05

październik

2018

Praca nauczycieli akademickich jest pracą twórczą – informacje o kosztach uzyskania przychodu

Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest wynagrodzeniem za pracę twórczą – tak brzmi oficjalna interpretacja przepisów ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, którą przekazał Jarosław Gowin Ministerstwu Finansów. Rozwiązania zawarte w Konstytucji dla Nauki wypełniają wszelkie przesłanki uprawniające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich. Konstytucja dla Nauki docenia rolę nauczycieli akademickich – to oni bowiem kształcąc studentów, zapewniają gospodarce i rynkowi pracy najlepsze kadry. Dlatego też Konstytucja dla Nauki oprócz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu i zwiększenia wysokości wynagrodzeń nauczycieli akademickich poszerza ich możliwości zawodowe, tworząc nową ścieżkę kariery przeznaczoną specjalnie dla dydaktyków.

50% kosztów uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich ‒ jednolite zasady

Wśród przepisów wprowadzanych przez obowiązującą od 1 października 2018 r. Konstytucję dla Nauki znalazły się szczegółowe regulacje dotyczące twórczego charakteru działalności nauczycieli akademickich i bezpośrednio z nim związanej wysokości kosztów uzyskania przychodu.

Regulacja jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska akademickiego, które postulowało wprowadzenie jednolitej wykładni dotyczącej zakresu czynności nauczyciela akademickiego ‒ podkreślił Jarosław Gowin w liście do prof. dr hab. Teresy Czerwińskiej, ministra finansów, przekazując interpretację przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodu.

Praca nauczycieli akademickich jest działalnością twórczą

Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ‒ stanowi Konstytucja dla Nauki i tym samym reguluje kwestię odliczania przez nauczycieli akademickich 50% kosztów uzyskania przychodu. Pojawiło się jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu czynności nauczyciela akademickiego, które mogą być uznane za działalność twórczą. Uściślając zatem, informujemy, że całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło).

Nauczyciele akademiccy odpowiadają za kształcenie i wychowywanie studentów, uczestniczenie w kształceniu doktorantów, prowadzenie działalności naukowej oraz uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz  uczelni. W związku z tym całość ich wynagrodzenia jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów wykonanych w ramach umowy o pracę.

Ważna rola dydaktyków

Konstytucja dla Nauki uwypukla kluczową rolę nauczycieli akademickich w budowaniu silnej Polski. To właśnie dydaktycy mają fundamentalny wpływ na kształcenie przyszłych kadr intelektualnych naszego kraju. Dlatego też wspierając drogę kariery nauczycieli akademickich, nowa ustawa tworzy nową, równorzędną ścieżkę zawodową dla dydaktyków, motywując ich do osiągania doskonałości, do głębokiego i nastawionego na jakość zaangażowania w proces dydaktyczny.

Podwyżki płac minimalnych dla nauczycieli akademickich

Od 1 stycznia 2019 roku wszyscy nauczyciele akademiccy zarabiający pensję minimalną zostaną objęci podwyżkami. Średni wzrost wynagrodzenia minimalnego wyniesie ok. 800 złotych. Zmianę najbardziej odczują asystenci, wykładowcy i lektorzy, który mogą liczyć nawet na ponad 30% podwyżkę.

Wzrost pensji minimalnej możliwy jest dzięki zrównoważonej polityce płacowej zawartej w ustawie. Przewiduje ona wzajemne uzależnienie wynagrodzeń – podwyżka dla profesora oznacza równocześnie podwyżkę dla innych nauczycieli akademickich.

Konstytucja dla Nauki to pewna przyszłość

Uwolnienie potencjału polskiej nauki i podniesienie jakości kształcenia to główne cele reformy nauki i szkolnictwa wyższego. W szerszym kontekście te dwa zagadnienia mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości gospodarczej Polski, a w kontekście uniwersyteckim wprowadzane zmiany przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia akademickiego.