Doskonalimy
polską naukę

Reforma, której od lat domagało się środowisko akademickie, stwarza najlepsze warunki do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.

Doktoranci i młodzi naukowcy

budowa kapitału polskiej nauki

 • nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie,
 • stypendia dla każdego doktoranta w szkole doktorskiej (2104,65 zł na rękę przed oceną śródokresową, 3242,29 zł na rękę po ocenie),
 • podniesienie jakości rozpraw doktorskich (trzeci recenzent, jawność rozpraw przed obroną),
 • urlopy rodzicielskie dla doktorantów.

Najczęściej zadawane pytania

Pracownicy uczelni

znaczące podwyżki oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej

 • znaczące podwyżki płac minimalnych dla nauczycieli akademickich,
 • utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków,
 • podniesienie rangi kariery dydaktycznej w uczelni,
 • zniesienie obowiązku habilitacji,
 • mechanizmy zapewniające stabilizację zatrudnienia: druga umowa na czas nieokreślony,
 • gwarancja dotychczasowych przywilejów dla pracowników,
 • możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej przez uczelnie.

Najczęściej zadawane pytania

Studenci

kształcenie przyszłych elit

 • dodatkowa ochrona praw studenta (zakaz podwyższania opłat w trakcie studiów i dyplomy w terminie),
 • możliwość ubiegania się o kredyty studenckie przez cały rok (Więcej…),
 • stabilny system stypendialny,
 • rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego,
 • zachowana zasada bezpłatności studiów.

Najczęściej zadawane pytania

Badania naukowe i ewaluacja działalności naukowej

uwalniamy potencjał polskiej nauki

 • ocena badań naukowych w ramach całej uczelni (a nie wydziałów),
 • nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin dostosowana do standardów międzynarodowych,
 • odejście od „punktozy” – ważniejsza jakość publikacji, a nie ilość,
 • uczciwa ocena uczelni – wszyscy pracownicy mają wpływ na wyniki ewaluacji,
 • dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości,
 • wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych i docenienie monografii jako istotnego kanału publikacyjnego.

Najczęściej zadawane pytania

Przewodnik po ewaluacji – plik PDF

Rada Doskonałości Naukowej

nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej

 • następca Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
 • dbałość o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni i tytułu,
 • członkowie rady wybierani w ramach demokratycznych wyborów na 4-letnią kadencję.

Dowiedz się więcej o wyborach do RDN.

Zrównoważony rozwój

wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski

 • uruchomienie dedykowanych uczelniom regionalnym konkursów na dodatkowe finansowanie, m.in. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”,
 • wsparcie zrzeszania się uczelni w federacje,
 • zachowanie aktualnych nazw uczelni bez względu na zmiany w kategoriach,
 • blisko 2,5 mld zł dodatkowych środków na wsparcie wdrażania reformy w uczelniach.

Najczęściej zadawane pytania

Ustrój nauki i szkolnictwa wyższego

tradycja wolności akademickiej i zrównoważony rozwój

 • utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera władze szkoły wyższej,
 • łatwiejsze zarządzanie strumieniami finansowania,
 • poszerzenie autonomii uczelni dające pole do interdyscyplinarnych badań i dydaktyki,
 • możliwość tworzenia federacji uczelni oraz instytutów,
 • profesjonalizacja zarządzania uczelniami.

Najczęściej zadawane pytania

Harmonogram reformy

rozsądne wdrażanie

 • stopniowe wejście w życie ustawy od października 2018,
 • nowe statuty uczelni od października 2019 roku,
 • w 2020 koniec kadencji obecnych rektorów uczelni,
 • w 2021 wyniki nowej ewaluacji.