Doskonalimy
Polską Naukę

Przedstawiony podczas Narodowego Kongresu Nauki projekt jest propozycją szerokich rozwiązań systemowych. Po ogłoszeniu projektu rozpoczną się konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe. Przyjmowane są opinie, uwagi i stanowiska, a na etapie parlamentarnym planowane jest wysłuchanie publiczne dotyczące projektu, aby po raz kolejny zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość współtworzenia reformy.

Wierzymy, że wypracowane wspólnie ze środowiskiem akademickim zmiany poprawią polską naukę i szkolnictwo wyższe. Dlatego też zmiany będą wprowadzane w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Każda uczelnia będzie mogła się odpowiednio przygotować i rozsądnie wykorzystać nowe możliwości, jakie przyniesie reforma

Pobierz broszurę informacyjną o reformie

Ustrój nauki i szkolnictwa wyższego

Tradycja wolności akademickiej i zrównoważony rozwój

 • utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera władze szkoły wyższej,
 • łatwiejsze zarządzanie strumieniami finansowania,
 • poszerzenie autonomii uczelni dające pole do interdyscyplinarnych badań i dydaktyki,
 • możliwość tworzenia uczelni federacyjnych,
 • profesjonalizacja zarządzania uczelniami.

czytaj więcej

Studenci i doktoranci

Kształcenie przyszłych elit

 • wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta,
 • umożliwienie rekrutacji na studia w ramach obszarów i wybór docelowego kierunku studiów po I roku studiów,
 • nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie,
 • stypendia dla każdego doktoranta,
 • nowe rozwiązania mające na celu podniesienie jakości rozpraw doktorskich.

czytaj więcej

Pracownicy uczelni

Stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej

 • utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków,
 • zniesienie obowiązku habilitacji,
 • ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla wybitnych uczonych,
 • wprowadzenie mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia,
 • gwarancja dotychczasowych przywilejów dla pracowników,
 • uczelnie będą miały możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej,
 • usunięcie istniejącego wymogu wskazywania w postępowaniu habilitacyjnym jedynie osiągnięć uzyskanych po doktoracie.

czytaj więcej

Badania naukowe i ewaluacja działalności naukowej

Uwalniamy potencjał polskiej nauki

 • ocena badań naukowych w ramach całej uczelni,
 • dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości,
 • nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin dostosowana do standardów zagranicznych,
 • odejście od „punktozy” – ważniejsza jakość niż ilość publikacji,
 • wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych.

czytaj więcej

Harmonogram reformy

Rozsądne wdrażanie

 • stopniowe wejście w życie ustawy od października 2018,
 • nowe statuty uczelni od października 2019 roku,
 • w 2019 konkursy na uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości,
 • w 2020 koniec kadencji obecnych rektorów uczelni,
 • w 2021 wyniki nowej ewaluacji.

czytaj więcej