06

grudzień

2018

Informacja w sprawie wznawiania studiów

Przepisy Konstytucji dla Nauki weszły w życie 1 października 2018 roku. W związku z tym informujemy, że art. 85 ust. 1 ww. ustawy określa podstawowy katalog praw studenta. Szczegółową organizację studiów oraz prawa i obowiązki studentów uczelnie określają w regulaminach studiów (art. 75 ust. 1).

Co to oznacza?

To oznacza, że prawa studenta nie zostały ograniczone wyłącznie do katalogu wskazanego w ustawie i mogą być odpowiednio rozszerzone w regulaminie studiów.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem przejściowym (art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), senaty uczelni zobowiązane zostały do uchwalenia nowych regulaminów studiów, zgodnych z nowymi regulacjami, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. do dnia 1 października 2019 r. Dotychczasowe regulaminy studiów zachowują moc obowiązującą do dnia wejścia w życie nowych regulaminów studiów.

Należy pamiętać, że uchwaleniu regulaminu studiów musi towarzyszyć uzgodnienie jego treści z samorządem studenckim, co wynika z art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zabezpieczenie interesów studentów

W celu należytego zabezpieczenia interesów studentów rekomendujemy jak najwcześniejsze uchwalenie i uzgodnienie z samorządem studenckim nowego brzmienia regulaminu studiów.

Decyzje władz uczelni w przedmiocie wznowienia studiów (przywrócenia w prawach studenta), do dnia wejścia w życie nowego regulaminu studiów, winny być podejmowane w oparciu o postanowienia regulaminu studiów uchwalonego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach. Po rozpoczęciu roku akademickiego 2019/2020 i wejściu w życie nowego regulaminu studiów – na podstawie regulacji w nim zawartych, o ile będzie on przewidywał procedurę wznowienia studiów.

Podkreślenia wymaga, że procedura wznowienia studiów powinna być traktowana wyjątkowo i być stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko w odniesieniu do osób, które uprzednio w uczelni studiowały. Przywrócenie w prawach studenta jest niemożliwe w przypadku gdy w uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów i takie zastrzeżenie powinno zostać zapisane w regulaminie studiów. Wznowienie studiów odbywa się na konkretny kierunek studiów i realizowany w chwili wznowienia program studiów. Ewentualne zmiany programowe obligują studenta do uzupełnienia różnic programowych, niezależnie od liczby zaliczonych wcześniej semestrów. Uzupełnienie tych różnic ma na celu zrealizowanie przez studenta wszystkich efektów uczenia się wynikających z aktualnego programu studiów. Osoba wznawiająca studia może je ukończyć jeśli osiągnie takie same efekty uczenia się jak pozostali studenci danego rocznika.