11

października

2017

Poprawka do Konstytucji dla Nauki w zakresie wymogów zatrudnienia

Toczące się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie będzie przesłanką do rozwiązania umowy z nauczycielem akademickim, ani przeszkodą w pełnieniu funkcji rektora i w zasiadaniu w radzie uczelni – to jedna z pierwszych decyzji wynikających z trwających konsultacji społecznych nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokona zmian w trzech przepisach dotyczących standardów życia akademickiego. Według pierwotnej wersji projektu nauczycielem akademickim nie mogła być osoba, wobec której toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, a członkiem rady uczelni i rektorem nie mogła być osoba, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Jednak po zastrzeżeniach i zgłaszanych wątpliwościach, jakie wpłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została podjęta decyzja o wprowadzeniu zmiany w projekcie poprzez wykreślenie:

  • w art. 120 pkt 3 wyrażenia „ani nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego”;
  • w art. 21 ust. 1 pkt 3 wyrażenia  „i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego”;
  • w art. 21 ust. 1 pkt 4 wyrażenia „i nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne”.

Pierwotnie proponowane brzmienie przepisów wynikało z ogólnej koncepcji przyświecającej pracom nad całością ustawy – dbałości o jakość i wysokie standardy w każdej dziedzinie nauki i życia akademickiego. Jednakże przyjmując argumenty dotyczące zasady domniemania niewinności zdecydowano się dokonać korekt w powyższym zakresie.

Dyrektor Biura Ministra

Piotr Müller