rada uczelni wyraża zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora uczelni publicznej (art. 125 ust. 4);
 8. rada uczelni występuje z wnioskiem do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora uczelni publicznej (art. 140 ust. 1);
 9. rada uczelni może przyznać rektorowi uczelni publicznej dodatek zadaniowy na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3, tj. z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania (art. 140 ust. 4);
 10. wynagrodzenia osób pełniących funkcje organów w uczelni publicznej są jawne (art. 140 ust. 5);
 11. członek rady uczelni nie może być członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (art. 251 ust. 6 pkt 4);
 12. rada uczelni dokonuje wyboru firmy audytorskiej, która bada roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej (art. 410);
 13. rada uczelni uchwala program naprawczy ze szczegółowym harmonogramem wdrażania i przedkłada go ministrowi w terminie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia straty. Za dzień stwierdzenia straty przyjmuje się dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez radę uczelni (art. 418 ust. 3);
 14. rektor składa radzie uczelni sprawozdanie z realizacji programu naprawczego co najmniej raz na pół roku (art. 418 ust. 5);
 15. rada uczelni przedkłada ministrowi roczne sprawozdanie z wykonania programu naprawczego, wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego
  (art. 418 ust. 6);
 16. rada uczelni może uchwalić aktualizację programu naprawczego (art. 418 ust. 7);
 17. rada uczelni wyraża zgodę na dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej
  w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów
  o rachunkowości, oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej
  w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, co wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę
  2 000 000 zł. (art. 423 ust. 2);
 18. w uczelni wojskowej oraz w uczelni służb państwowych organami uczelni są rektor
  i senat, a statut uczelni określa organy uczelni wykonujące zadania rady uczelni (art. 436);
 19. wygaśnięcie mandatu rektora uczelni artystycznej, uczelni medycznej oraz uczelni morskiej, w przypadku przypadku wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego bez zgody rady uczelni, stwierdza minister nadzorujący uczelnię, na wniosek rady uczelni (art. 453 ust. 3).