27

grudnia

2018

Karty okresowych osiągnięć studenta – zmiana rozporządzenia MNiSW

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczął się etap bieżącego monitorowania efektów działania nowych przepisów pod kątem ich praktycznego stosowania w uczelniach.

Analiza oddziaływania nowych regulacji w zakresie prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, w tym sporządzania kart okresowych osiągnięć studenta wskazała na konieczność dokonania zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861).

Projektowana nowelizacja zakłada dodanie w § 17 rozporządzenia ust. 1a, który umożliwi to, aby w kartach okresowych osiągnięć studenta w postaci elektronicznej podpisy osób przeprowadzających egzaminy lub zaliczenia oraz rektora mogły być zastąpione autoryzacją tych osób w systemie teleinformatycznym, zgodnie z zasadami działania systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na uelastycznienie prowadzenia kart okresowych, a przez to wpłynie na ułatwienie organizacji toku studiów w uczelni.

Co to oznacza?

Oznacza to, że jeżeli w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia spotka się z pozytywnym odbiorem, to zmiana rozporządzenia zostanie podpisana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia aktu.