29

października

2018

Humanistyka ma przyszłość!

Jak duży wpływ na życie społeczno-gospodarcze mają nauki humanistyczne? Jakie dziedziny gospodarki są szczególnie zainteresowane zatrudnianiem humanistów? Na te i na wiele innych tematów dyskutowali eksperci zgromadzeni podczas konferencji w ramach projektu “Humanistyka ma przyszłość” organizowanego przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Gościem specjalnym wydarzenia był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego i doktor filozofii – Jarosław Gowin.

Koło zamachowe rozwoju społeczno-gospodarczego

– Nauki społeczno-humanistyczne, w większości rozwiniętych krajów zachodu, bardzo słusznie zresztą, traktowane są jako koło zamachowe rozwoju społeczno-gospodarczego – mówił wicepremier Jarosław Gowin. – Wielu prezesów-wizjonerów wielkich, międzynarodowych firm jest absolwentami tych kierunków. Humaniści są twórcami idei przekuwanych w konkretne produkty zmieniające świat, prekursorami korzystnych zmian społecznych, myślicielami, wynalazcami i twórcami. Chcemy, by humanistyka odgrywała podobną rolę w naszym kraju. Służą do tego takie konferencje jak ta, których celem jest popularyzacja nauk społeczno-humanistycznych jako przestrzeni kreatywności i innowacji – podkreślił szef resortu nauki.

MNiSW stawia na humanistykę

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to tylko jeden z przykładów wsparcia dla nauk humanistycznych. Program jest odpowiedzią na postulaty środowiska akademickiego, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych

Program upowszechnia osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie, umożliwia stabilizację wyspecjalizowanym, edytorskim zespołom badawczy oraz wspiera finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne.

INNOHUMAN

To konkurs PO WER ogłoszony w 2016 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z resortem nauki. Jego celem jest przetestowanie, a następnie włączenie do praktyki uczelni rozwiązań, które pozwolą absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych na łatwiejsze odnajdywanie się na rynku pracy.

Nowe zasady ewaluacji to dobra wiadomość dla humanistów

Ewaluacji w nowym systemie podlega działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. Od teraz osiągnięcia naukowe filozofów w jednej uczelni będą porównywane z osiągnięciami filozofów z innych uczelni lub instytutów, osiągnięcia filologów zatrudnionych na danym uniwersytecie – z osiągnięciami filologów zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych. Ewaluacja będzie więc dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna.

 

Równowaga między dyscyplinami

Dotychczas wysoką liczbę punktów miały czasopisma z wysokim współczynnikiem wpływu, tzw. impact factor, który nie był co do zasady wyliczany dla czasopism humanistycznych. Od teraz impact factor nie będzie jedynym wskaźnikiem branym pod uwagę przy ocenie czasopism.

W nowym systemie ewaluacji wprowadzono zasadę, zgodnie z którą publikacje o największej wartości, mają tę samą punktację, niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie są zgłaszane. Oznacza to, że punktacja za artykuły w czasopismach najbardziej prestiżowych dla socjologów będzie taka sama jak za artykuły w najbardziej prestiżowych periodykach z zakresu medycyny. Zdecydowanie podniesiono znaczenie monografii jako publikacji typowej dla przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu istotnej roli czasopism humanistycznych i społecznych.

Nowy wykaz czasopism

Kluczową z perspektywy humanistyki zmianą przy tworzeniu wykazów będzie dwuetapowa ocena ekspercka, która w dużo większym stopniu uwzględni specyfikę praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Ocena ekspercka będzie przeprowadzona przez 44 zespoły doradcze powołane odrębnie dla każdej z dyscyplin naukowych.

Ministerialny wykaz obejmie także do 500 czasopism, które staną się beneficjentami programu resortu nauki „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Nowa ewaluacja to także – walka z tzw. punktozą, wsparcie polskich czasopism i prostszy system ocen w ramach ewaluacji. Więcej: konstytucjadlanauki.gov.pl/gowin-nowe-zasady-ewaluacji-to-dobra-wiadomosc-dla-humanistow.

Polska humanistyka widoczna na świecie

Celem tych zmian było to, by polska humanistyka bardziej widoczna w świecie.– – Humanistyka jest niezbędna do kulturowego i duchowego rozwoju społeczeństwa. Nowy model ewaluacji będzie na równi premiował publikacje, które rozwijają kulturę narodową, jak i te, które będą włączać wyniki badań polskich humanistów do światowego obiegu myśli. Wyniki polskich badań i analiz powinny być zdecydowanie bardziej widoczne dla międzynarodowej społeczności badaczy – podkreślał wicepremier Gowin.