Pytania i odpowiedzi

 

 

Wpływające pytania podzieliliśmy na dwie kategorie:


Wykaz wydawnictw dostępny jest w linku.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dostępny jest tutaj.

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Chcę wziąć udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Ale moje czasopismo zostało zgłoszone do bazy Scopus. Czy w tym przypadku mogę wziąć udział w ministerialnym programie?
Tak. Jeśli czasopismo zostało zgłoszone do którejś z międzynarodowych baz, ale nie jest jeszcze wpisane na listę, może wziąć udział w konkursie MNiSW.

Celem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, umożliwiających wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy. Dlatego do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt dotyczący czasopisma, które nie jest ujęte w żadnej z międzynarodowych baz czasopism naukowych o największym zasięgu. Wydawcy nie mogą zatem zgłaszać do programu czasopism ujętych w następujących bazach: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index oraz Emerging Sources Citation Index. [odp. 08.11.2018 r.]

Czy o pomoc w ramach programu  „Wsparcie dla czasopism naukowych” mogą ubiegać się instytuty naukowe nieprowadzące działalności gospodarczej?Tak. Instytut będący wydawcą czasopisma naukowego może wziąć udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Program nie jest adresowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność komercyjną, ale do wszystkich podmiotów prowadzących działalność wydawniczą, będących wydawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe. Należy dodać, że wydawcą uprawnionym do ubiegania się o wsparcie w ramach programu może być osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna, nawet jeśli nie posiada osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być uczelnia, organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. [odp. 08.11.2018 r.]

Czasopismo naukowe, które wydajemy, zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Z rozporządzenia ws. ewaluacji wynika, że czasopismom biorącym udział w programie przypisuje się 20 punktów. Czy to znaczy, że nie możemy liczyć na wyższą punktację? 
Czasopisma, które zakwalifikowały się do programu „Wsparcie dla…”, mają możliwość zdobycia większej liczby punktów niż 20 za publikację. Ostateczna liczba punktów zostanie ustalona przez ministra w wykazie czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wykaz zostanie sporządzony na podstawie projektu przygotowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki po analizie list czasopism przekazanych przez 44 zespoły doradcze, które zostały powołane odrębnie dla każdej dyscypliny nauki. [odp. 16.04.2019 r.]

Informacje o programie Wsparcie dla czasopism naukowych – wyjaśnienia (6 sierpnia 2018)

Wykazy czasopism i wydawnictw

W jaki sposób wydawnictwo może dostać się do ministerialnego wykazu wydawnictw monografii naukowych?
Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe jest sporządzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie list przygotowanych przez Komisję Ewaluacji Nauki, a w przypadku pierwszego wykazu – przez Zespół doradczy do spraw opracowania wykazu czasopism naukowych, wykazu wydawnictw naukowych i programu wspierającego polskie czasopisma naukowe.

Aby znaleźć się na liście, wydawnictwo będzie musiało spełnić etyczne i naukowe standardy wydawnicze poprzez stosowanie:

  • zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics);
  • ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową.

Nowe wykazy czasopism i wydawnictw już opublikowane


Rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Znajdziesz tutaj treści dotyczące kształcenia doktorantów – zarówno tych obecnych, studiujących na starych zasadach, jak i przyszłych, studiujących w szkołach doktorskich.

PONAD DWA LATA PRZYGOTOWAŃ

Ustawa i rozporządzenia zostały przygotowane wspólnie ze środowiskiem akademickim.

LICZNE POPARCIA

Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia