19

czerwca

2019

Ponad 105 mln zł dla uczelni w ramach zwiększenia lub korekty subwencji

12 politechnik, 9 uniwersytetów, 6 uniwersytetów przymiotnikowych i uczelnie zawodowe – między innymi do nich trafią dodatkowe pieniądze w ramach subwencji obliczanej na podstawie nowego algorytmu wynikającego z Konstytucji dla Nauki. Korekta nastąpiła w związku ze zmianą niektórych danych uwzględnianych w algorytmicznym podziale środków. Dodatkowa subwencja będzie wypłacana w comiesięcznych transzach.

Korekty i zwiększenia subwencji – ponad 105 mln zł

W tym roku wysokość subwencji dla uczelni akademickich, zawodowych, niepublicznych, a także instytutów PAN i badawczych wyniosła nieco ponad 14,1 mld złotych. To o ponad 1,3 mld zł więcej w stosunku do łącznej kwoty dotacji przyznanej tym uczelniom w ubiegłym roku. Nie są to jednak jedyne dodatkowe środki, które zasilą polskie uczelnie. W ramach niedawno zatwierdzonej subwencji korygującej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przeznaczono 75 mln zł dla:

  • 9 uniwersytetów,
  • 12 politechnik,
  • 2 uniwersytetów technologiczno-humanistycznych,
  • 4 uniwersytetów przyrodniczych lub rolniczych.

Dodatkowe środki trafią również do:

  • uczelni zawodowych (w wysokości 26 mln zł),
  • uczelni akademickich prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe (w wysokości prawie 5 mln zł).

Uczelnie zawodowe będą mogły przeznaczyć pieniądze na zniwelowanie historycznych nierówności pomiędzy uczelniami o zbliżonym potencjale dydaktycznym.

Kwoty zwiększeń dla uczelni akademickich prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe to kwoty wynikające z ankiet przekazanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących skutków finansowych (łącznie z pochodnymi) podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich. Powyższy sposób ustalenia  wysokości zwiększeń jest analogiczny do zasad przyjętych dla publicznych uczelni akademickich w zakresie zwiększeń przyznanych zgodnie z komunikatem z 8 maja tego roku.

Więcej informacji w komunikacie z 4 czerwca 2019 roku.