Doskonalimy
Polską Naukę

Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.

Doktoranci i młodzi naukowcy

Kształcenie przyszłych elit

 • nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie,
 • stypendia dla każdego doktoranta,
 • nowe rozwiązania mające na celu podniesienie jakości rozpraw doktorskich,
 • urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
 • nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora.

Najczęściej zadawane pytania

Zrównoważony rozwój

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski

 • uruchomienie dedykowanych uczelniom regionalnym konkursów na dodatkowe finansowanie, m.in. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”,
 • wsparcie możliwości zrzeszania się uczelni w federacje,
 • zachowanie aktualnych nazw uczelni bez względu na zmiany w kategoriach,
 • blisko 2,5 mld zł dodatkowych środków na wsparcie wdrażania reformy w uczelniach.

Najczęściej zadawane pytania

Pracownicy uczelni

Stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej

 • utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków,
 • zniesienie obowiązku habilitacji,
 • ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla wybitnych uczonych,
 • wprowadzenie mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia,
 • gwarancja dotychczasowych przywilejów dla pracowników,
 • uczelnie będą miały możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej,
 • usunięcie istniejącego wymogu wskazywania w postępowaniu habilitacyjnym jedynie osiągnięć uzyskanych po doktoracie.

Najczęściej zadawane pytania

Studenci

Kształcenie przyszłych elit

 • wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta,
 • umożliwienie rekrutacji na studia w ramach obszarów i wybór docelowego kierunku studiów po I roku studiów,
 • stabilny system stypendialny,
 • rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego,
 • zachowana zasada bezpłatności studiów.

Najczęściej zadawane pytania

Badania naukowe i ewaluacja działalności naukowej

Uwalniamy potencjał polskiej nauki

 • ocena badań naukowych w ramach całej uczelni,
 • dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości,
 • nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin dostosowana do standardów zagranicznych,
 • odejście od „punktozy” – ważniejsza jakość niż liczba publikacji,
 • wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych.

Najczęściej zadawane pytania

Rada Doskonałości Naukowej

Nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej

 • zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów,
 • demokratyczne wybory członków rady,
 • 4-letnia kadencja.

Dowiedz się więcej o wyborach do RDN.

Ustrój nauki i szkolnictwa wyższego

Tradycja wolności akademickiej i zrównoważony rozwój

 • utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera władze szkoły wyższej,
 • łatwiejsze zarządzanie strumieniami finansowania,
 • poszerzenie autonomii uczelni dające pole do interdyscyplinarnych badań i dydaktyki,
 • możliwość tworzenia federacji uczelni oraz instytutów,
 • profesjonalizacja zarządzania uczelniami.

Najczęściej zadawane pytania

Harmonogram reformy

Rozsądne wdrażanie

 • stopniowe wejście w życie ustawy od października 2018,
 • nowe statuty uczelni od października 2019 roku,
 • w 2018 konkursy na uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości,
 • w 2020 koniec kadencji obecnych rektorów uczelni,
 • w 2021 wyniki nowej ewaluacji.