08

listopada

2018

Informacja dla uczelni akademickich – federacje podmiotów

Zapraszamy szkoły wyższe do składania wniosków o przyznanie grantu na wsparcie procesu konsolidacji, w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnie akademickie mogą tworzyć federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki:

  1. publicznej uczelni akademickiej/publicznych uczelni akademickich z publiczną uczelnią akademicką/publicznymi uczelniami akademickimi,
  2. publicznej uczelni akademickiej/publicznych uczelni akademickich z instytutem badawczym/instytutami badawczymi,
  3. publicznej uczelni akademickiej/publicznych uczelni akademickich z instytutem Polskiej Akademii Nauk/instytutami Polskiej Akademii Nauk,
  4. publicznej uczelni akademickiej/publicznych uczelni akademickich z instytutem badawczym/instytutami badawczymi oraz z instytutem Polskiej Akademii Nauk/instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk,
  5. niepublicznej uczelni akademickiej/niepublicznych uczelni akademickich z niepubliczną uczelnią akademicką/niepublicznymi uczelniami akademickimi.

Na pokrycie kosztów utworzenia federacji uczelnie mogą uzyskać grant, składając wniosek w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że szkoły wyższe, które pozytywnie przejdą proces oceny wniosków i zostaną z nimi podpisane umowy o powierzenie grantu, będą mogły wnioskować o środki na wsparcie procesów restrukturyzacji zatrudnienia wynikających z konsolidacji, tj. podniesienie kompetencji kadry, przekwalifikowanie a także ułatwienie znalezienia pracy, w ramach projektu pozakonkursowego Wspieranie procesów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni, realizowanego przez MNiSW.

Więcej informacji w tym regulamin naboru wniosków oraz wszystkie załączniki można znaleźć na stronie nauka.gov.pl:

„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego