31

października

2018

Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa!

Prace nad rozporządzeniem w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych dobiegają końca. Już teraz wiadomo jednak, że istotną rolę w ich tworzeniu odegrają oceniające zespoły doradcze. Właśnie otworzyliśmy nabór na ekspertów do zespołów, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoła 44 zespoły doradcze, które pracować będą w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych.

Zadania zespołów

Podstawowym zadaniem zespołów będzie:

 • wybór dwóch wskaźników bibliometrycznych, najbardziej adekwatnych do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów),
 • przedstawianie uzasadnionych propozycji zmian w punktacji czasopism wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych.

Zespoły zajmujące się dyscyplinami w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych:

 • będą mogły zgłosić propozycję ujęcia w wykazie zagranicznego czasopisma naukowego umieszczonego w bazie ERIH+, posiadającego międzynarodową renomę, szczególnie istotnego dla rozwoju danej dyscypliny naukowej.

Zespoły dla dyscyplin takich jak informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja:

 • będą dodatkowo przeprowadzały ocenę recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Kogo szukamy?

Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe.

Kluczowym kryterium doboru członków zespołów doradczych będą indywidualne osiągnięcia naukowe kandydatów. Potwierdzeniem tych osiągnięć mogą być w szczególności:

 • funkcja kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach programów Unii Europejskiej,
 • kierowanie projektem finansowanym w ramach konkursu NCN „Maestro”,
 • nagroda Narodowego Centrum Nauki,
 • nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • nagrody ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
 • nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
 • wyróżniający się w danym środowisku naukowym dorobek publikacyjny, w tym autorstwo artykułów naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach lub monografii naukowych postrzeganych przez dane środowisko naukowe jako wybitne

Z uwagi na zakres zadań, pożądana będzie również znajomość zagadnień związanych z bibliometrią i funkcjonowaniem międzynarodowych baz czasopism.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada

Zgłoszenia kandydatów (osobiste lub przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Komitet Polityki Naukowej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Radę Narodowego Centrum Nauki) należy przesyłać na dołączonym do komunikatu formularzu w terminie do 16 listopada 2018 r. na adres: czasopisma-zespoly@nauka.gov.pl.

Zgłoszenie  powinno zawierać:

 • dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce zatrudnienia, ewentualnie: zajmowane stanowisko i pełnione funkcje;
 • wskazanie reprezentowanej przez kandydata dyscypliny naukowej (dyscyplin), według załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818);
 • pięć najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata potwierdzających jego autorytet naukowy w danym środowisku naukowym;
 • Informację o znajomości zagadnień związanych z bibliometrią i funkcjonowaniem międzynarodowych baz czasopism.

Dokumenty: 

Kwestionariusz kandydata

Załącznik_1_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Załącznik 2 klauzula_informacyjna_dla_osób_które_ zostały wskazane przez PODMIOTY

Załącznik 2a Klauzula_informacyjna_dla_osób_które_ zostały wskazane w swoim IMIENIU