10

stycznia

2019

Informacja w sprawie spełniania warunku braku pracy, pełnienia służby i współpracy z organami bezpieczeństwa państwa

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę, że przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) wprowadziły w art. 20 ust. 1 pkt 5 wymóg wykazania przez poszerzony katalog osób reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały w organach bezpieczeństwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniły w nich służby ani nie współpracowały z tymi organami.

Obowiązek ten dotyczy:

 • członka rady uczelni, rektora, członka kolegium elektorów, członka senatu, osoby będącej członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), osoby pełniącej funkcję organu w rozumieniu tego przepisu, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, osoby ubiegającej się o tytuł profesora, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki oraz członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • pracowników nauki i szkolnictwa wyższego:
 1. osoby pełniącej funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej,
 2. osoby zajmującej stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego
  w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym.

Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego wymogu warunkującego objęcie funkcji publicznych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, rozszerzenie katalogu osób zobowiązanych do wypełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a także ze względu na pytania i wątpliwości przedstawicieli środowiska akademickiego, Ministerstwo przedstawia poniżej informacje dotyczące sposobu postępowania w omawianych kwestiach:

 • obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego wynikający z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów jest odrębnym obowiązkiem od konieczności potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego będą zobowiązane osoby wskazane w ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w tym rektorzy uczelni niepublicznych;
 • dodatkowo osoby, które po dniu 1 października 2018 r. będą chciały objąć określone w ustawie funkcje będą zobowiązane do spełnienia wymogów określonych w art. 20 ust. 1, w tym w pkt 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • proponowaną formą potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w art. 20 ust. 1 (w tym pkt 5) ww. ustawy jest odebranie przez właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru od osoby ubiegającej się o określoną funkcję lub członkostwo w gremium oświadczenia potwierdzającego spełnienie łącznie wymagań wynikających z art. 20 ust. 1;
 • osoby, które po dniu 1 października 2018 r. będą brały udział w wyborach uzupełniających bądź w procedurze uzupełniania składu danego gremium, będą zobligowane zarówno do złożenia dokumentów wynikających z ustawy lustracyjnej, jak i potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w art. 20 ust. 1 (w tym pkt 5) ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.