27

listopada

2019

Informacja w sprawie kierunków o takiej samej nazwie

Nowe rozwiązania w zakresie kierunków studiów wynikające z Konstytucji dla Nauki dopuszczają możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni tylko jednego kierunku studiów o takiej samej nazwie na tym samym poziomie i profilu. Ograniczenie to nie dotyczy filii. Należy przypomnieć, że  1 października 2018 r. uczelnia wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych (art. 192 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Dlatego też stosownie do art. 214 ust. 2 Przepisów wprowadzających uczelnie zostały zobowiązane do połączenia kierunków studiów w terminie do 30 września 2019 r. w przypadku, gdy uczelnia w dniu 1 października 2018 r. prowadziła w swojej siedzibie studia na co najmniej dwóch kierunkach:

– o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie

lub

– których programy określały takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej dyscypliny.

Prowadzenie przez uczelnię w dniu 1 października 2018 r. co najmniej dwóch kierunków studiów o takiej samej nazwie na tym samym poziomie i profilu (niezależnie od tego, czy przyporządkowane były do różnych dyscyplin albo czy programy studiów określały różne efekty uczenia się) oznaczało wypełnienie pierwszego warunku przewidzianego w art. 214 ust. 2 i obowiązek połączenia  przez uczelnię kierunków o tej samej nazwie oraz tym samym poziomie i profilu.

Alternatywnym rozwiązaniem do połączenia tych kierunków było albo rozważenie przez uczelnię zmiany nazwy jednego z kierunków, albo decyzja o zniesieniu jednego z dwóch lub więcej kierunków.

Zgodnie z zasadami legislacji posłużenie się wyrazem „lub” wskazuje na zastosowanie alternatywy łącznej (nierozłącznej) i oznacza, że możliwe jest spełnienie warunków wynikających z jednego bądź z obu zdań oddzielonych spójnikiem „lub”. Taki sposób interpretacji użytego w ww. przepisie spójnika znajduje potwierdzenie w licznym orzecznictwie. Zgodnie z zasadami logiki, alternatywa łączna (nierozłączna) jest prawdziwa, jeśli choćby jeden z argumentów zdaniowych jest prawdziwy.

Wspomniane powyżej zasady legislacji i logiki należy analogicznie stosować do art. 53 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w myśl którego uczelnia, która utworzyła studia na określonym kierunku, poziomie i profilu albo uzyskała pozwolenie na ich utworzenie, nie może utworzyć ani ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu o tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty uczenia się, przyporządkowane do tej samej dyscypliny. Ograniczenie to nie dotyczy ubiegania się o pozwolenie na utworzenie studiów w filii.

Wynikająca z przepisów możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni wyłącznie jednego kierunku studiów o takiej samej nazwie na tym samym poziomie i profilu została uwzględniona w trwających pracach związanych z migracją kierunków studiów do nowej wersji Systemu POL-on. Tym samym w dostosowanym do nowych przepisów Systemie POL-on 2.0 nie będzie możliwości wykazywania w siedzibie uczelni więcej niż jednego kierunku o takiej samej nazwie na tym samym poziomie
i profilu.

Podkreślenia wymaga, że niezastosowanie się przez uczelnie do powyższych reguł uniemożliwi wprowadzenie kierunków do Systemu POL-on ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tej sytuacji (np. brakiem możliwości wykazania studentów na kierunku).