Sprawy

pracownicze

 

Najczęściej zadawane

pytania

Pracownicy uczelni

Stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej
  • podwyżki płac minimalnych,
  • utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków,
  • zniesienie obowiązku habilitacji,
  • wprowadzenie mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia,
  • gwarancja dotychczasowych przywilejów dla pracowników,
  • możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej przez uczelnie.

Pytania i odpowiedzi:

Kto zostanie objęty podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich?

Dzięki Konstytucji dla Nauki na podwyżki mogą liczyć ci, którzy otrzymują pensję minimalną na uczelni. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli akademickich wynikają z projektu rozporządzenia podwyższającego płacę minimalną profesora w uczelniach publicznych (która wynosić będzie 6410 zł). W nowej ustawie znalazł się mechanizm, który zapewnia zrównoważoną politykę płacową. Przewiduje on wzajemne uzależnienie wynagrodzeń. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia dla profesorów oznacza jednocześnie podwyżki minimalnych wynagrodzeń dla innych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych. Wzrost wynagrodzeń odczują wszyscy nauczyciele akademiccy.

Więcej szczegółów w artykule: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/wykladowcy-akademiccy-beda-zarabiac-wiecej-po-przyjeciu-konstytucji-dla-nauki

Ile wynosić będą podwyżki płacy minimalnej dla nauczycieli akademickich?

 

Od kiedy będą obowiązywały podwyżki dla nauczycieli akademickich?

Od 1 stycznia 2019 roku. Konstytucja dla Nauki wchodzi w życie 1 października 2018 roku, jednak uczelnie będą miały od tego czasu 3 miesiące na dostosowanie wysokości minimalnych wynagrodzeń do nowych przepisów. Podwyżkami minimalnych wynagrodzeń zostaną objęci wszyscy nauczyciele akademiccy otrzymujący wynagrodzenia niższe od minimalnego ustalonego w Konstytucji dla Nauki, zarówno ci pracujący w uczelniach w dniu wejścia w życie ustawy, jak i ci zatrudnieni od 1 października do 31 grudnia 2018 roku.

Co z kosztami uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich? Czy wobec wszystkich nauczycieli należy stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?

Konstytucja dla Nauki rozwiewa wątpliwości co do możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przez wszystkich nauczycieli akademickich. Ich praca stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, do której można stosować podwyższone koszty.

Zgodnie z „Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”, koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% związane są z korzystaniem przez twórców z praw autorskich lub rozporządzaniem przez nich tymi prawami, i stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu: działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Wprowadzone rozwiązanie nie narusza ani nie modyfikuje przepisów ustawy o prawie autorskim. Stanowi odrębną regulację, która uwzględnia realia funkcjonowania uczelni i specyfikę pracy nauczycieli akademickich.

Jak będzie wyglądała procedura wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora – najważniejsze daty.

  • Do 1.10.2018 – postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie Konstytucji dla Nauki (czyli przed 1 października 2018), są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Jeśli jednak nadanie tytułu profesora nastąpi po 30 kwietnia 2019 r., tytuł zostanie nadany w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie nowej ustawy (a konkretnie na podstawie art. 5 ust. 3 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  • Od 1.10.2018 r. do 30.04.2019 r. – postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. W takim przypadku jednak tytuł zostanie nadany w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie nowej ustawy.
  • Do 31.12.2021 – jeżeli do końca roku 2021 postępowania o nadanie tytułu profesora na dotychczasowych zasadach nie zostaną zakończone, zostaną umorzone.
  • Od 1.05.2019 r. do 30.09.2019 r. – nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania tytułu profesora.

Czy w roku akademickim 2018/2019 można prowadzić kształcenie w oparciu o minimum kadrowe zapewnione zgodnie z dotychczasowymi przepisami?

Konstytucja dla Nauki rezygnuje z instytucji tzw. minimum kadrowego dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Dlatego też przepisy regulujące dotychczas kwestie minimum kadrowego zostają uchylone i nie obowiązują od 1 października 2018 roku.

Dotyczy to także postępowań w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także tworzenia studiów na kierunku przypisanym do dziedziny (w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego), które w określonych przypadkach prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Jednak mimo to, w przypadkach tych nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.

Reforma pozwala, aby zajęcia na studiach były prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich (zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy), jak i inne osoby. Obydwie te grupy muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć.

Ponadto, w ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć ma być prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. W przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim – ten próg wynosi co najmniej 75% godzin zajęć.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy – strona główna.

PONAD DWA LATA PRZYGOTOWAŃ

Ustawa i rozporządzenia zostały przygotowane wspólnie ze środowiskiem akademickim.

LICZNE POPARCIA

Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia