29

styczeń

2019

Kto będzie oceniał czasopisma naukowe? Znamy skład zespołów eksperckich

Kolejny etap tworzenia wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za nami. Powołano właśnie 44 zespoły doradcze dla każdej z dyscyplin. Będą one pracować nad punktacją poszczególnych pozycji w kluczowym dla ewaluacji wykazie czasopism, który zostanie opublikowany w czerwcu tego roku. W skład zespołów wchodzą wybitni naukowcy – między innymi laureaci grantów ERC prof. Anetta Undas i Natalia Garner-Letki.

Kilkuset powołanych właśnie ekspertów pracować będzie w ramach wszystkich dyscyplin z dziedzin nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych. To ważne, ponieważ pozwoli na ocenę czasopism naukowych z uwzględnieniem specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w poszczególnych obszarach nauk. W każdej z 44 dyscyplin pracować będzie od 3 do 10 specjalistów.

Do końca kwietnia – efekty pracy zespołów

Eksperci mają przed sobą trzy główne zadania. Po pierwsze muszą przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z bazy Scopus i Web of Science. Po drugie – muszą wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów). Po trzecie – dokonać oceny wstępnej punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. W ten sposób stworzą propozycję listy czasopism wraz z punktacją, która trafi do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia 2019 roku. Na niektóre zespoły czekają również dodatkowe zadania.

  • Nauki humanistyczne

Zespoły zajmujące się dyscyplinami w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych będą mogły zgłosić propozycję ujęcia w wykazie zagranicznego lub polskiego czasopisma naukowego umieszczonego w bazie ERIH+, posiadającego międzynarodową renomę, szczególnie istotnego dla rozwoju danej dyscypliny naukowej.

  • Informatyka i telekomunikacja

Natomiast zespoły dla dyscyplin takich jak informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja będą dodatkowo przeprowadzały ocenę recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Wybitni przedstawiciele swoich dyscyplin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w listopadzie zeszłego roku ogłosiło nabór na członków zespołów. Kandydaci mogli zgłaszać się samodzielnie lub przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, KPN, Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy Radę NCN-u.

Wśród kilkuset ekspertów znaleźli się między innymi laureaci prestiżowych Grantów Europejskiej Rady ds. Badań (ERC):

  • prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (zespół dla dyscypliny naukowej nauki medyczne)
  • prof. dr hab. Tomasz Dietl (zespół dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne)
  • dr hab. Natalia Garner-Letki (zespół dla dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji:
  • dr Artur Obłuski (zespół dla dyscypliny naukowej archeologia)
  • dr hab. Piotr Sankowski (zespół dla dyscypliny naukowej informatyka)

Wybrane biogramy ekspertów:

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Lekarz chorób wewnętrznych, specjalistka w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych. Doktor nauk medycznych (1996), doktor habilitowany (2001), profesor nauk medycznych (2007). Stypendystka fundacji im. W. Fulbrighta na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Vermont w Burlington w latach 1999-2000. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Podejmowania Decyzji w Praktyce Klinicznej (Evidence Based Medicine, EBM). Od 2008 jest redaktor naczelną miesięcznika Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (Pol Arch Intern Med, Pol Arch Med Wewn). Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 2010-2016 była członkiem Komisji ds. dofinansowania wydawnictw naukowych MNiSW. Zainteresowania naukowe dotyczą genetycznej i środowiskowej regulacji krzepnięcia krwi i miażdżycy na pograniczu nauk podstawowych i klinicznych. Zidentyfikowała nowy czynnik ryzyka tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych tj. prozakrzepowe właściwości fibryny. Stworzyła unikatowy ośrodek badań nad fibryną. Opublikowała ponad 350 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym jako pierwszy autor prac w czasopismach Lancet, Circulation, Blood, StrokeJ Biol Chem. Jest członkiem korespondentem PAU i PAN. Wielokrotnie kierowała pracami zespołu ekspertów panelu NZ5 NCN. Panelistka European Research Council LS4. Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe, w tym Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2007 i 2015, nagrody im J. Śniadeckiego PAN w 2012 roku, nagrody Rektora UJ w 2015 roku.

Prof. dr hab. Tomasz Dietl jest prezesem zarządu Fundacji Badawczej MagTop finansowanej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Równocześnie kieruje zespołem w Instytucie Fizyki PAN oraz jest głównym badaczem (PI) w Instytucie Zaawansowanych Badań Materiałowych Uniwersytetu Tohoku. Prowadzi badania dotyczące materiałów i urządzeń dla nanospintroniki z wykorzystaniem własności topologicznych, magnetycznych i nadprzewodzących.  Jest członkiem PAN, PAU, TNW i Akademii Europejskiej oraz Rady Naukowej ERC w latach 2011-2014.

Dr hab. Natalia Garner-Letki – socjolog, politolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała w Nuffield College na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie później pracowała jako Post-doctoral Prize Research Fellow. Ekspert i przewodnicząca paneli ERC i NCN. Laureatka Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych; dwukrotna laureatka stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Homing i Idee dla Polski).

Dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) został wybrany 15 września 2018 na przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego podczas Kongresu Nubiologicznego w Paryżu jednogłośną decyzją międzynarodowego grona badaczy zajmujących się starożytną Nubią (obecnymi terenami południowego Egipt i Sudanu). W swojej pracy badawczej zajmuje się początkami chrześcijaństwa. Kieruje on projektem „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”, finansowanym prestiżowym grantem ERC (Europejskiej Rady ds. Badań). Naukowiec jest pierwszym archeologiem w Polsce, który go otrzymał. Dr Artur Obłuski kieruje również Stacją Badawczą w Kairze (od 2015 r.), która jest częścią CAŚ UW. Pełni też funkcję p.o. dyrektora CAŚ UW. Jest absolwentem archeologii na UW. Po raz pierwszy przyjechał do Egiptu w 1996 roku, kiedy wziął udział w wykopaliskach. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Dr hab. Piotr Sankowski jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w roku 2009 otrzymał habilitację, a w 2005 – doktorat z informatyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się nad problemami optymalizacji kombinatorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń dynamicznych i stochastycznych, oraz inżynierii algorytmicznej. Piotr Sankowski otrzymał także w 2009 roku doktorat z fizyki w dziedzinie teorii ciała stałego na Polskiej Akademii Nauk. W roku 2010 otrzymał ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 otrzymał ERC Proof of Concept grant, a w 2017 otrzymał ERC Consolidator Grant. W roku 2018 dostał indywidualną nagrodę Kryształowej Brukselki. Jest współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.