UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 26-27.01.2017

Jak wygląda obecna ścieżka kariery akademickiej w Polsce? Jakie są możliwości realizowania się w nauce? Co należy zmienić, aby lepiej wspomagać młodych naukowców i ich badania? To właśnie te kwestie rozważane były na 4 konferencji programowej poprzedzającej Narodowy Kongres Nauki w Krakowie. Spotkanie badaczy i nauczycieli akademickich odbyło się 26-27 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ścieżki kariery w refleksji gości z kraju i zagranicy

Konieczność reformy obecnego toku kariery naukowej na polskich uczelniach zapowiedział w swoim wystąpieniu dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Polskiej nauce brak otwarcia na zagraniczne wzorce, które przynajmniej częściowo mogłyby uzdrowić obecną sytuację. Odpowiedzią na tą konkluzję były referaty naukowców z Danii, Holandii, Niemiec i Włoch pod zbiorczy tytułem: „Rozwój ścieżek kariery akademickiej – międzynarodowe trendy”

System uprawnień do nadawania tytułów akademickich

W obecnej sytuacji blokadą rozwoju dla naukowców, szczególnie rozpoczynających swoją karierę, jest system uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego. Panel poświęcony temu zagadnieniu wzbudził żywiołowe dyskusje, szczególnie nad organem nadającym tytuły: uczelnią, bądź wydziałem.

Interdyscyplinarność w ścieżkach kariery

Kolejne debaty poświęcone były między innymi kwestii interdyscyplinarności i otwarciu na szersze badania. Tu też zatrzymano się nad kwestią etyki w drodze kariery akademickiej.

Jakość kadry podstawą przyszłości nauki

Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego zależy od jakości kadry naukowej i dydaktycznej. Fundamentalną rolę w kształtowaniu tej jakości odgrywają studia doktoranckie i staże podoktorskie. Pod tym względem diagnoza sytuacji w naszym kraju nie jest korzystna. Dotyczy to zarówno samych studiów, jak i jakości doktoratów i habilitacji (przy istniejącym zróżnicowaniu między dyscyplinami i wydziałami). Trzeba podnieść poziom doktoratów i studiów doktoranckich, poprawić system uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, doprowadzić do tego, by dyplom doktora gwarantował gruntowną znajomość i umiejętność stosowania najbardziej nowoczesnego warsztatu badawczego.

Uporządkowanie kryteriów – koniec akademickiego chaosu

Uporządkowania wymagają dotychczasowe kryteria uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych obecnie oparte jedynie na spełnianiu warunku minimum kadrowego, co nie zawsze gwarantuje doktorantom kształcenie na odpowiednim poziomie i w kontakcie z wysokiej jakości badaniami naukowymi.

Jednym z głównych wniosków po konferencji było znaczenie polityki kadrowej uczelni. Dotyczy to sytemu rekrutacji, ścieżki kariery, oceny i motywacji, oraz stopni i tytułów naukowych. Należy na nowo zdefiniować proces oceny indywidualnej pracowników naukowych i dydaktycznych, by sprzyjał on motywacji do doskonalenia zawodowego i wzrostu jakości pracy badawczej i kształcenia. Trzeba ułatwić i stymulować mobilność kadr naukowych i dydaktycznych między sektorem akademickim a pozaakademickim i między ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą? Bardzo duże znaczenie ma wsparcie finansowe rozwoju i poziom wynagrodzeń, które mogą uzyskiwać młodzi naukowcy, zwłaszcza wyróżniający się zaangażowaniem i efektami.

Więcej informacji oraz publikacja pokonferencyjna pod adresem:

www.nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-katowice-26-27-01-2017