Sprawy

finansowe

 

Najczęściej zadawane

pytania

Pytania i odpowiedzi:

Wpływające pytania podzieliliśmy na dwie kategorie:

 • stypendia i pomoc materialna
 • sprawy uczelni

Stypendia i pomoc materialna

Kiedy zaczną obowiązywać przepisy Konstytucji dla Nauki dotyczące pomocy materialnej?
W roku akademickim 2018/2019 pomoc materialna dla studentów będzie przyznawana na dotychczas obowiązujących zasadach. Nowe przepisy dotyczące świadczeń dla studentów wejdą w życie 1 października 2019 roku.

Jak będą wyglądały w Konstytucji dla Nauki stypendia ministra za wybitne osiągnięcia?
Nowa ustawa przewiduje zamiast stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia nowe świadczenie w formie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia. Przepisy regulujące kwestie ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia będą stosowane od 1 lipca 2019 r. i będą dotyczyły roku akademickiego 2019/2020.

Od przyszłego roku stypendia Ministra nie będą przyznawane doktorantom, zyskali oni prawo do ubiegania się o stypendium dla młodych naukowców, gdzie będzie wydzielona specjalna pula środków wyłącznie dla doktorantów Natomiast w roku akademickim 2018/2019 stypendium ministra jest przyznawane na zasadach dotychczasowych, zarówno studentom, jaki i doktorantom.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Przyznaje je właściwy minister nadzorujący uczelnie na wniosek rektora.

Podstawa prawna:

 • 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 2, 274, 275 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Jakie stypendia mogą być przyznawane z własnego funduszu stypendialnego?
Od dnia 1 stycznia 2019 roku z własnego funduszu stypendialnego mogą być przyznawane wyłącznie stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów, przy czym stypendia przyznane przed tym dniem wypłaca się na zasadach dotychczasowych. Uczelnia może jednakże tworzyć na podstawie zapisów statutowych inne fundusze, z których będą finansowane inne stypendia dla studentów (np. sportowe), z tym że stypendia te będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:

 • 245 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Czy stypendium ministra dla doktorantów będzie nadal przyznawane, tak jak to było do tej pory?
Wraz z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki, stypendium ministra nie będzie już miało charakteru świadczenia pomocy materialnej, z uwagi na ten fakt w roku akademickim 2018/2019 zostanie ono przyznane doktorantom po raz ostatni.

Stypendium ministra będzie przyznawane wyłącznie studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi i wraz ze stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, w tym doktorantów, będzie stanowiło zupełnie odrębny rodzaj świadczenia finansowego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wszyscy doktoranci, którzy rozpoczną naukę w szkołach doktorskich będą otrzymywali stypendium.

Podstawa prawna:

 • 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 2, 274, 275 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Stypendia w szkole doktorskiej dla osób z niepełnosprawnością – ile dostanę na rękę?
Stypendia dla studentów niepełnosprawnych będą większe o ok. 30 proc. w stosunku do stypendiów zwykłych. Przed oceną śródokresową będzie wynosiło ok. 2736 złotych netto, natomiast po ocenie – ok. 4215 zł netto.

Czy zasiłki z MOPS min. 500+ i świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko wliczają się do dochodu w celu uzyskania stypendium socjalnego na uczelni?
Środki finansowe takie jak świadczenia pielęgnacyjne czy świadczenie wychowawcze (500+), nie stanowią dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnychnie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Powyższe świadczenia są w całości zwolnione z podatku.

CASE STUDY
W 2017 roku miałam umowę zlecenie od 01.12.2017 do 31.05.2018, po zakończeniu tej umowy dostałam umowę pracę na czas nieokreślony w tej samej firmie od 01.06.2018. Między tymi umowami nie minęły 3 miesiące. Moje pytanie brzmi czy mogę tutaj stosować przepisy o utracie dochodu? Umowa zlecenie i umowa o pracę to inne formy zatrudnienia aczkolwiek u tego samego pracodawcy.

Zakończenie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia oraz podjęcie u tego samego pracodawcy w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy zatrudnienia na umowę o pracę nie stanowi utraty oraz uzyskania dochodu. W związku z powyższym, do celów stypendialnych, dochód, który został uzyskany nieprzerwanie przez cały 2017 rok, powinien być podzielony przez 12 miesięcy, o ile nadal występuje zatrudnienie u tego pracodawcy.

Podstawa prawna:

 • 3 pkt 2a i art. 4c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.)
 • 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)
 • 273 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

Sprawy uczelni

Czy przyszła subwencja podstawowa (obecna dotacja podmiotowa) będzie musiała być gromadzona na rachunku bankowym prowadzonym przez BGK?Środki finansowe przekazane uczelni publicznej w ramach subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego muszą być gromadzone na rachunku bankowym, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Obowiązek ten spoczywa na uczelniach publicznych od 1 stycznia 2020 roku. Natomiast uczelnie niepubliczne nie są zobligowane do gromadzenia środków z subwencji na rachunku w BGK.

Podstawa prawna:

 • 407 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
 • 2 ust. 2 pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Czy uczelnia nie jest już zobligowana do składania wniosków  w systemie OSF o przyznaniu dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego i badania naukowe młodych naukowców w roku 2019?
Jednostki naukowe uczelni nie muszą składać wniosków o przyznanie dotacji statutowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego a także na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2019 rok. Zgodnie z ustawą środki finansowe przeznaczone na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawane są w ramach jednej subwencji. Od 2019 roku środki te będą przyznawane uczelniom przez nadzorującego ministra na podstawie danych z systemu POL-on, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Podstawa prawna:

 • 366 ust 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

Konstytucja dla Nauki nie przewiduje wymogu składania wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane. W jaki sposób dane dotyczące liczby N będą pobierane? Jaki będzie termin pobierania tych danych?
Od 2019 roku subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego będzie przyznawana na podstawie danych z systemu POL-on, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Dane o liczbie pracowników prowadzących działalność naukową będą uwzględniane według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.

Podstawa prawna:

 • projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Jak będzie ustalana liczba N jako podstawa obliczenia dotacji na kolejny rok dla instytutów PAN?
Przy wyliczaniu subwencji dla instytutów PAN uwzględniana będzie liczba pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinach naukowych lub artystycznych (wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji), w których dany podmiot posiada kategorię naukową wyższą niż C.

W składniku badawczym uwzględnieni będą pracownicy prowadzący działalność naukową w dyscyplinach naukowych lub artystycznych (w których dany podmiot posiada kategorię naukową wyższą niż C), którzy złożyli oświadczenie dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.

Kategorię naukową dla dyscypliny, na potrzeby podziału subwencji w latach 2019-2021, określa się na podstawie:

 • kategorii naukowych przyznanych jednostce w 2017 r. oraz
 • liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w 2016 roku we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Przy czym kategorię naukową dla dyscypliny ustala się pod warunkiem przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie, wskazanych przez tę jednostkę we wniosku o przyznanie kategorii naukowej w 2016 r.

Podstawa prawna:

 • Art. 238 ust. 18 i 19 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Art. 368 ust. 3 pkt 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy – strona główna.

PONAD DWA LATA PRZYGOTOWAŃ

Ustawa i rozporządzenia zostały przygotowane wspólnie ze środowiskiem akademickim.

LICZNE POPARCIA

Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia