26

kwietnia

2018

Oświadczenie ws. nieprawdziwych informacji na temat zmian nazw uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dementuje pojawiające się w mediach nieprawdziwe informacje dotyczące konieczności zmian nazw uczelni i utraty statusów uniwersytetów przez uczelnie regionalne po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki.

Opinie BAS dotyczą starego projektu ustawy

Dostrzegając szum medialny, jaki wywołało umieszczenie na stronie internetowej Sejmu RP analiz sporządzonych na potrzeby Biura Analiz Sejmowych, MNiSW wyjaśnia, że większość zamieszczonych analiz odnosi się do nieaktualnej wersji projektu. Opinie te opublikowane zostały w okresie od 13.02 do 15.03 i sporządzane były w odniesieniu do wersji projektu zaprezentowanej 22 stycznia 2018 r. A nawet (jak się wydaje z lektury tych opracowań) w odniesieniu do pierwotnego projektu z września 2017 r.

Obecny projekt (przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu) znacząco różni się w szczegółach rozwiązań od wcześniejszych wersjiDlatego też posługiwanie się tymi opiniami w stosunku do aktualnego projektu jest w wielu przypadkach obarczone poważnymi wadami merytorycznymi.

Uczelnia nie będzie musiała zmieniać nazwy

W odniesieniu do statusów uczelni wyrażanych poprzez ich nazwy w skierowanym do Sejmu projekcie (nr druku 2446) zakłada się, że nawet w przypadku uzyskania kategorii naukowych niewystarczających w świetle przepisów ustawy do posługiwania się nazwą „uniwersytet” czy „politechnika”, uczelnia będzie mogła posługiwać się nazwą dotychczasową. Warunki dotyczące posługiwania się nazwą „uniwersytet” będą odnosić się wyłącznie do sytuacji, w których uczelnia chce zmienić swoją nazwę i uzyskać status „uniwersytetu”.

Bezprecedensowe wsparcie dla uczelni regionalnych

Należy podkreślić, że projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera bezprecedensowe po 1989 r. rozwiązania mające na celu wsparcie rozwoju uczelni regionalnych – wzmocni ich potencjał, a także umożliwi im kumulację kapitałów w ramach federacji. Wśród rozwiązań wspierających tzw. uczelnie regionalne należy wskazać Regionalna Inicjatywę Doskonałości czy Dydaktyczną Inicjatywę Doskonałości. W wyniku postulatów zgłaszanych przez akademickie uczelnie regionalne przewidziano m.in. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego przez uczelnie akademickie posiadające w danej dyscyplinie kategorię B+ lub wyższą.

W projekcie ustawy przewidziany został także stały wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, a projektowane rozwiązania dotyczące finansowania uczelni mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Pierwsza ewaluacja wg nowy zasad – dopiero w 2021 roku

Należy także jednoznacznie podkreślić, że nie można wprost przenosić wyników kończącej się parametryzacji (tj. aktualnych kategorii naukowych) do rozwiązań przewidzianych w nowej ustawie. Nieuprawnione jest wnioskowanie sprowadzające się do tego, że jeśli dana jednostka uzyskała wynik niesatysfakcjonujący w kończącej się parametryzacji, podobny wynik uzyska w ramach ewaluacji na nowych zasadach.

Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej w oparciu o poziom badań w dyscyplinach (ujętych w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin) na szczeblu całej uczelni czy instytutu (a nie jak dotychczas w ramach jednostek organizacyjnych) zostanie przeprowadzona w 2021 r. i dopiero od jej wyników będą uzależnione uprawnienia określone w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Proces ewaluacji – bardziej klarowny

W szczególności należy zaznaczyć, że w nowym mechanizmie oceny jakości działalności naukowej w sposób o wiele bardziej istotny niż ma to miejsce obecnie będzie doceniana kwestia wpływu działalności naukowej na rozwój społeczeństwa i gospodarki. To znaczy, że do mechanizmu ewaluacji zostanie wprowadzone tzw. kryterium III, którego w dotychczasowym mechanizmie ewaluacji w ogóle nie było.

Ponadto, w związku z tym, że znaczącej redukcji ulegnie liczba parametrów wykorzystywanych przy ewaluacji jakości działalności naukowej, należy również mieć na uwadze, że proces przeprowadzania ewaluacji będzie bardziej klarowny.