22

marzec

2019

Praca nauczyciela akademickiego jest pracą twórczą. Potwierdza to interpretacja indywidualna skarbówki

Nauczyciel akademicki jest twórcą i może zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów do całego wynagrodzenia. Tak brzmi najważniejszy wniosek z wydanej właśnie przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej. To kolejne potwierdzenie założeń zawartych w Konstytucji dla Nauki.

W Konstytucji dla Nauki znalazły się regulacje, które gwarantują że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. W związku z tym nauczyciele akademiccy mogą stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów.

Oznacza to, że każdy rodzaj aktywności zawodowej nauczycieli akademickich jest związany z tworzeniem utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pracownik akademicki – przygotowując materiały do zajęć dydaktycznych, sylabusy, wykłady, artykuły naukowe lub monografie – wykonuje działalność twórczą o indywidualnym charakterze.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Informacja Skarbowa potwierdzają naszą interpretację

Intencje MNiSW zawarte w Konstytucji dla Nauki były jednoznaczne, jednak w uczelniach i urzędach skarbowych pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu czynności nauczyciela akademickiego, które mogą być uznane za działalność twórczą. Dlatego też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystąpiło do Ministerstwa Finansów z prośbą o udzielenie jednolitej wykładni dotyczącej tej kwestii. Resort finansów w oficjalnym piśmie potwierdził, że całość wynagrodzenia nauczyciela akademickiego niezależnie od rodzaju uczelni, w której pracuje, może być objęta podwyższonymi kosztami przychodów.

KIS: 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

Potwierdzenie stanowiska Ministerstwa Finansów możemy odnaleźć w interpretacji indywidualnej wydanej przez Krajową Informację Skarbową, które mówi, że:

(…) wnioskodawczyni jako nauczyciel akademicki, zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na stanowisku profesora uczelni, ma prawo zastosować do całości przychodów ze stosunku pracy 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (również za okres urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy). Tym samym wnioskodawczyni ma prawo uwzględnić w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanych przychodów, począwszy od 1 października 2018 r.

Trzeba jednak pamiętać, że indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążąca jedynie dla osoby, która o taką interpretację wystąpiła. Krajowa Informacja Skarbowa, rozpatrując sprawę, bierze pod uwagę konkretny przypadek i do niego w swoich rozważaniach się odnosi. Niemniej jednak pierwsza interpretacja indywidualna wydana przez fiskusa dotycząca stosowania kosztów uzyskania przychodów przez nauczycieli akademickich pokazuje kierunek, w jakim mogą pójść następne interpretacje.