Reforma inna
niż wszystkie!

Blisko dwa lata przygotowań

Projekt założeń wypracowany wspólnie z całym środowiskiem akademickim.

Dobra legislacja –
4 ustawy w 1

Uporządkowanie systemu prawa o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Wszystkie zmiany są wdrażane stopniowo.

Liczne poparcia

Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia.

Dlaczego reforma?

W zgodnej opinii środowiska akademickiego osiągnięto obecnie punkt krytyczny, w którym konieczne jest skonstruowanie nowych, spójnych i jasnych regulacji dotyczących funkcjonowała całego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Konstytucja dla Nauki jest propozycją rozwiązania problemów obecnego systemu takich jak:

Pobierz ustawę
“Konstytucja dla Nauki”

Więcej

 • wadliwe zasady dotyczące organizacji i ustroju ograniczające możliwość sprawnego zarządzania,
 • niedopasowanie struktury systemu szkolnictwa wyższego do wyzwań społecznych i gospodarczych,
 • ograniczona autonomia finansowa uczelni,
 • niezadowalające jakość kształcenia na studiach wyższych,
 • niska skuteczność kształcenia doktorantów,
 • system stopni i tytułów hamujący dążenie naukowców do doskonałości naukowej i prowadzenia badań interdyscyplinarnych,
 • niewystarczający poziom znaczenia wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce w światowej nauce.
Tagi

Podsumowanie zmian

Wierzymy, że wypracowane wspólnie ze środowiskiem akademickim zmiany poprawią polską naukę i szkolnictwo wyższe. Dlatego też zmiany będą wprowadzane w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

 • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
 • poszerzenie autonomii uczelni,
 • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce,
 • nowe ścieżki kariery akademickiej,
 • nowy model kształcenia doktorów,
 • gwarancje praw dla pracowników i studentów,
 • skuteczny system finansowania uczelni oraz większa elastyczność w tym zakresie,
 • łączenie potencjału dyscyplin naukowych,
 • gwarancje dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe,
 • wsparcie dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zobacz podsumowanie zmian

Poparcie dla Konstytucji dla Nauki

Reforma Jarosława Gowina spotyka się z szeroką akceptacją środowiska akademickiego, które przekazały słowa poparcia dla proponowanych rozwiązań.

Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych

Poparcie dla podwyższenia jakości kształcenia nauczycieli

„Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy podjęte przez Pana Ministerstwo działania mające na celu podwyższenie jakości kształcenia nauczycieli. Szczególnie, projakościowe znaczenie w naszym mniemaniu ma decyzja o wprowadzeniu pięcioletnich studiów magisterskich z zakresu wczesnej edukacji i pedagogiki specjalnej.” 9 listopada 2018 r.

Prof. dr hab. Amadeusz Krause
Przewodniczący PTPS

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich

Poparcie pakietu dla zrównoważonego rozwoju

W imieniu Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich w Polsce przekazać pełne poparcie dla aktualnego projektu ustawy, licząc na równie owocne działania na dalszym etapie prac legislacyjnych oraz w czasie wdrażania rozwiązań ustawowych.

„W imieniu Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich w Polsce zrzeszającej 25 uczelni pragnę podtrzymać poparcie dla aktualnie procedowanego przez Parlament projektu ustawy zwanej Konstytucją dla Nauki.” 11 czerwca 2018 r.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Cały list poparcia dostępny tutaj.

List poparcia z 11 czerwca 2018 r. dostępny tutaj.

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Szczególne uznanie dla przebiegu konsultacji ze środowiskiem

„Środowisko Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych popiera ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”

„Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych podtrzymuje swoje stanowisko wobec nowego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. KRePSZ wyraża swoje uznanie i zadowolenie z zakresu oraz przebiegu konsultacji ze środowiskiem akademickim.” 11 czerwca 2018 r. 

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski
Przewodniczący KRePSZ

Cały list poparcia dostępny tutaj.

