Prawo
o szkolnictwie
wyższym
i nauce

Dowiedz się więcej

Doskonalimy Polską Naukę

 • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
 • zwiększenie finansów na naukę i szkolnictwo wyższe,
 • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • zmiana modelu kształcenia doktorów,
 • nowe ścieżki kariery akademickiej,
 • łączenie potencjału dyscyplin naukowych.

Zobacz więcej

1.10.2018 r.
wejście w życie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Harmonogram konsultacji

Zakończone
konsultacje

październik 2018

Wejście w życie

sierpień 2018

PODPIS PREZYDENTA RP

Podpis Prezydenta RP

LUTY - KWIECIEŃ 2018

Prace w Radzie Ministrów

styczeń 2018

Podsumowanie etapu konsultacji

wrzesień-grudzień 2017

konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe

Konsultowanie projektu założeń i przyjmowanie opinii, uwag i stanowisk

wrzesień 2017

KONFERENCJA NKN W KRAKOWIE

Projekt Konstytucji Dla Nauki

czerwiec 2017

KONFERENCJA NKN w Warszawie

Zarządzanie uczelniami

maj 2017

KONFERENCJA NKN w Łodzi

Finansowanie

kwiecień

KONFERENCJA NKN w Gdańsku

Modele uczelni

marzec 2017

KONFERENCJA NKN w Lublinie

Doskonałość edukacji akademickiej

 

Dla doktorantów i młodych naukowców

 • nowy model kształcenia przyszłych elit naukowych,
 • powszechny system stypendialny dla doktorantów,
 • dwie zasadnicze ścieżki uzyskania doktoratu,
 • likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich,
 • urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
 • zwiększenie jakości kształcenia doktorskiego.

 

Dla studentów

 • zachowana zasada bezpłatności studiów,
 • stabilny system stypendialny,
 • skuteczniejsze mechanizmy ochrony praw studentów,
 • interdyscyplinarne programy kształcenia,
 • podwyższenie jakości kształcenia oraz wartości dyplomów,
 • promocja studiów dualnych i kształcenia praktycznego.

 

Dla kadry akademickiej i pracowników

 • utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera władze szkoły wyższej,
 • nowy model skutecznego zarządzania uczelnią,
 • nowa ścieżka kariery dydaktycznej,
 • jakość badań i publikacji ważniejsza od ich liczby,
 • gwarancja praw pracowniczych,
 • promocja międzyobszarowości badań naukowych.

 

574
dni od rozpoczęcia prac nad Konstytucją dla Nauki do ogłoszenia pierwszego projektu ustawy
125
dni dalszych prac: konsultacje społeczne, uzgodnienia międzyresortowe i dyskusje
~7tys.
osób zaangażowanych
w opracowanie założeń reformy, biorących udział
w szerokich konsultacjach
~5500
uczestników 9 konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich
w całej Polsce

Aktualności

05

marzec

2020

Rady uczelni - najważniejsze informacje

Do zadań rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni; a)opiniuje plan rzeczowo-finansowy; b) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; c)…

Czytaj więcej

05

marzec

2020

Wybory rektora - szczególna rola rad uczelni

Rada uczelni, jako organ wewnętrzny uczelni wybrany przez senat, posiada z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnienie do wskazywania kandydatów na rektora – po zaopiniowaniu ich przez senat. Rozwiązanie to miało…

Czytaj więcej

05

marzec

2020

Rada uczelni jako pracodawca

Rada uczelni jest nowym organem w ustroju uczelni publicznej, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora uczelni publicznej (art. 121 ustawy – Prawo o szkolnictwie…

Czytaj więcej