27

marca

2020

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.…

Czytaj więcej

09

marca

2020

ORCID – identyfikator, który powinien mieć każdy naukowiec

ORCID to cyfrowy identyfikator, który służy do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych. To dzięki niemu można szybko zidentyfikować dorobek naukowy konkretnej osoby, uprościć procedurę rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych…

Czytaj więcej

Naukowiec pracujący w laboratorium.

05

marca

2020

Rady uczelni – najważniejsze informacje

Do zadań rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni; a)opiniuje plan rzeczowo-finansowy; b) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;…

Czytaj więcej

05

marca

2020

Wybory rektora – szczególna rola rad uczelni

Rada uczelni, jako organ wewnętrzny uczelni wybrany przez senat, posiada z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnienie do wskazywania kandydatów na rektora – po zaopiniowaniu ich przez senat. Rozwiązanie…

Czytaj więcej

05

marca

2020

Rada uczelni jako pracodawca

Rada uczelni jest nowym organem w ustroju uczelni publicznej, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora uczelni publicznej (art. 121 ustawy – Prawo o…

Czytaj więcej

27

lutego

2020

Wybory władz uczelni w świetle obowiązujących przepisów prawa

W związku z kończącymi się kadencjami rektorów i senatów uczelni publicznych przypominamy o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych wynikających z ustawy „Konstytucja dla nauki”. Wybory rektora Wybór rektora uczelni…

Czytaj więcej

20

lutego

2020

Katalog wydatków z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań osób z niepełnosprawnościami

Wykorzystanie dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności…

Czytaj więcej

Zdjęcie słoika z monetami

22

stycznia

2020

Analiza nowych statutów uczelni

Na wiosnę zostaną wybrane nowe władze na uczelniach (kadencja 2020-2023). W związku z tym rekomendujemy sprawdzenie przez uczelnie przyjętych zapisów statutów dot. wyborów. Weryfikacja pomoże uniknąć wątpliwości co do prawidłowego…

Czytaj więcej

20

grudnia

2019

Nowe wykazy czasopism i wydawnictw już opublikowane

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących…

Czytaj więcej

27

listopada

2019

Informacja w sprawie kierunków o takiej samej nazwie

Nowe rozwiązania w zakresie kierunków studiów wynikające z Konstytucji dla Nauki dopuszczają możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni tylko jednego kierunku studiów o takiej samej nazwie na tym samym poziomie i profilu.…

Czytaj więcej