List poparcia z 11 czerwca 2018 r. dostępny tutaj.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Realne zabezpieczenie interesów studentów

„Prace nad reformą to był realny dialog ze środowiskiem, w tym także studenckim. Udało się nam sporo osiągnąć w zakresie zabezpieczenia interesów studenckich, m.in. uczciwy system opłat i kary finansowe dla uczelni za łamanie praw studenta, utrzymanie dotychczasowych przywilejów studenckich, gwarancja członkostwa przewodniczącego samorządu studenckiego w radzie uczelni.”

Tomasz Tokarski
Przewodniczący PSRP

Poparcie reformy dostępne tutaj.

Opinia PSRP ws. projektu ustawy dostępna tutaj, uchwała Rady Studentów PSRP ws. przyjęcia opinii tutaj.

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego

Deklaracja poparcia na dalszych etapach prac

„Zaproponowane zmiany przyjęte zostały z dużą aprobatą i zadowoleniem, a uczelnie Pomorza są przygotowane do sytuacji, kiedy nowe propozycje w zakresie szkolnictwa wyższego będą wprowadzane w życie.”

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 Cały list poparcia dostępny tutaj.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odnotowuje z uznaniem działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmierzające do doskonalenia przedstawionego na Narodowym Kongresie Nauki projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (…) Popieramy główne kierunki regulacji w tym nowym projekcie. Uwzględnia on wiele propozycji zawartych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP.”

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych

Uznanie dla dostrzeżenia specyfiki uczelni artystycznych

„Projekt Ustawy 2.0 jest w obecnym kształcie dokumentem w pełni dostrzegającym specyfikę uczelni artystycznych (…) oraz wyznaczającym nowy kierunek w kształtowaniu przyszłości szkolnictwa wyższego (…). Z wielką satysfakcją zauważamy, iż większość kluczowych postulatów i uwag KRUA została zaakceptowana i znalazła swoje miejsce w projekcie ustawy.”

prof. dr hab. Antoni Cygan
Przewodniczący KRUA

Cały list poparcia dostępny tutaj.

„Ustawa jest w obecnym kształcie dokumentem w pełni dostrzegającym specyfikę uczelni artystycznych, uwzględniającym nie tylko naszą odmienność, ale również niezaprzeczalną wartość dla kultury i nauki polskiej oraz wyznaczającym nowy kierunek w kształtowaniu przyszłości szkolnictwa wyższego. Z wielką satysfakcją zauważamy również, iż większość kluczowych postulatów i uwag KRUA została zaakceptowana i znalazła w niej swoje miejsce. Dlatego tak ważnym dla naszego środowiska jest spotkanie z Panem Premierem.”

prof. dr hab. Antoni Cygan
Przewodniczący KRUA
25 września 2018 r.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola popiera kierunek zmian zaproponowanych w projekcie Ustawy „Konstytucja dla Nauki” Ustawa 2.0”

prof. dr hab. Marek Ziętek
Przewodniczący KRUWiO

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Wyrażamy poparcie dla kierunku zmian do projektu Konstytucji dla Nauki oraz stanowiska Prezydium KRASP „

 

prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący RKRUA

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Wierzymy, że te rozwiązania będą wsparciem dla młodych naukowców, dla których ścieżka rozwoju na chwilę obecną jest utrudniona. (…) Dlatego też w pełni popieramy projekt Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jesteśmy przekonani, że powyższe zmiany są kluczowe nie tylko dla środowiska studenckiego i uczelni, ale także dla całego polskiego społeczeństwa.”

 

Maria Cholewińska
Przewodnicząca Zarządu Krajowego NZS

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Polska Unia Edukacyjna

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Zarząd i Rada Nadzorcza Polskiej Unii Edukacyjnej Konfederacji Lewiatan pragnie udzielić swego poparcia dla przygotowywanego projektu Konstytucji dla Nauki. Chcemy podkreślić, że jest to pierwszy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym konsultowany tak szeroko ze środowiskiem akademickim. (…) Byłoby, naszym zdaniem, niepowetowaną szkodą, gdyby projekt w zaprezentowanym 22 stycznia 2018 r. kształcie nie został wprowadzony w życie.”

