18

stycznia

2019

Nabór kandydatów do zespołu ekspertów programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Informujemy, że trwa nabór kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Zgłoszenia można składać do 29 marca 2019 roku.

Zespół odpowiedzialny będzie w szczególności za ocenę wniosków w konkursie w ramach programu IDUB, w tym za sporządzenie –  zgodnie z art. 388 ust. 7 ustawy – 1) raportów z oceny wniosków złożonych w konkursie oraz 2) listy rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie.

Kandydatów na członków zespołu mogą zgłosić: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Komitet Polityki Naukowej, Rada NCBR, Rada NCN i ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe.

Kandydaci powinni wykazywać się:

– wybitnymi osiągnięciami w przygotowywaniu i realizacji reform w ramach uczelni lub reform krajowego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, skutkujących istotnym wzrostem pozycji odpowiednio uczelni lub całego systemu w skali międzynarodowej

lub

– wybitnymi osiągnięciami naukowymi w zakresie badań nad systemem nauki i szkolnictwa wyższego

lub

– wybitnymi osiągnięciami naukowymi (w tym m.in. realizacją międzynarodowych projektów badawczych w ramach prestiżowych konkursów grantowych, autorstwem artykułów naukowych zaliczanych do najczęściej cytowanych artykułów w danej dyscyplinie naukowej, uzyskaniem prestiżowej nagrody naukowej itp.).

Kandydaci powinni być aktualnie lub w przeszłości zatrudnieni w renomowanych zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach działających na rzecz systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz posiadać praktyczne doświadczenie w zakresie oceny programów reform uczelni lub systemów szkolnictwa wyższego.

Kandydaci nie mogą być zatrudnieni w uczelniach ubiegających się o środki w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje dla kandydatów (w języku angielskim) dotyczące zasad funkcjonowania zespołu, obowiązków jego członków, wynagrodzenia oraz harmonogramu prac zespołu zostaną upublicznione najdalej w drugiej połowie lutego 2019 r.

Termin zgłaszania kandydatów, wraz z CV i deklaracją woli kandydata do udziału w procedurze selekcji, należy przedkładać Ministrowi do dnia 29 marca 2019 r.

Ostateczną listę członków zespołu ustala minister z uwzględnieniem zgłoszeń kandydatów przedłożonych przez ww. podmioty oraz deklaracji kandydatów przekazanych w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane przez ministra.