05

marca

2020

Rada uczelni jako pracodawca

Rada uczelni jest nowym organem w ustroju uczelni publicznej, który wykonuje czynności
z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora uczelni publicznej (art. 121 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, dalej PSWN), z wyłączeniem uprawnień ministra określonych w ustawie (tj.: powołanie pierwszego rektora, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora, ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora, przyznanie rektorom nagrody, polecenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec rektora, wnioskowanie o odwołanie rektora czy odwołanie rektora w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków w związku z postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w związku z wykonywaniem zajęcia zarobkowego bez zgody rady uczelni).

Biorąc powyższe pod uwagę, rada uczelni wykonuje następujące czynności oraz zajmuje się sprawami takimi jak:

 1. Dostosowanie treści stosunku pracy.
 2. Zmiana stanowiska pracy, na którym zatrudniona jest osoba wykonując mandat rektora.
 3. Określenie szczegółowego zakresu obowiązków oraz rozliczenie czasu pracy (godziny ponadwymiarowe).
 4. Udzielenie urlopu wypoczynkowego i innego (naukowy, dla poratowania zdrowia).
 5. Udzielenie delegacji służbowej i jej rozliczenie.
 6. Potwierdzenie nabycia prawa do: dodatkowego wynagrodzenia rocznego w określonej wysokości (trzynastka), dodatku stażowego w określonej wysokości, nagrody jubileuszowej.
 7. Zawarcie umowy na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych lub prywatnego do celów służbowych.
 8. Zawarcie umowy z rektorem podnoszącym kwalifikacje zawodowe określającą wzajemne prawa i obowiązki stron (np. pokrycie kosztów kształcenia).

 

Dodatkowe zajęcie zarobkowe rektora

Rada uczelni wyraża także zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora na podstawie art. 125 ust. 4 PSWN. Zgoda jest wydawana przez radę uczelni na okres kadencji. W przypadku wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego bez takiej zgody – minister stwierdza wygaśnięcie mandatu rektora.

Pojęciem „zajęcie zarobkowe” objęte są wszelkie te czynności lub zespół czynności, z których istoty wynika, że wiążą się one z uzyskiwaniem wynagrodzenia, np. działalność gospodarcza, stosunek pracy, stosunek służbowy, każdy rodzaj umowy cywilnoprawnej, np. najem lokali będących własnością lub współwłasnością.

Należy zaznaczyć, iż przewodniczący rady uczelni może wykonywać swoje kompetencje przez pełnomocnika, w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Niemniej jednak działanie takie powinno być wykonywane w formie pisemnych imiennych upoważnień, zawierających zakres czynności jakich pełnomocnik może dokonywać (art. 98-109 Kodeksu cywilnego).

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora

Do podstawowych zadań Przewodniczącego Rady Uczeni z zakresu prawa pracy o charakterze finansowym należy wystąpienie do Ministra z wnioskiem, popartym właściwą uchwałą Rady Uczelni, o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego Rektora, (art. 140 ust. 1-3 PSWN). Powyższy wniosek winien zawierać również takie informacje jak:

 • dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny Rektora elekta,
 • aktualne średnie wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych na stanowisku na jakim pozostaje zatrudniony Rektor elekt w Państwa uczelni,
 • średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych na stanowisku na jakim zatrudniony był Rektor elekt w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wyboru rektora w Państwa uczelni.

Wynagrodzenie zasadnicze rektora uczelni publicznej nie może być wyższe niż 300% średniego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni osób zatrudnionych na stanowisku, na którym zatrudniony jest rektor, obliczanego na podstawie średniego wynagrodzenia za rok kalendarzowy poprzedzający rok wyboru rektora.

Wysokość dodatku funkcyjnego rektora uczelni publicznej nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia profesora, tj. 6 410 zł.

Wynagrodzenie rektora i głównego księgowego oraz osób pełniących funkcje organów w uczelni publicznej są jawne. Uczelnia może w nowym statucie przewidywać również inne organy uczelni, w tym prorektorów, i tym samym ich wynagrodzenie również będzie jawne (art. 140 ust. 5 w zw. z art. 17 ust. 2 PSWN).

Dodatek zadaniowy rektora

Rada Uczelni może sama przyznać Rektorowi dodatek zadaniowy, bez konieczności występowania do Ministra z przedmiotowym wnioskiem (art. 140 ust. 4 PSWN).

Dodatek zadaniowy może zostać przyznany rektorowi z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania (art. 138 ust. 3 PSWN).

Wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Powyższa wysokość dodatku zadaniowego odnosi się do sumy wszystkich przyznanych pracownikowi dodatków zadaniowych, których łączna wysokości nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

Uczelnia publiczna ustala warunki wynagradzania za pracę w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania (art. 126 ust. 2 PSWN). W powyższych aktach wewnętrznych uczelnia może ustalić szczegółowe zasady przyznawania dodatków zadaniowych, na przykład może uznać, że dodatkowe wynagrodzenie ze środków grantowych jest formą dodatku zadaniowego.

Pozostałe składniki wynagrodzenia rektora

Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje w stosunku do Rektora wszelkie czynności z zakresu prawa pracy (art. 121 PSWN).
Oznacza to m.in. potwierdzenie nabycia przez rektora prawa do:
1. dodatku za staż pracy (art. 138 ust. 1 PSWN),
2. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe (art. 127 ust. 6-8 PSWN),
3. nagrody jubileuszowej (art. 141 PSWN),
4. nagrody rektora (art. 145 ust. 1 PSWN),
5. jednorazowej odprawy (art. 146 PSWN),
6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (art. 143 PSWN),
7. innych dodatków do wynagrodzenia, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania (art. 136 ust. 2 pkt 6 PSWN).