08

lutego

2019

15 mln zł na Dydaktyczną Inicjatywę Doskonałości. Które uczelnie otrzymały wsparcie?

Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. To dlatego dzięki reformie publiczne uczelnie zawodowe mogą liczyć co roku na dodatkowe środki na podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości w 2019 r. pieniądze trafią do piętnastu PWSZ-ów w całym kraju.

– Dzisiejsze rozstrzygnięcie Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości to podwójna dobra wiadomość dla uczelni zawodowych – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Po pierwsze do piętnastu uczelni z różnych zakątków Polski trafi dodatkowy milion złotych na jakość kształcenia. Po drugie – to dowód na to, że środowisko związane z PWSZ-ami odgrywało ważną rolę w procesie powstawania Konstytucji dla Nauki. Dodatkowe wsparcie dla publicznych uczelni zawodowych w zakresie doskonałości kształcenia było bowiem ważnym postulatem tej grupy uczelni – dodał.

Premia za jakość, czyli zwiększenie subwencji

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w ustawie. Przedsięwzięcie jest pomyślane w ten sposób, że co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze.

Premia finansowa jest wypłacana w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi.Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia. Na przykład na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.

Jakość kształcenia na pierwszym miejscu

Wsparcie otrzymały uczelnie z niemal wszystkich województw – najwięcej środków powędrowało do województwa dolnośląskiego, podkarpackiego i zachodnio-pomorskiego. W ocenie jakości kształcenia w uczelniach zawodowych brano pod uwagę dwa kryteria:

  • co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z ostatnich 6 lat

oraz

  • wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (czyli ELA).

ELA to system, który gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości kluczowe były dwa mierniki – względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWB), a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWZ). Co to znaczy?

Wartości te pokazują, jak sytuacja zawodowa danego absolwenta wypada na tle miejsca jego zamieszczania. Analizując więc los absolwenta uczelni zawodowej, bierze się pod uwagę średnie zarobki i stopę bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. To pozwala zobaczyć, jak zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta.

Uczelnie zawodowe od początku za Konstytucją dla Nauki

Jeszcze na etapie projektu reformy szkolnictwa wyższego i nauki uczelnie zawodowe wyrażały poparcie dla założeń ustawy. W liście skierowanym na ręce wicepremiera Jarosława Gowina przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. Witold Stankowski pisał: – Wyrażamy swoje uznanie i zadowolenie z zakresu oraz przebiegu konsultacji ze środowiskiem akademickim, szkół wyższych w sprawie nowej ustawy. Projekt był szeroko konsultowany ze środowiskiem publicznych szkół zawodowych – Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – podkreślił Stankowski. W ramach konsultacji uwzględniono postulaty uczelni zawodowych dotyczące przede wszystkich uznania roli i misji wyższych szkół zawodowych oraz kształcenia praktycznego i inżynierskiego dla otoczenia społecznego – regionu, powiatu, województwa czy miasta.

Wsparcie dla regionów

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Dlatego też Konstytucja dla Nauki stworzyła pakiet przygotowany z myślą o uczelniach regionalnych i zawodowych. Wśród rozwiązań znalazły się między innymi osobne algorytmy podziału subwencji dla obu typów uczelni, a także dedykowane konkursy – takie jak Regionalna Inicjatywa Doskonałości, czy Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości.