18

kwietnia

2019

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich i studiów – kiedy mają być uchwalone?

Pierwsze regulaminy szkół doktorskich, a także regulaminy studiów dostosowane do nowych regulacji wynikających z Konstytucji dla Nauki nie muszą być uchwalone 5 miesięcy przed 1 października 2019 roku. Warunek ten będzie trzeba spełnić dopiero w przyszłości.

  • Regulamin szkół doktorskich

Pierwsze regulaminy, dotyczące kształcenia rozpoczynanego w roku akademickim 2019/2020, nie muszą być uchwalone na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Powinny jednak zostać uchwalone w terminie, który umożliwi ich wejście w życie od 1 października 2019 roku (1).

Przepis, który nakazuje uchwalenie regulaminu szkoły doktorskiej na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego (2), wejdzie w życie 1 października 2019 roku (3). Nie ma więc podstaw, żeby stosować go obecnie.

  • Regulamin studiów

Podobnie jest w przypadku regulaminu studiów. Przepisy prawa nie obligują uczelni do uchwalenia nowego regulaminu studiów 5 miesięcy przed początkiem roku akademickiego 2019/2020. Zgodnie z przepisami wprowadzającym Konstytucję dla Nauki (4) senaty uczelni zobowiązane zostały do uchwalenia nowych regulaminów studiów najpóźniej do 1 października 2019 roku. To od uczelni zależy data uchwalenia regulaminów, które wejdą w życie wraz z początkiem najbliższego roku akademickiego. Uczelnie muszą jednak pamiętać o uzgodnieniu treści dokumentu z samorządem studenckim (5).

Podstawa prawna:

  1. Zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. poz. 1669, z późn. zm
  2. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)
  3. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające…
  4. 263 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające…
  5. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym…