IDUB

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) wprowadzony został przez nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować
z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

I Konkurs IDUB

W 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło pierwszy konkurs w ramach programu IDUB. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie, otrzymuje podwyższoną o 10% dotację w latach 2020–2026 na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie otrzymują dotację zwiększoną o 2%.

Laureaci konkursu IDUB

Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi. Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Gdańska
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Politechnika Warszawska
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Uniwersytet Jagielloński
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Politechnika Śląska
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Uniwersytet Wrocławski

Druga dziesiątka IDUB

Formuła programu IDUB pozwala stwierdzić, że każda z 20 uczelni, które wzięły udział w konkursie IDUB jest jego zwycięzcą. Wszystkie startujące uczelnie spełniły restrykcyjne warunki udziału w konkursie, związane z jakością prowadzonych badań naukowych i zróżnicowaniem profilu działalności. Uczelnie, które nie znalazły się w gronie laureatów, otrzymują co roku dodatkowe środki finansowe. Te uczelnie to (porządek alfabetyczny):

Więcej o I konkursie IDUB

Ewaluacja realizacji planów

Realizacja planów przedstawionych przez uczelnie w ramach konkursu będzie podlegała ewaluacji. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 r. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027‒2032). Jednak nie wszystkie.

Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca, będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany zostanie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

„Miękki” monitoring realizacji planów

Międzynarodowy zespół ekspertów zarekomendował uruchomienie doradczego mechanizmu monitorującego proces implementacji planów uczelni. W jego ramach przewidywane są:

 1. coroczne konferencje sprawozdawcze poświęcone wybranym aspektom realizacji planu (dla wszystkich 20 uczelni biorących udział w IDUB),
 2. wizytacje członków międzynarodowego zespołu ekspertów w uczelniach IDUB (2021).

I Konferencja sprawozdawcza IDUB

Organizacja konferencji sprawozdawczych stanowi jeden ze sposobów implementacji zaleceń dotyczących regularnego monitorowania postępów w realizacji programu.

W dniach 15-16 września 2020 roku odbyła się I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – NKN FORUM.

Głównym tematem konferencji były działania podejmowane przez uczelnie wyłonione w konkursie IDUB w pierwszych miesiącach realizacji projektów oraz przedstawienie inicjatyw przez uczelnie, które wzięły udział w konkursie i korzystają z tego tytułu z 2-procentowego zwiększenia subwencji.

Więcej o I Konferencji sprawozdawczej IDUB