 

Dr Krzysztof Pawłowski
Prezes PUE

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Związek Pracodawców Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Szeroko zakrojone konsultacje w środowisku naukowym jak i gospodarczym pokazują zrozumienie dla potrzeby ścisłej współpracy nauki ze środowiskiem gospodarczym (…). Proponowane w ustawie zmiany zwiększające możliwości Rektora do zarządzania uczelnią jako całością, a nie oderwanymi od siebie oddziałami, jak i wprowadzenie Rad Uczelni pokazuje otwarcie struktur akademickich na potrzeby rynkowe (…). Polskie uczelnie oraz instytucje naukowo-badawcze realizując misje o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność polskiej gospodarki przyczyniając się tym samym do budowy przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w kraju i za granicą.”

 

Monika Piątkowska
Prezes Zarządu ZP KOIP INNOVO

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Rektor Uniwersytetu Rolniczego, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„KDN zawiera kompleksowe rozwiązania, w większości zgłaszane oddolnie przez środowisko akademickie, dlatego jest to ustawa inna niż wszystkie. Wskazane w niej obszary, w tym szczególnie umiędzynarodowienie i ukierunkowanie badań na współpracę z gospodarką, zaowocują zwiększeniem konkurencyjności polskiej gospodarki. (…) Ustawa stanowić będzie prawdziwy przełom w rozwoju polskiej nauki.”

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jednogłośne poparcie dla Konstytucji dla Nauki

„Podstawowe cele ustawy, jakimi są wzmocnienie roli nauki oraz szkolnictwa wyższego w rozwoju Polski oraz zwiększenie wkładu polskich uczonych do nauki globalnej, są w pełni zgodne z postulatami, od dawna formułowanymi przez polskie środowisko akademickie”.

Prof.  Zbigniew Marciniak
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Poparcie dla Konstytucji dla Nauki

„W ocenie Zarządu KRD zmiany w kształceniu doktorantów i trybie nadawania stopnia naukowego przyczynią się zarówno do zwiększenia jakości prac naukowych, jak i wspomogą rozwój doktorantów. (…) Wyrażamy uznanie dla wzorcowego procesu stanowienia prawa w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. ”

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
przewodnicząca KRD

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Proponowany projekt ustawy możemy ocenić jako początek pozytywnych i wyczekiwanych zmian. (…) Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt niebywale szerokich konsultacji społecznych – dialog dotyczący kształtu projektu trwał aż dwa lata. (…) Przedstawiony projekt zmierza w zdecydowanie dobrym kierunku i uwzględnia dużą część postulatów podnoszonych w ostatnich latach między innymi przez środowiska przedsiębiorców. Wprowadzenie mechanizmów współpracy pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi, wprowadzenie praktyków na uczelnie, a także większy nacisk na praktyczny aspekt kształcenia zasługują na poparcie.”

 

Marcin Nowacki
Wiceprezes ZPP

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Propozycja kompleksowej, porządkującej reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki była przez środowisko akademickie oczekiwana od dawna. Propozycje zawarte w projekcie ustawy zostały generalnie pozytywnie ocenione przez pomorskie uczelnie wyższe. (…) WRDS w Gdańsku z uznaniem odnosi się do sposobu prowadzenia konsultacji i dialogu ze środowiskiem naukowym w trakcie prac nad tak kluczową ustawą dotyczącą szkolnictwa wyższego w Polsce.”

Dariusz Drelich
Przewodniczący WRDS w Gdańsku

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Przedstawiciele ogólnopolskich organizacji

Poparcie dla Konstytucji dla Nauki

„Wyrażamy poparcie dla projektów zmian mających podnieść poziom polskiego szkolnictwa wyższego oraz nauki.”

Krzysztof Bielak
Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski

Robert Iwanicki
Prezes Stowarzyszenia Koliber

Paweł Kurtyka
Przewodniczący Rady Fundacji dla Rzeczypospolitej

Dawid Moryl
Prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej

Grzegorz Piątkowski
Prezes Instytutu Aurea Libertas

Aleksander Wencel
Prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Młoda Prawica

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Popieramy główne kierunki regulacji w zakresie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uwzględniają one wiele propozycji zawartych w raportach Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP i uwag przekazanych przez konferencje branżowe uczelni oraz przedstawicieli środowiska akademickiego.”

