18

stycznia

2018

Obniżamy projektowane pensum dla dydaktyków z 540 do 360 godzin

Pracując nad ostatecznym kształtem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, wzięliśmy pod uwagę postulat zgłaszany przez wiele różnych środowisk, który dotyczy obniżenia maksymalnego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich. Dlatego też w Konstytucji dla Nauki pojawi się korekta zmniejszająca pensum dla nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych.. To jedno z narzędzi docenienia dydaktycznej ścieżki kariery – powiedział PAP wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Maksymalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych m.in. dla osób zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych – w tym lektorów, instruktorów i wykładowców zostanie obniżony z projektowanych 540 godz. do 360. Oprócz tego zlikwidowany będzie także dolny próg pensum – szczegółowy zakres czasu i rodzaju pracy będzie ustalany przez uczelnię.

Podwyższenie jakości kształcenia jest jednym z priorytetów reformy resortu Jarosława Gowina. Prace nad Konstytucją dla Nauki trwają od lutego 2016 roku, a ich efekt zaprezentowany został we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. „Plan odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski przedstawiony przez Premiera Mateusza Morawieckiego nie powiedzie się, jeżeli nie dodamy do niego strategii rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego” – podkreślał w minionym roku wicepremier Gowin ogłaszając pierwszy projekt ustawy. Obecnie zakończono etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W dniu 22 stycznia 2018 roku ministerstwo przedstawi zaktualizowany projekt ustawy, którym zajmie się następnie Rada Ministrów.

Doskonałość dydaktyczna

Zmiany są korzystne zwłaszcza dla lektorów i wykładowców. Będą mieli oni więcej czasu na rzetelne przygotowanie się do zajęć. Jednym z przewidywanych skutków jest podniesienie  jakości nauczania języków obcych w uczelniach. Już w pierwszym projekcie Konstytucji dla Nauki podkreślono rolę dydaktyków w szkolnictwie wyższym „Podczas dyskusji w ramach Narodowego Kongresu Nauki często powtarzano, że zaangażowanie w kształcenie studentów spychane jest na dalszy plan, ponieważ ma marginalny wpływ na karierę zawodową nauczycieli akademickich. W tym zakresie dokonujemy kluczowej zmiany, wprowadzając równorzędną, dydaktyczną ścieżkę kariery” – wskazywał wicepremier Jarosław Gowin prezentując Konstytucję dla Nauki.

Rozwiązania proponowane w reformie resortu Jarosława Gowina są realnym wsparciem polskich dydaktyków w uczelniach.