KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, 29-30 MARCA 2017 R.

Sukces w aspekcie ilościowym studiów wyższych nie zawsze przekłada się na wysoką jakość. Mimo iż połowa każdego rocznika młodzieży kontynuuje kształcenie w zakresie wyższym, powszechnie nana jest inflacja wartości akademickiego wykształcenia. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe. Nie wpływało to pozytywnie na jakość kształcenia. Również poziom kandydatów na studia pozostawia wiele do życzenia. Jaką strategię ustalić, aby podwyższyć jakość polskiej nauki? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? organizowanej w dniach 29-30 marca 2017 r. w Lublinie, jako kolejne spotkanie przedstawicieli nauki przed Narodowym Kongresem Nauki w Krakowie.

„Najbardziej miarodajnym barometrem, jeśli chodzi o ocenę kompetencji studentów, jest głos pracodawców. Jeszcze kilka lat temu aż ¾ z nich skarżyło się, że nie może znaleźć pracowników o określonych umiejętnościach – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu. „Dzisiaj, po kilku latach, gdy bezrobocie jest rekordowo niskie i mamy do czynienia z rynkiem pracownika, pracodawcy nie oczekują już od wychowanków uczelni konkretnych, twardych kompetencji” – dodał.

Zdaniem przedsiębiorców tempo przemian technologicznych sprawia, że twarde kompetencje szybko się dezaktualizują. Dlatego też w cenie są umiejętności ogólne, które pozwolą przyszłym pracownikom wielokrotnie podczas kariery zawodowej dostosowywać swoje umiejętności do potrzeb rynku

Konieczność odbiurokratyzowania

„Aby nauczyciele akademiccy mogli skupić się na nauczaniu i badaniach, konieczne jest odbiurokratyzowanie uczelni. Od 1 października 2016 roku obowiązuje ustawa deregulacyjna. W wielu przypadkach obowiązuje ona jednak jedynie na papierze” – skonstatował wicepremier. – „Apeluję więc do polskiej wspólnoty akademickiej o zerwanie ze złymi przyzwyczajeniami. Mogę także zapewnić, że ani ministerstwo, ani PKA nie będą stosowały tych wymagań, które obowiązywały przed zmianą”.

Gowin dodał, że wraz z prof. Krzysztofem Diksem, przewodniczącym PKA wystosuje list do środowiska, aby to, co funkcjonuje w przepisach prawa, zafunkcjonowało realnie na uczelniach.

Model studiów – jaki najlepszy dla studenta?

– Środowisko akademickie często myśli sentymentalnie o minionych czasach, gdy garstka studentów studiowała nieprzerwanie na jednym kierunku przez 5 lat – zauważył Jarosław Gowin. – System boloński traktowany jest nawet jako sprawca całego zła, choć przyznać również należy, że w momencie wprowadzania go do polskiego szkolnictwa wyższego podchodziliśmy do niego bezrefleksyjnie, na przykład mechanicznie dzieląc program pięcioletnich studiów na pół – dodał.

Szef resortu nauki podkreślił, że wprowadzenie powszechnych pięcioletnich studiów może rodzić problemy z uznawalnością polskich dyplomów i rozwojem kariery absolwentów zagranicą. A z drugiej strony – z umiędzynarodowieniem polskiej nauki, na którym szczególnie zależy ministerstwu. Istnieją jednak takie dziedziny, w których ten model studiów jest bardzo pożądany.

Kształcenie albo praktyczne, albo ogólnoakademickie

Jednocześnie poruszono kwestię wyższego szkolnictwa zawodowego. Podział na dwa profile kształcenia, a więc na ogólnoakademicki i praktyczny( w tym zawodowy) zdaniem ministra nauki jest bardzo dobry i gwarantuje profity w postaci lepszej jakości studiów na każdej z tych ścieżek.

Zebrane grono skupiało się również na problemach m.in. „oceny i doskonalenia jakości kształcenia w różnych kulturach”, „problemu jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze”, czy „jakości kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów”. Współpanelistami, obok naukowców i nauczycieli akademickich byli tez studenci i doktoranci, co pozwoliło naświetlić rozważane kwestie z innej perspektywy.

Więcej informacji o konferencji oraz materiałów pokonferencyjnych na stronie:

www.nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lublin-29-30-03-2017/