prof. dr hab. inż Tadeusz Słomka
Przewodniczący KRPUT

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Prezydium KRZaSP z dużym zainteresowaniem przyjęło do wiadomości prace MNiSW zmierzające do gruntownej reformy systemu nauki i kształcenia wyższego w Polsce. Zaprezentowana wizja zmian poprzedzona ogólnopolską debatą środowiskową, jak również ostateczna wersja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uwzględniająca nadesłane do ministerstwa uwagi i propozycje, otwiera przestrzeń ważnych zmian ogarniających również sektor szkolnictwa niepublicznego.”

prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący KRZaSP

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Wrocławska Inicjatywa Samorządów Studenckich

Stanowisko w sprawie protestu

„Doceniamy starania Ministerstwa oraz Parlamentu Studentów RP, które w konstruktywnym i wspólnym dialogu wypracowały oraz zaproponowały szereg prostudenckich zmian do ustawy, takich jak: zwiększenie ochrony praw studenta, gwarancję szerokich kompetencji samorządu studenckiego, nowe gwarancje autonomii w zakresie wydatkowania środków przyznawanych na działalność samorządu studenckiego (a tym samym wzmocnienie jego autonomii) czy stworzenie nowej, dydaktycznej ścieżki kariery akademickiej (co zapewni w naszej opinii zwiększenie poziomu jakości kształcenia i rozwój dydaktyki na polskich uczelniach).”

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej
Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zarząd Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Zarząd Rady Samorządu Studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Jako środowiska akademickie i naukowe mamy pełną świadomość konieczności dostosowania pracy naszych placówek do zupełnie nowych realiów, wynikających z przygotowanego dokumentu. Chcielibyśmy w tym miejscy podkreślić, iż sytuację tę traktujemy nie tyle, jako wyzwanie, co niepowtarzalną szansę wzrostu jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, zwłaszcza w ośrodkach wysoko wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach, takich jak np. uniwersytety ekonomiczne. Wierzymy, że dzięki proponowanym zmianom, będziemy mieli realne szanse na uzyskanie adekwatnych środków finansowych na prowadzenie działalności o szczególnym profilu badawczym, wpisującym się w politykę rozwoju i bezpieczeństwa Państwa, jak również wzrost konkurencyjności naszych badań i ośrodków dydaktycznych na arenie międzynarodowej.”

Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„KRUP zdecydowanie popiera idee zmian w systemie szkolnictwa wyższego, uznając je za potrzebne w warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnie pedagogiczne wyrażają gotowość do podjęcia nowych zadań i rozwiązań, które służyłyby podwyższaniu jakości nauczania oraz prowadziłyby do wzrostu międzynarodowego znaczenia i konkurencyjności polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.”

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Przewodniczący KRUP

Cały list poparcia dostępny tutaj.

Klastry Polskie

Poparcie dla kierunku Konstytucji dla Nauki

„Konstytucja dla Nauki stanowi długo oczekiwany krok w kierunku zmiany systemu działania szkół wyższych, mający na celu podniesienie poziomu nauki polskiej i dopasowanie struktury systemu szkolnictwa wyższego do wyzwań społecznych i gospodarczych XXI wieku, w tym oczekiwań innowacyjnej gospodarki w dobie rewolucji przemysłowej 4.0. Proponowane zmiany tworzą w naszym przekonaniu nowe interesujące warunki zwiększające możliwości współpracy pomiędzy środowiskami gospodarki a nauki polskiej. W dzisiejszych czasach innowacje powstają nie tyle na skutek pracy pojedynczych naukowców, co jako efekt długotrwałej współpracy interdyscyplinarnych zespołów naukowych współdziałających z innowacyjnym przemysłem.”

Krzysztof Krystowski
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie

Cały list poparcia dostępny tutaj.

574
dni od rozpoczęcia prac nad Konstytucją dla Nauki do ogłoszenia pierwszego projektu ustawy
125
dni dalszych prac: konsultacje społeczne, uzgodnienia międzyresortowe i dyskusje
~7tys.
osób zaangażowanych
w opracowanie założeń reformy, biorących udział
w szerokich konsultacjach
~5500
uczestników 9 konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich
w całej Polsce