27

grudnia

2018

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – komunikat

Przepis § 39 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861) dotyczy kierunku studiów o ściśle określonej nazwie – „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, nie ma więc zastosowania do studiów prowadzonych na innych kierunkach w zakresie pedagogiki, których program odpowiada efektom uczenia się właściwym dla kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Aby umożliwić uczelniom większą elastyczność w przejściu do systemu kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, który od 1 października 2019 r. będzie realizowany jedynie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło prace nad modyfikacją przepisów w tym zakresie.

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów, przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, proponuje się dodanie przepisu, zgodnie z którym uczelnia, która w dniu 1 października 2018 r. prowadziła studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku, na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, będzie mogła prowadzić te studia jako jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020, pod warunkiem przekazania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacji w tym zakresie, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

W uczelni, która przedłoży ministrowi taką informację, studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki będą mogły być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2020 r. i z dniem zakończenia tego cyklu kształcenia wygaśnie pozwolenie na utworzenie tych studiów albo utraci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów.