07

marca

2019

Jak będzie wyglądać ewaluacja? Publikujemy przewodnik z przykładami

Konstytucja dla Nauki poddała system oceny jakości działalności naukowej gruntownej reformie. Nowe zasady sprawią, że ewaluacja będzie bardziej sprawiedliwa, miarodajna i motywująca do doskonałości naukowej. Od uzyskanych w ewaluacji kategorii naukowych będą zależały kluczowe uprawnienia przysługujące jednostce. Zarówno do prowadzenia studiów oraz szkół doktorskich, jak i do nadawania stopni i tytułów. Kategorie będą miały również wpływ na wysokość subwencji. Właśnie ze względu na wagę tej kwestii w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki przygotowaliśmy kolejną wersję Przewodnika po ewaluacji. Przewodnik uwzględnia najnowszy stan prawny – po publikacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

W wyniku reformy system oceny został gruntownie zmieniony na korzyść naukowców. Trzy zmiany są jednak kluczowe.

  • Dyscypliny, nie wydziały

Nowa ewaluacja szanuje odmienne praktyki publikacyjne i wzorce cytowań w poszczególnych dyscyplinach. Właśnie dlatego ocena działalności naukowej jednostek będzie dokonywana w ramach dyscyplin, a nie wydziałów. Dzięki temu dokonania językoznawców będą porównywane tylko z dokonaniami innych językoznawców, a nie – np. z historykami.

  • Wszyscy pracownicy naukowi, nie tylko wybrani

Druga zmiana – to objęcie ewaluacją wszystkich pracowników naukowych (zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych), a nie tylko wybranych. Takie podejście pozwala rzetelnie ocenić poziom naukowy jednostki. Trzeba pamiętać, że ocena pracowników dokonywana w ramach ewaluacji jednostek naukowych to coś zupełnie innego niż ocena działalności naukowej poszczególnych badaczy. Uzyskana przez uczelnię kategoria w danej dyscyplinie nie przełoży się bezpośrednio na ścieżkę awansu naukowego konkretnego naukowca, ani na ocenę okresową nauczyciela akademickiego.

  • Jakość, nie ilość – 4 osiągnięcia na 4 lata

Trzecią zmianą – która jest bezpośrednio związana z poprzednią – jest wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny. Dzięki temu naukowcy będą mogli skupić się na ambitnych badaniach, a nie na masowej produkcji publikacji. Limit zapobiegnie więc zjawisku tzw. punktozy. Ograniczenia zgłaszanych osiągnięć będą odpowiednio zwiększane dla publikacji wieloautorskich. To zachęta do powstawania zespołów badawczych.


W Państwa ręce oddajemy kompletny i zaktualizowany przewodnik po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej. Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, a także wzory pozwalające obliczyć sloty, czyli jednostkowy udział autora w publikacji.