23

maja

2019

O kształceniu podczas kolejnej debaty z cyklu NKN Forum

Przedstawiciele świata nauki, studenci i doktoranci spotkali się w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, by dyskutować na temat kształcenia. To już kolejna debata z cyklu NKN Forum, czyli projektu, który wspomaga środowisko akademickie we wdrażaniu Konstytucji dla Nauki. W wydarzeniu uczestniczyli Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Piotr Müller, sekretarz stanu w MNiSW, oraz Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

J. Gowin: KDN przynosi już pozytywne zmiany

– Uczelnie, poza misją badawczą, mają jeszcze dwa ważne zadania: kształcenie i tzw. trzecią misję,  która przyczynia się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Polskie uczelnie potrzebują ciągłego rozwoju – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. – Konstytucja dla Nauki przynosi już pozytywne zmiany – prowadzący zajęcia są bardziej dostępni dla studentów. Odtwarza się relacja mistrz–uczeń. Misja związana z kształceniem jest realizowana, jednak nadal dużo pracy przed nami – dodał.

Jak kształcić studentów po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki?

Wymagania i szanse związane z procesem kształcenia po wejściu w życie nowej ustawy oraz problematyka jakości kształcenia w różnych typach uczelni w Polsce to dwa kluczowe obszary, wokół których skoncentrowana była dyskusja. Konstytucja dla Nauki przynosi bowiem wiele zmian w tym zakresie:

  • do przepisów wprowadzono pojęcie „studiów dualnych” – studiów o profilu praktycznym prowadzonych z udziałem pracodawcy, co służy zacieśnianiu współpracy między nauką i biznesem,
  • do ustawy wprowadzono pojęcie „dyscypliny wiodącej”, a kształcenie prowadzone jest w dziedzinach i dyscyplinach,
  • uczelnie dysponują teraz większą samodzielnością w tworzeniu kierunków, jednak jej stopień zależny jest od posiadanej kategorii naukowej,
  • wydanie zgody na prowadzenie studiów na określonych kierunkach jest przypisane do uczelni, a nie do podstawowej jednostki organizacyjnej,
  • Konstytucja dla Nauki rezygnuje również z instytucji tzw. minimum kadrowego dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

– Nowe metody kształcenia takie jak e-learning, dostęp do innych uczelni czy współpraca przy tworzeniu programów nauczania mogą podnieść jakość kształcenia. Nie możemy skupić się jedynie na sylabusach. Ważne, żeby w inny sposób ułożyć kształcenie – powiedział wiceminister Piotr Müller.

NKN Forum, czyli platforma do wymiany dobrych praktyk

Formalne aspekty organizacji kształcenia, prowadzenie kształcenia w kontekście zapewnienia jakości, w tym rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to tylko niektóre z seminariów przygotowanych dla uczestników wydarzenia. Podczas spotkania przedstawiciele uczelni wymieniali się doświadczeniami we wdrażaniu Konstytucji dla Nauki oraz debatowali nad sposobami jak najlepszego wykorzystania szans, które daje nowa ustawa. Właśnie temu służą konferencje z cyklu NKN Forum organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy udziale przedstawicieli środowiska akademickiego.

Nowa federacja – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Lotniczą Akademia Wojskową w Dęblinie

Konstytucja dla Nauki dała uczelniom możliwość zrzeszania się w federacje, z której coraz częściej korzystają polskie ośrodki akademickie. W przeddzień debaty został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia federacji pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni a Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Federacje tworzone są w celu wspólnej realizacji zadań uczelni w zakresie prowadzenia działalności naukowej, kształcenia doktorantów, nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. Wizyta przedstawicieli MNiSW w murach Akademii Marynarki Wojennej była okazją do zwiedzenia uczelni oraz zobaczenia miejsc, w których szkolą się żołnierze.