27

czerwca

2018

Na Pomorzu o reformie i społecznej odpowiedzialności nauki

Największa konferencja gospodarcza w północnej Polsce i spotkania z pomorskim środowiskiem akademickim – tak wyglądał początek tygodnia wiceministra Piotra Müllera, odpowiedzialnego za procedowanie Konstytucji dla Nauki. Mimo że ustawa trafiła już do sejmu, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wciąż prowadzą rozmowy z naukowcami i rektorami uczelni dotyczące wdrożenia reformy.

W Gdyni podczas Forum Wizja Rozwoju wiceszef resortu nauki wystąpił w dwóch panelach poświęconych kierunkom rozwoju start-upów, a także aktywnemu starzeniu się. To ostatnie zagadnienie MNiSW wspiera w ramach III filaru tzw. strategii Gowina, czyli Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Pierwszym filarem strategii jest Konstytucja dla Nauki, która w lipcu zostanie poddana pod głosowanie!

Dialog z pomorskim środowiskiem

Wiceminister Müller omawiał z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego projekt Konstytucji dla Nauki, szanse, jakie otwiera przed uczelniami regionalnymi ustawa, a także najważniejsze zmiany, jakie znalazły się w procedowanym w sejmie dokumencie. Zmiany to efekt kolejnej tury rozmów ze środowiskiem akademickim, które czynnie włączyło się w proces pisania nowego prawa.

Oprócz rozmów nad Konstytucją dla Nauki, które trwają już 2,5 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło konsultacje publiczne rozporządzeń do nowej ustawy.

➡ Więcej informacji w: Projekty nowych rozporządzeń

Projektowane prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest szansą na całkowite przeobrażenie polskiej nauki. Mechanizmy projakościowe takie jak nowe zasady ewaluacji, czy wprowadzenie dydaktycznej ścieżki kariery zapewnią doskonałość naukową i kształcenia na poziomie wyższym. Nowe, dobre prawo uporządkuje przepisy rozrzucone teraz w czterech różnych ustawach. Proponowane narzędzia zarządcze ułatwią uczelniom skuteczną reakcję na zmiany w otoczeniu lokalnym i globalnym. A wzmocnienie roli statutu, regulującego w dużo większym stopniu niż to jest to obecnie życie uczelni, zwiększy ich autonomię.

➡ Więcej informacji w artykule: Rada uczelni, czyli jak profesjonalnie zarządzać uczelniami

Konstytucja dla Nauki to także szansa na skok rozwojowy dla wielu uczelni regionalnych.

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego za reformą!

Doceniają to przedstawiciele wszystkich pomorskich uczelni. Rada Rektorów Województwa Pomorskiego już w styczniu tego roku wyraziła poparcie dla reformy. Autorzy w liście przesłanym do ministerstwa podkreślają, że ustawę, będącą wynikiem konsultacji społecznych, odbierają pozytywnie.

Konstytucja dla Nauki po raz pierwszy po ’89 wprowadza tak wiele mechanizmów stymulujących uczelnie pozametropolitarne do skoku rozwojowego. Są to m.in. konkursy o dodatkowe środki. W ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” mniejsze ośrodki akademickie będą otrzymywać dodatkowo rocznie ponad 100 mln zł na badania w swoich najlepszych dyscyplinach naukowych.

„Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości” to konkurs, w którym Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe osiągające najlepsze wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów będą otrzymywały premię finansową. Jej kwota będzie określana w corocznym komunikacie ministra.

➡ Więcej informacji w artykule: Wielka szansa dla uczelni regionalnych

Konstytucja dla Nauki coraz bliżej – w lipcu głosowanie w sejmie

Na najbliższym lipcowym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się reformą szkolnictwa wyższego i nauki i poddadzą ją pod ostateczne głosowanie. Za nami II czytanie projektu ustawy i intensywne prace w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 2,5-letni dialog społeczny ze środowiskiem akademickim powoli dobiega końca.

Jakie zmiany zaszły do tej pory w kluczowym dla polskiego szkolnictwa wyższego projekcie ustawy oprócz rozliczania kosztów uzyskania przychodu i kompetencji rad uczelni?
Zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego.