05

kwiecień

2019

Przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji

Na podstawie art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa wprowadzająca) uczelnie w terminie do 30 września 2019 r., obowiązane są przyporządkować kierunki prowadzonych studiów do odpowiednich dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%. Oznacza to, że dotychczasowe dyscypliny, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, uczelnia odnosi do dyscyplin z nowej klasyfikacji.

Uczelnia przyporządkowując prowadzony kierunek studiów do odpowiednich dyscyplin z nowej klasyfikacji, nie może zmienić procentowego przypisania do dyscyplin dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, ponieważ zgodnie z art. 265 tej ustawy studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia. W związku z tym dotychczasowa dyscyplina będzie odpowiadać tej samej dyscyplinie, gdy została określona w nowej klasyfikacji, albo dyscyplinie (o innej nazwie) jej odpowiadającej.

Do 30 września 2019 r. senaty uczelni obowiązane są dostosować programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w nowej ustawie (art. 268 ust. 2 ustawy wprowadzającej). Zatem w przypadku kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny uczelnia musi wskazać dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się (art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

W przypadku, gdy po przyporządkowaniu prowadzonego kierunku studiów do nowej klasyfikacji udział dyscypliny wiodącej wynosi ponad 50% i uczelnia chce zmienić dyscyplinę wiodącą, może to zrobić w ramach doskonalenia programu studiów (§ 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów), wprowadzając zmiany w programie studiów z początkiem nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020. W programie studiów utworzonych decyzją MNiSW można dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się (§ 7 rozporządzenia).

Natomiast, gdy w wyniku przyporządkowania prowadzonego kierunku studiów do nowej klasyfikacji udział dyscypliny wiodącej wynosi poniżej 50%, tj. dyscyplina ta nie spełnia warunku dla dyscypliny wiodącej określonego w ww. art. 53 ust. 2 ustawy i uczelnia nie chce zmieniać dyscypliny wiodącej, musi dostosować program tych studiów (art. 268 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) tak, aby w ramach dyscypliny wiodącej uzyskiwana była ponad połowa efektów uczenia się. Zmiany w ramach dostosowania programów studiów wprowadzane są z początkiem nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.

W przypadku, gdy po przyporządkowaniu prowadzonego kierunku studiów do nowej klasyfikacji udział dyscypliny wiodącej (A) wynosi poniżej 50% i inna dyscyplina (B) spełnia  warunek dla dyscypliny wiodącej (jej udział wynosi ponad 50%), uczelnia może w ramach dostosowania programu studiów (art. 268 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wskazać dyscyplinę (B) jako dyscyplinę wiodącą dla nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.

Jeżeli jednak uczelnia zdecyduje się wskazać jako dyscyplinę wiodącą dyscyplinę inną niż dyscyplina (A) lub (B), może to zrobić w ramach doskonalenia programu studiów (§ 7 rozporządzenia w sprawie studiów), wprowadzając zmiany w programie studiów z początkiem nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020. W programie studiów utworzonych decyzją MNiSW można dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się (§ 7 rozporządzenia).

Przypisanie prowadzonego kierunku studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych, jak również możliwość kształcenia na poszczególnych kierunkach w uczelni, nie jest bezpośrednio związane z dyscyplinami, w których uczelnia zamierza poddać się ewaluacji jakości działalności naukowej.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest właściwe w sprawach rozstrzygnięć dotyczących procentowego przyporządkowania do dyscyplin poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w danej uczelni. Decyzje w tym zakresie należą do uczelni. Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin, a wcześniej obowiązującym wykazem zawiera tabela zamieszczona w uzasadnieniu do rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.